En verkligt modern föräldraförsäkring ställer samma krav på kvinnor som män

I dag tog socialminister Annika Strandhäll emot förslag om en modernare föräldraförsäkring. Sveriges Kvinnolobby välkomnar utredningens förslag om att begränsa uttagstiden och att reservera fler månader för vardera föräldern, men anser att en verkligt modern föräldraförsäkring inte kan lämna en tredjedel av föräldrapenningdagarna åt slumpen.

Satsningar på förlossningsvården går inte till mer personal

Sveriges Kvinnolobby har granskat hur regeringens budgetsatsningar på förlossningsvården används och sett att medel inte går till att anställa den personal som behövs. Tvärtom får landets barnmorskor allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om, samtidigt som antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB sjunker. Sveriges Kvinnolobbys slutsats är att kraven på landstingen behöver skärpas och medel öronmärkas för att anställa barnmorskor.

Bygglov för jämställdhet i regeringens höstbudget

I regeringens budget för 2018 Samhällsbygget – investera för framtidenfinns flera satsningar som kan öka jämställdheten, men om medel inte riktas och följs upp är risken stor att politiken fortsätter gynna män på kvinnors bekostnad. Det gäller så väl satsningar på trygghet och poliser som etablering av nyanlända och pensioner. Med ett rekordstort reformutrymme har regeringen alla möjligheter att bygga ut jämställdheten.

Vårbudgeten: Ladorna fylls på – men kvinnor får fortfarande inte kosta

Genomgående i regeringens vårbudget är att ekonomin går starkt och arbetslösheten sjunker. Men det ekonomiska utrymmet används inte för att förbättra jämställdheten. De nya satsningarna på trygghet och säkerhet saknar ett jämställdhetsperspektiv och det finns inga insatser för att stärka nyanlända och utrikes födda kvinnors etablering. Sveriges Kvinnolobbys slutsats är att kvinnor får kosta lika lite i högkonjunktur som i lågkonjunktur.

Ny granskning: Regeringens etableringssatsningar bidrar till ojämställdhet

Kvinnor får mindre, sämre och senare stöd för etablering. Samtidigt går de stora och dyra satsningarna till mansdominerade branscher och yrken. Medan män i högre grad tar del av subventioner och snabbspår som leder till arbete, får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete. Det visar en ny granskning av Sveriges Kvinnolobby som efterlyser insatser för att rätta till snedfördelningen i regeringens vårbudget.

Kvinnor jobbar gratis en timme varje dag

Lönegapet mellan kvinnor och män är 12,5 procent. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:00. Idag avslöjades det nya klockslaget vid en fotografering på Sergels torg i Stockholm. På plats för att manifestera för jämställda löner var bland andra jämställdhetsminister Åsa Regnér.

INBJUDAN: Vilket klockslag börjar kvinnor jobba gratis?

Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 13,2 procent. Det innebar att kvinnor arbetade gratis efter kl. 15:57 varje dag. Idag kl. 12.00 avslöjas det nya klockslaget i kampanjen Lön hela dagen på Sergels torg i Stockholm. Kom och möt representanter från rörelsen och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

76 miljarder mer till mansdominerade yrken – varje år

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar en rapport som lanseras idag. Studien är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller utbildning, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

Jämställd föräldraförsäkring och arbetsmarknad måste gälla alla

Idag presenterar regeringens utredare förslag om att minska uttaget av föräldrapenning för nyanlända föräldrar. Sveriges Kvinnolobby välkomnar att möjligheten att ta ut ledighet över lång tid begränsas men anser att flexibiliteten i försäkringen ska begränsas för alla, inte bara nyanlända. För att säkerställa jämställdhet på arbetsmarknaden krävs mer och bättre etableringsinsatser för alla kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

En gradindelning skulle försvaga arbetet mot sexköp

Att dela in sexköp i olika grader skulle försvaga arbetet mot prostitution och urholka synen på sexköp som ett allvarligt brott. Istället bör man se till att fler döms till fängelse genom att minimistraffet höjs. Det slår Sveriges Kvinnolobby fast i sitt remissvar på Människohandelsutredningens delbetänkande (SOU 2016:42) som idag skickats till justitiedepartementet.