Dags att mobilisera väljare till Europaparlamentsvalet den 26 maj?

Nu finns metodhandboken “Makt att forma samhället och sitt eget liv” att ladda ner här eller beställa i tryckt form från info@sverigeskvinnolobby.se. Metodhandboken är en del av projektet RÖSTRÄTT och bygger på de erfarenheter, tillvägagångssätt och goda exempel från förra årets nationella valrörelse. Under den valrörelsen engagerade Sveriges Kvinnolobby över

Följ pengarna! – Metodmaterial för budgetgranskning

Sveriges Kvinnolobby vill engagera fler att granska och påverka hur resurser fördelas mellan kvinnor och män! Därför har vi tagit fram metodmaterialet Följ pengarna!. Materialet är fritt att använda och beskriver steg för steg hur man går tillväga för att granska budgetar och verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Budgetgranskning: Med rätt att föda (2018)

Sveriges Kvinnolobby har granskat hur regeringens budgetsatsningar på förlossningsvården används och sett att medel inte går till att anställa den personal som behövs.

Budgetgranskning: Snabbspår & stickspår (2017)

Sveriges Kvinnolobby har granskat regeringens etableringssatsningar i statsbudgeten för 2017. Granskningen visar att nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd. Medan män i högre grad tar del av subventioner och snabbspår som leder till arbete, får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete.

Rapport: 76 miljarder – prislappen för den strukturella löneskillnaden

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar en rapport som tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna och som presenteras i samarbete med Sveriges Kvinnolobby. Studien är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga.

Rapport: Sexism på köpet

Sveriges Kvinnolobby har granskat hur lagar och regleringar mot könsdiskriminerande reklam i Norden ser ut och följs. Granskningen presenteras i rapporten “Sexism på köpet – Lagstiftning, praxis och förslag till åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i Norden”.

REGERINGENS ATT GÖRA-LISTA FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

Tidigare i år gav FN rekommendationer till regeringen för hur kvinnors rättigheter ska stärkas i Sverige. För att hjälpa regeringen att genomföra rekommendationerna har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder för kvinnors rättigheter.

Vårbudget 2016: Etableringspaket utan jämställdhetsanalys

Stödet om 10 miljarder till landets kommuner förlängs och ger en behövlig förstärkning till välfärden. Men regeringens satsningar på migration och integration kommer inte att lösa skillnaderna mellan utrikes födda kvinnor och män. Den bedömningen gör Sveriges Kvinnolobby när vårbudgeten presenteras idag.

Kvinnokonventionen på lättläst svenska

Sveriges Kvinnolobby har tagit fram Kvinnokonventionen på lätt svenska. Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter och finns som broschyr och i inläst version.

Skuggrapport: Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention?

Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket har granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden.