Kvinnokonventionen på lättläst svenska

Sveriges Kvinnolobby har tagit fram Kvinnokonventionen på lätt svenska. Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter och finns som broschyr och i inläst version.

Skuggrapport: Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention?

Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket har granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden.

Sveriges Kvinnolobby kommenterar budgetpropositionen 2016

Sveriges Kvinnolobby välkomnar regeringens ambition att jämställdhetsintegrera budgeten, men efterlyser fler och mer strukturella reformer för jämställdhet i budgetpropositionen för 2016.

Sveriges Kvinnolobby granskar vårbudgeten 2015

Sveriges Kvinnolobby har granskat regeringens vårbudget 2015 ur ett jämställdhetsperspektiv och hittat feministiska vårtecken. Men den ekonomiska ojämställdheten består.

Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsberättelse för 2014 antogs på årsmötet den 28 mars 2015. Läs om arbetet med Nordiskt Forum, Reklamera och mycket mer.

Nordiskt Forums slutdokument

Under Nordiskt Forum antogs ett handlingsprogram med krav och rekommendationer för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dokumentet har varit öppet för alla som vill komma med kommentarer och förbättringar. Här hittar ni den slutgiltiga versionen på såväl svenska som engelska.

Sveriges Kvinnolobbys alternativa UPR-rapport

Under 2015 ska FN:s MR-råd granska situationen för mänskliga rättigheter i Sverige (UPR). Inför detta har Sveriges Kvinnolobby lämnat en alternativ rapport om vad som krävs för att realisera kvinnors rättigheter.

Reklamera – Agera mot könsdiskriminerande reklam (2014)

Sveriges Kvinnolobby och Allt är Möjligt har tagit fram ett kunskapsmaterial som riktar sig till unga. Materialet innehåller information om könsdiskriminerande reklam och strategier för att förhålla sig reklamkritisk.

Kvinnorna och krisen (2013)

Jämställdhetsgranskningen av regeringens budgetproposition för 2013 har ett särskilt fokus på ekonomiska krisers konsekvenser för kvinnors livsvillkor.

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? (2012)

Under hösten 2012 genomförde Sveriges Kvinnolobby en uppföljning av hur regeringen tagit omhand om FN:s CEDAW-kommittés rekommendationer till Sverige.