En arvsfond i takt med tiden

Sveriges Kvinnolobby välkomnar utredningen av Allmänna arvsfonden och dess regelverk, SOU 2018:70 och ser positivt på många av de ändringsförslag som presenteras. Vad vi saknar är ett genomgående jämställdhetsperspektiv i utredningen. I en tid när antifeministiska och polariserade krafter växer och kvinnors rättigheter ifrågasätts återigen är kvinnors och flickors organisering i behov av långsiktiga förutsättningar i syfte att fortsätta det viktiga arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

FÖRSLAG OM FRAMTIDENS ASYLMOTTAGANDE SAKNAR JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV

Under tre års tid har regeringens utredare gjort en omfattande genomlysning av hur asylsökande som kommer till Sverige tas emot. Utredningen föreslår flera stora förändringar, men missar chansen att rätta till de stora jämställdhetsproblem som finns i dagens mottagande.

Långsiktigt stöd till civilsamhället

Uppdraget att skapa mer långsiktiga och förutsägbara bidrag för kvinnorörelsen och resten av civilsamhället är viktigt, inte bara för organisationerna själva utan också för utvecklingen mot ett mer demokratiskt och jämställt samhälle.

STATENS STÖD TILL TROSSAMFUND I ETT MÅNGRELIGIÖST SVERIGE

Sveriges Kvinnolobby välkomnar att regeringen ser över stödet till trossamfund. De demokratikriterier som utredningen föreslår är dock inte är tillräckliga när det gäller kränkningar av kvinnors och flickors rättigheter. Vi anser att kvinnors rättigheter och jämställdhet bör utgöra ett särskilt kriterium för stöd.

Ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet

Sveriges Kvinnolobby har yttrat oss över Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet.

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen och Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över förslagen i Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen samt Ds 2018:11 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Ny modell för föräldraförsäkringen

Delat föräldraansvar är en nyckel till ett jämställt samhälle. Det enda sättet att nå dit är att fullt ut dela föräldraförsäkringen mellan föräldrarna. I ett remissyttrande lämnar Sveriges Kvinnolobby en rad förslag för en modern föräldraförsäkring som visar att omsorg om barn är lika mycket mäns som kvinnors ansvar och privilegium.

Transpersoner i Sverige

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över förslagen i utredningen Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). I remissyttrandet kritiserar vi att utredningen, som har intersektionell ambition, saknar ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med våra medlemsorganisationer TRIS och Kvinnors Rätt lämnat ett yttrande över delbetänkandet “Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap” (SOU 2017:96).

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn

Två av förslagen i utredningen om ett jämställt föräldraskap har skickats på snabbremiss. Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslagen som handlar om att även grundnivådagar ska ingå i den reserverade tiden för föräldrapenning och att en sambo ska likställas med en förälder utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.