Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Sveriges Kvinnolobby har lämnat sitt remissyttrande på delar av förslagen i Ds 2019:7, Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet. Promemorian innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet. Därtill lämnas förslag som syftar till att det offentligas

Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad

Sveriges Kvinnolobby har tagit del av och lämnat sitt remissyttrande till Skolverkets konsekvensutredning avseende förslag till ändring i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad samt de presenterade ändringsförslagen i samtliga läroplaner. Sveriges Kvinnolobby finner tyvärr att Skolverkets förslag i stora delar direkt strider mot de direktiv som givits. Trots

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Sveriges Kvinnolobby har lämnat sitt remissyttrande på delar av förslagen i Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69).  Syftet med utredningen SOU 2018:69 har varit att undersöka behovet av åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot tvångsäktenskap, barnäktenskap och brott med hedersmotiv. Sveriges Kvinnolobby tillstyrker utredningens tillägg om: Införandet

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Sveriges Kvinnolobby har lämnat sitt remissyttrande till Ds 2019:4 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Sveriges Kvinnolobby välkomnar i stort utredningens förslag om inrättandet av en MR-institution men vill understryka vikten av att ha ett genomgående jämställdhetsperspektiv och aktivt lyfta, skydda och driva kvinnors rättigheter inom

En arvsfond i takt med tiden

Sveriges Kvinnolobby välkomnar utredningen av Allmänna arvsfonden och dess regelverk, SOU 2018:70 och ser positivt på många av de ändringsförslag som presenteras. Vad vi saknar är ett genomgående jämställdhetsperspektiv i utredningen. I en tid när antifeministiska och polariserade krafter växer och kvinnors rättigheter ifrågasätts återigen är kvinnors och flickors organisering i behov av långsiktiga förutsättningar i syfte att fortsätta det viktiga arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

FÖRSLAG OM FRAMTIDENS ASYLMOTTAGANDE SAKNAR JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV

Under tre års tid har regeringens utredare gjort en omfattande genomlysning av hur asylsökande som kommer till Sverige tas emot. Utredningen föreslår flera stora förändringar, men missar chansen att rätta till de stora jämställdhetsproblem som finns i dagens mottagande.

Långsiktigt stöd till civilsamhället

Uppdraget att skapa mer långsiktiga och förutsägbara bidrag för kvinnorörelsen och resten av civilsamhället är viktigt, inte bara för organisationerna själva utan också för utvecklingen mot ett mer demokratiskt och jämställt samhälle.

STATENS STÖD TILL TROSSAMFUND I ETT MÅNGRELIGIÖST SVERIGE

Sveriges Kvinnolobby välkomnar att regeringen ser över stödet till trossamfund. De demokratikriterier som utredningen föreslår är dock inte är tillräckliga när det gäller kränkningar av kvinnors och flickors rättigheter. Vi anser att kvinnors rättigheter och jämställdhet bör utgöra ett särskilt kriterium för stöd.

Ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet

Sveriges Kvinnolobby har yttrat oss över Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet.

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen och Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över förslagen i Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen samt Ds 2018:11 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen