Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över Jämställdhetsutredningens förslag (SOU 2015:86). Vi välkomnar förslaget om att inrätta en Jämställdhetsmyndighet och att jämställdhetsintegrering fortsätter att vara strategin för att nå jämställdhet. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet måste vara att jämställdhet är en fråga om struktur och inte om diskriminering av individer.

Ett särskilt tortyrbrott?

Sveriges Kvinnolobby har lämnat vårt yttrande över departementspromemorian Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42).

Ändring av förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen

Idag lämnar vi vårt yttrande över Hemställan från Socialstyrelsen om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. Sveriges Kvinnolobby stödjer förslaget om ändringar i förordningen.

Strategi mot våldsbejakande extremism

Idag lämnar vi vårt yttrande över Socialnämndens förslag till Strategi mot våldsbejakande extremism. Sveriges Kvinnolobby anser att ett genomgående jämställdhetsperspektiv saknas i promemorian.

Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Sveriges Kvinnolobby stödjer ett avskaffande av systemet men anser att det krävs ett förtydligande av hur de arbetssökandes behov av social service ska bemötas framöver, i synnerhet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. Sveriges Kvinnolobby välkomnar att lagen om vårdnadsbidrag upphävs. Bidraget riskerar att skapa inlåsningseffekter för grupper som redan står långt från arbetsmarknaden, vilket bidrar till att öka rådande skillnader mellan kvinnor och män i samhället.

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Vi konstaterar att jämställdheten sannolikt främjas när företagen måste rapportera om sitt hållbarhetsarbete och sin mångfaldspolicy. Dock saknar vi explicita skrivningar om kravet på att främja jämställdhet.

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Sveriges Kvinnolobby önskar en individualiserad föräldraförsäkring men välkomnar förslaget om en tredje reserverad månad som ett steg i rätt riktning.

Ökat stöd för underhållsreglering

Idag lämnar vi vårt yttrande över betänkandet Ökat stöd för underhållsreglering. Vi framhåller att underhållsregleringen bör baseras på barnens rättigheter och att jämställdheten mellan föräldrarna bör understrykas.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Idag lämnar vi vårt yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Sveriges Kvinnolobby tillbakavisar delbetänkandet i sin helhet och förordar att utredningen avbryts.