Ny modell för föräldraförsäkringen

Delat föräldraansvar är en nyckel till ett jämställt samhälle. Det enda sättet att nå dit är att fullt ut dela föräldraförsäkringen mellan föräldrarna. I ett remissyttrande lämnar Sveriges Kvinnolobby en rad förslag för en modern föräldraförsäkring som visar att omsorg om barn är lika mycket mäns som kvinnors ansvar och privilegium.

Transpersoner i Sverige

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över förslagen i utredningen Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). I remissyttrandet kritiserar vi att utredningen, som har intersektionell ambition, saknar ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med våra medlemsorganisationer TRIS och Kvinnors Rätt lämnat ett yttrande över delbetänkandet “Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap” (SOU 2017:96).

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn

Två av förslagen i utredningen om ett jämställt föräldraskap har skickats på snabbremiss. Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslagen som handlar om att även grundnivådagar ska ingå i den reserverade tiden för föräldrapenning och att en sambo ska likställas med en förälder utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslagen i promemorian Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59) då de har potential att leda till ett mer jämställt föräldraskap. I vårt remissvar framhåller vi vikten av att samtliga ändringar som genomförs följs upp och utvärderas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med vår medlemsorganisation 1,6 & 2,6 Miljonerklubben lämnat ett remissyttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47).

Bättre skydd mot diskriminering

Sveriges Kvinnolobby har lämnat remissvar till betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Läs mer här.

Enklare att föra över premiepensionsrätt

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med våra medlemsorganisationer Kvinnliga Akademikers Förening och Fredrika Bremer Förbundet lämnat ett remissyttrande över promemorian Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg.

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Sexualbrott och mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för den feministiska regeringen. När sexualbrottskommittén tillsattes var ambitionerna höga. Betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) innehåller flera behövliga reformer, men erbjuder inte de genomgripande reformer som så väl behövs.

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Sveriges Kvinnolobby välkomnar att regeringen ser över föräldraförsäkringen och att möjligheten att ta ut ledighet över lång tid begränsas. Vi anser dock att en generell tvåårsgräns i ersättningsdagarna bör införas för alla föräldrar och att garantinivån i försäkringen ska avskaffas.