Olika vägar till föräldraskap

Sveriges Kvinnolobby stödjer utredningens förslag att inte tillåta vare sig kommersiellt eller altruistiskt surrogatmoderskap. Vi anser att Sverige bör införa ett förbud mot alla delar av denna form av handel med kvinnor och barn.

Låt fler forma framtiden!

Sveriges Kvinnolobby efterlyser ett starkare jämställdhetsperspektiv i demokratiutredningens betänkande “Låt fler forma framtiden!”.

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa

Sveriges Kvinnolobby har lämnat vårt yttrande över departementspromemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa.

Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över Jämställdhetsutredningens förslag (SOU 2015:86). Vi välkomnar förslaget om att inrätta en Jämställdhetsmyndighet och att jämställdhetsintegrering fortsätter att vara strategin för att nå jämställdhet. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet måste vara att jämställdhet är en fråga om struktur och inte om diskriminering av individer.

Ett särskilt tortyrbrott?

Sveriges Kvinnolobby har lämnat vårt yttrande över departementspromemorian Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42).

Ändring av förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen

Idag lämnar vi vårt yttrande över Hemställan från Socialstyrelsen om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. Sveriges Kvinnolobby stödjer förslaget om ändringar i förordningen.

Strategi mot våldsbejakande extremism

Idag lämnar vi vårt yttrande över Socialnämndens förslag till Strategi mot våldsbejakande extremism. Sveriges Kvinnolobby anser att ett genomgående jämställdhetsperspektiv saknas i promemorian.

Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Sveriges Kvinnolobby stödjer ett avskaffande av systemet men anser att det krävs ett förtydligande av hur de arbetssökandes behov av social service ska bemötas framöver, i synnerhet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. Sveriges Kvinnolobby välkomnar att lagen om vårdnadsbidrag upphävs. Bidraget riskerar att skapa inlåsningseffekter för grupper som redan står långt från arbetsmarknaden, vilket bidrar till att öka rådande skillnader mellan kvinnor och män i samhället.

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Vi konstaterar att jämställdheten sannolikt främjas när företagen måste rapportera om sitt hållbarhetsarbete och sin mångfaldspolicy. Dock saknar vi explicita skrivningar om kravet på att främja jämställdhet.