Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Den 25 november lämnade Sveriges Kvinnolobby sitt remissyttrande över förslagen i promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32). Sveriges Kvinnolobby ser positivt på de föreslagna förändringarna i aktiebolagslagen, men kräver fler åtgärder för att öka antalet kvinnor på ledningspositioner, hårdare krav på jämställdhet också i de kommunalt och landstingsägda bolagen samt fler och mer strukturellt inriktade insatser för att nå ett jämställt beslutsfattande och arbetsliv.

Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst

24 oktober 2016 lämnade vi vårt yttrande över Människohandelsutredningens delbetänkande (SOU 2016:42). Att dela in sexköp i olika grader skulle försvaga arbetet mot prostitution och urholka synen på sexköp som ett allvarligt brott. Istället föreslår Sveriges Kvinnolobby att minimistraffet höjs så att fler döms till fängelse.

Jämställda pensioner?

2016-09-13 lämnade vi vårt yttrande över Pensionsgruppens skrivelse Jämställda pensioner? (Ds 2016:19). Trots att fler än 150 000 kvinnor i Sverige lever på en pension under EU:s fattigdomsgräns presenterar Pensionsgruppen inga förslag till åtgärder. I yttrandet kräver Sveriges Kvinnolobby en rad akuta och långsiktiga åtgärder.

Palett för ett stärkt civilsamhälle

Sveriges Kvinnolobby beklagar att utredningen om ett stärkt civilsamhälle inte lämnat förslag kring hur kvinnors organisering och jämställdhetsarbete kan stärkas och främjas.

Olika vägar till föräldraskap

Sveriges Kvinnolobby stödjer utredningens förslag att inte tillåta vare sig kommersiellt eller altruistiskt surrogatmoderskap. Vi anser att Sverige bör införa ett förbud mot alla delar av denna form av handel med kvinnor och barn.

Låt fler forma framtiden!

Sveriges Kvinnolobby efterlyser ett starkare jämställdhetsperspektiv i demokratiutredningens betänkande “Låt fler forma framtiden!”.

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa

Sveriges Kvinnolobby har lämnat vårt yttrande över departementspromemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa.

Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över Jämställdhetsutredningens förslag (SOU 2015:86). Vi välkomnar förslaget om att inrätta en Jämställdhetsmyndighet och att jämställdhetsintegrering fortsätter att vara strategin för att nå jämställdhet. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet måste vara att jämställdhet är en fråga om struktur och inte om diskriminering av individer.

Ett särskilt tortyrbrott?

Sveriges Kvinnolobby har lämnat vårt yttrande över departementspromemorian Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42).

Ändring av förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen

Idag lämnar vi vårt yttrande över Hemställan från Socialstyrelsen om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. Sveriges Kvinnolobby stödjer förslaget om ändringar i förordningen.