Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslagen i promemorian Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59) då de har potential att leda till ett mer jämställt föräldraskap. I vårt remissvar framhåller vi vikten av att samtliga ändringar som genomförs följs upp och utvärderas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med vår medlemsorganisation 1,6 & 2,6 Miljonerklubben lämnat ett remissyttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47).

Bättre skydd mot diskriminering

Sveriges Kvinnolobby har lämnat remissvar till betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Läs mer här.

Enklare att föra över premiepensionsrätt

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med våra medlemsorganisationer Kvinnliga Akademikers Förening och Fredrika Bremer Förbundet lämnat ett remissyttrande över promemorian Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg.

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Sexualbrott och mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för den feministiska regeringen. När sexualbrottskommittén tillsattes var ambitionerna höga. Betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) innehåller flera behövliga reformer, men erbjuder inte de genomgripande reformer som så väl behövs.

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Sveriges Kvinnolobby välkomnar att regeringen ser över föräldraförsäkringen och att möjligheten att ta ut ledighet över lång tid begränsas. Vi anser dock att en generell tvåårsgräns i ersättningsdagarna bör införas för alla föräldrar och att garantinivån i försäkringen ska avskaffas.

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över förslagen om ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering. Vi anser att jämställdhetsperspektivet i promemorian är allt för svagt. Det framgår inte hur de föreslagna ändringarna ska leda till att fler nyanlända kvinnor kommer i arbete eller på vilket sätt jämställdheten kommer att påverkas.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Den 25 november lämnade Sveriges Kvinnolobby sitt remissyttrande över förslagen i promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32). Sveriges Kvinnolobby ser positivt på de föreslagna förändringarna i aktiebolagslagen, men kräver fler åtgärder för att öka antalet kvinnor på ledningspositioner, hårdare krav på jämställdhet också i de kommunalt och landstingsägda bolagen samt fler och mer strukturellt inriktade insatser för att nå ett jämställt beslutsfattande och arbetsliv.

Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst

24 oktober 2016 lämnade vi vårt yttrande över Människohandelsutredningens delbetänkande (SOU 2016:42). Att dela in sexköp i olika grader skulle försvaga arbetet mot prostitution och urholka synen på sexköp som ett allvarligt brott. Istället föreslår Sveriges Kvinnolobby att minimistraffet höjs så att fler döms till fängelse.

Jämställda pensioner?

2016-09-13 lämnade vi vårt yttrande över Pensionsgruppens skrivelse Jämställda pensioner? (Ds 2016:19). Trots att fler än 150 000 kvinnor i Sverige lever på en pension under EU:s fattigdomsgräns presenterar Pensionsgruppen inga förslag till åtgärder. I yttrandet kräver Sveriges Kvinnolobby en rad akuta och långsiktiga åtgärder.