Jämställdhet var en av de högst prioriterade frågorna bland väljarna i valet och en vattendelare i regeringsförhandlingarna. Det måste märkas i politiken under den kommande mandatperioden. Sveriges Kvinnolobby välkomnar Åsa Lindhagen (Mp) som ny jämställdhetsminister och att politikområdet jämställdhet flyttas från Socialdepartementet till Arbetsmarknadsdepartementet. Viktigt är att jämställdhetspolitiken bedrivs strukturellt för att förbättra kvinnors liv och villkor i arbetslivet och samhället och inte förminskas till att enbart handla om diskriminering av individer.

Regeringsförklaringen som presenterades idag innehåller flera viktiga löften som vi i kvinnorörelsen arbetat hårt för, men en hel del behöver utvecklas och flera viktiga frågor saknades.

Statsministern lyfte flera viktiga frågor som vi arbetat för:

  • Jämställdhetsmyndigheten blir kvar. Det är ett viktigt besked att den tidigare nedläggningshotade jämställdhetsmyndigheten blir kvar. Jämställdhetsarbetet har tidigare präglats av tidsbegränsade projekt och isolerade åtgärder. Med myndigheten möjliggörs ett strategiskt långsiktigt arbete som motsvarar de krav som ställs på Sverige i FN:s kvinnokonvention.
  • Särskilt fokus för nyanlända kvinnors etablering. Statsministerns utfästelse om att särskilt fokus ska riktas på nyanlända kvinnors etablering är något Sveriges Kvinnoloby arbetat hårt för. Nu måste löftet följas upp av konkreta åtgärder. Insatser som nystartsjobb, extratjänster och introduktionsjobb behöver öronmärkas för kvinnor. Fler etableringsinsatser måste till i kvinnodominerade sektorer. Tuffa jämställdhetskrav måste också ställas på de privata aktörer som ska ta över delar av Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag.
  • Satsningar mot hedersvåld och förtryck. Vi välkomnar att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck förstärks bland annat genom att brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och att myndigheter ska kunna ingripa vid misstanke om tvångs- och barnäktenskap. Att trossamfund som sanktionerar hedersförtryck inte ska kunna få offentligt ekonomiskt stöd är också något vi arbetat för och välkomnar.

Många av de stora politiska reformer som planeras måste också genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att bli framgångsrika:

  • Översynen av skattesystemet bör ha som mål att minska den ekonomiska ojämställdheten. Flera av de redan beslutade och aviserade skattesänkningar som höjd brytpunkt för statliga skatt, ytterligare jobbskatteavdrag och borttagen värnskatt kommer framförallt gynna män och riskerar därför att öka den ekonomiska ojämställdheten. I den kommande översynen av skattesystemet bör ett uttalat mål istället vara att minska den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män.
  • Mer krävs för att minska sexualbrotten. Regeringen planerar flera viktiga steg för att bekämpa det sexuella våldet. Minimistraffet för våldtäkt ska höjas och fler mottagningar för sexualbrottsutsatta ska inrättas. Utöver detta måste också sexualbrotten ges högre prioritet inom polisen. Då krävs bland annat särskilda enheter som spanar, utreder, förebygger och ingriper mot kvinnofrids- och sexualbrott i alla polisområden. Mäns sexuella våld måste också förebyggas genom att begränsa spridningen av pornografi och en moderniserad sex- och samlevnadsundervisning.
  • Minskad anställningstrygghet riskerar att slå hårt mot kvinnor. Forskning visar att avsteg från principen om anställningstid vid uppsägning tenderar att missgynna kvinnor. Kvinnor sägs oftare upp trots lika lång anställningstid bland annat för att de är eller förväntas vara föräldralediga, oftare arbetar deltid eller för att kvinnors försörjningsansvar helt enkelt inte ansetts väga lika tung som männens.  Utökade undantag från turordningsreglerna måste utformas på ett sätt som minskar den risken.

Ta del av hela regeringsförklaringen här!