Hur kan jämställdhetsinsatser bryta segregation? Idag lanserar Sveriges Kvinnolobby rapporten Jämställdhet mot segregation – Utrikes födda kvinnors livsvillkor, makt och inflytande. Rapporten kartlägger utrikes födda kvinnors makt och inflytande och visar tydliga kopplingar mellan segregation och ojämställdhet.

– Sverige är ett av världens mest jämställda länder och den nivån av jämställdhet måste gälla alla kvinnor och män oavsett var i landet du bor eller i vilket land du är född i, säger Malpuri Groth, tf verksamhetschef, Sveriges Kvinnolobby.

I kartläggningen har man tittat på utrikes födda kvinnors och kvinnor med utrikes bakgrunds levnadsvillkor, men utgångspunkt från regeringens sex jämställdhetspolitiska mål. Inom alla delmål finns stora skillnader mellan utrikes födda och personer med svensk bakgrund. Utrikes födda kvinnor har genomgående mindre makt och inflytande än övriga grupper. Rapporten visar att jämställdhetsperspektivet är mycket eftersatt och begränsat i både forskning om och politiska satsningar mot segregation.

Sex jämställdhetsinsatser som kan minska segregation

  1. Öka statliga, regionala och lokala anslag till kvinnoorganisationer och säkerställ deras delaktighet i stadsutvecklingen samt öka representationen av utrikes födda kvinnor i folkvalda församlingar.
  2. Ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och genomför riktade etablerings- och arbetsmarknadsinsatser.
  3. Stärk jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet för att nå en likvärdig skola.
  4. Genomför aktiva åtgärder för att utrikes födda kvinnor ska ta del av hälso- och sjukvård.
  5. Dela föräldraförsäkringen och inför allmän förskola från två års ålder.
  6. Förebygg, identifiera och ingrip mot alla former av mäns våld mot kvinnors, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet här.