Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Sveriges Kvinnolobby gör årligen granskningar av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att granska om regeringen lever upp till sina egna åtaganden om jämställdhetsintegrering, samt att se hur samhällets resurser fördelas.

Just nu arbetar vi med att granska regeringens budgetproposition för 2017. I årets granskning tittar vi särskilt på etableringsinsatser för nyanlända. Leder åtgärderna till jämställdhet? Kommer satsningar kvinnor och män till del på lika villkor? Granskningen presenteras den 6 april. I samband med lanseringen arrangerar vi ett seminarium i riksdagen. 

Projektet genomförs i samarbete med några av våra medlemsorganisationer som organiserar utrikes födda kvinnor: Kurdistans kvinnoförbund, Internationella kvinnoförbundet, Tjejers rätt i samhället, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor och Varken hora eller kuvad.

Jämställdhetsbudgetering var också temat för 2017 års upplaga av Forum Jämställdhet där Sveriges Kvinnolobby bland annat höll en metodverkstad om granskning av budgetar på lokal och regional nivå. Läs mer om Forum Jämställdhet här.

Jämställdhetsbudgetering

Jämställdhet är en fråga om hur makt, möjligheter och resurser fördelas. I en budget tydliggörs både målsättningar och förutsättningar för vem som får vad och på vilka villkor. Hur fördelas resurser mellan olika verksamheter eller individer? Med hur mycket pengar stödjer den offentliga resurstilldelningen kvinnor och män, flickor och pojkar?

För att besvara frågor om fördelning av resurser måste människorna bakom siffrorna synliggöras. Budgetar gör ofta anspråk på att vara könsneutrala, men så länge mål formuleras och utgifter presenteras på ett könsblint sätt är risken stor att de tillfaller män och pojkar i högre utsträckning än kvinnor och flickor. Det beror på att större vikt ofta läggs vid mäns behov, aktiviteter och prioriteringar.

“En budget ska ha ett konsekvent, synligt och genomarbetat könsperspektiv som gör det möjligt att säkra en utveckling till en jämställd värld.”

Så står det i handlingsplanen från FN:s fjärde Kvinnokonferens som hölls 1995 i Peking (Beijing Platform for Action). Genom antagandet av handlingsplanen har världens länder förpliktigat sig att arbeta för en jämställd resursfördelning. Sedan dess har också många kommuner, landsting och regioner förbundit sig att jämställdhetsintegrera sina budgetprocesser. 

Det betyder att jämställdhet ska genomsyra alla led av budgetprocessen, från förslag till fördelning av resurser och uppföljning av reformer och den verksamhet som genomförts. Precis som all annan politik ska budgetarbete och uppföljning bidra till jämställdhet mellan kvinnor och män. 

En effektiv metod för att synliggöra och förändra resursfördelningen är att jämställdhetsgranska budgetar. Genom att följa pengarna och verksamhetens resultat utifrån kön kan politiker och beslutsfattare ställas till svars och vi kan uppnå en mer rättvis fördelning av samhällets resurser.

Sveriges Kvinnolobbys budgetgranskningar

Sveriges Kvinnolobby gör årligen granskningar av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. I vår pågående granskning tittar vi särskilt på insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Leder åtgärderna till jämställdhet? Kommer satsningar kvinnor och män till del på lika villkor? Granskningen presenteras under 2017. 

Tidigare budgetgranskningar:
Granskning av vårbudgeten (2016)
Granskning av budgetpropositionen (2016)
Granskning av vårbudgeten (2015)
Kvinnorna och krisen (2013)
Duktiga flickor kostar inte (2012)
På scenen – En feministisk genomgång av budgetpropositionen (2010)
Kulissen kvar i det jämställda Sverige (2009)
Regeringens vårbudget – en genusmedveten analys (2007)

PENgar nu! – en handbok i gender BUDGETINg

Vill du göra en egen jämställdhetsanalys av en budget? Ta hjälp av Sveriges Kvinnolobbys handbok Pengar nu!.

Handboken ger individer och organisationer konkreta redskap för att analysera och granska budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv. Med hjälp av analysen kan du sedan rikta krav och förslag på åtgärder till politiker och andra makthavare i syfte att få en rättvis fördelning av de offentliga resurserna.