Den 22 januari 2019 släpptes den första rapporten från expertgruppen Grevio om hur väl länder lever upp till Istanbulkonventionen som förbinder länder att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I rapporten berömmer Grevio Sverige för att delar av vår lagstiftning är bekönad:

”The gendered nature of violence against women is clearly recognised in all policies, measures, training documents and public discourse.”

Som exempel nämns bland annat kvinnofridslagstiftningen och målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Att arbetet mot mäns våld mot kvinnor alltid ska bekönas är något som kvinnorörelsen i Sverige har arbetet för under lång tid och fortsätter att bevaka. Därför varnar vi till exempel för att ersätta begreppet mäns våld mot kvinnor med könsblinda formuleringar så som ”våld i nära relationer”. Och ”våld i hemmet” Låt oss förklara varför det är så viktigt!

Vad är mäns våld mot kvinnor?
Mäns våld mot kvinnor innefattar alla former av våld som utförs av män mot kvinnor, exempelvis fysiskt, sexuellt psykiskt och ekonomiskt våld. I Sverige inkluderar arbetet mot mäns våld mot kvinnor även exploateringen av kvinnor i sexistisk reklam och pornografi, liksom handel med kvinnors kroppar i prostitution.

Varför är det viktigt att använda begreppet mäns våld mot kvinnor?
För att det är en sann beskrivning av verkligheten, nästan allt våld som kvinnor utsätts för utförs av män. Genom att tala om mäns våld mot kvinnor synliggörs vem som är förövare och vem som är utsatt. Dessutom hjälper begreppet oss att definiera mäns våld mot kvinnor som ett uttryck för ett ojämställt samhälle där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp.

Vad är våld i nära relationer?
Våld i nära relationer är ett begrepp som också förekommer ofta i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Våld i nära relationer inbegriper alla former av våld som utförs av en person mot en annan person som hen har en nära relation till. Sveriges Kvinnolobby har ofta kritiserat att begreppet mäns våld mot kvinnor har ersatts med uttrycket våld i nära relationer.

Är det inte mer inkluderade att prata om våld i nära relationer?
Begreppet våld i nära relationer inkluderar våld i samkönade relationer, vilket begreppet mäns våld mot kvinnor inte gör. Men för oss som arbetar med mäns våld mot kvinnor är begreppet våld i nära relationer exkluderande eftersom det inte rymmer allt våld som kvinnor utsätts för av män, till exempel övergrepp från okända män, sexuella trakasserier i skolan och arbetslivet och utnyttjandet av kvinnors kroppar inom prostitution.

Men är det inte viktigt att arbeta mot våld i samkönade relationer också?
Det är viktigt att prata om och arbeta mot alla former av våld! Att använda begreppet mäns våld mot kvinnor är inte detsamma som att säga att det inte finns något annat våld. För att lyckas förebygga och bekämpa våld måste vi skilja på olika typer av våld. Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för ett ojämställt samhälle och måste särskiljas från andra former av våld för att kunna identifieras, analyseras och åtgärdas på bästa sätt.

Läs om FN:s Kvinnokonvention här.