BEIJING PLATFORM FOR ACTION

Beijing Platform for Action är en handlingsplan för att uppnå de av FN uppsatta målen om jämställdhet, utveckling och fred. Den antogs enhälligt vid den fjärde världskonferensen för kvinnors rättigheter 4 – 15 september 1995 av representanter för 189 länder.

Beijing Platform for Action innehåller sex kapitel och urskiljer tolv ”kritiska områden” som definierar långsiktiga mål och åtgärder som skall vidtas av regeringar, det internationella samfundet, frivilligorganisationerna och det privata näringslivet för att förbättra kvinnors villkor.

I handlingsplanen bekräftas regeringarnas åtaganden att avskaffa diskrimineringen av kvinnor och undanröja alla hinder för jämställdhet. Regeringarna erkänner också behovet av att införliva ett jämställdhetsperspektiv i sina åtgärder och program, som visar hur kvinnors och mäns olika förutsättningar och roller bör beaktas.

Handlingsplanen syftar till att främja och värna alla kvinnors fulla åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter livet igenom på samma villkor som män. Handlingsplanen framhåller också principen om att kvinnor och män ska dela på bestämmanderätt och ansvar i hemmet, på arbetsplatsen och i nationella och internationella sammanhang.

Handlingsplanen som pdf

Handlingsplanen på FN:s hemsida

Skuggrapportering

Vart femte år ska respektive regering inkomma med en rapport om hur implementeringen av Beijing Platform for Action har sett ut i deras land och hur de har agerat för att leva upp till de åtaganden som ratificeringen innebär. Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med ett flertal medlemsorganisationer skrivit två skuggrapporter på regeringens officiella rapporter.

Våra skuggrapporter och övriga publikationer hittar du under Press & Arkiv.