FN:s Kvinnokonvention

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), är en av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Den antogs av FN:s generalförsamling 1979 och över 90 % av FN:s medlemsstater har förbundit sig att följa den.

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det att alla är födda fria och har lika värde och rättigheter – oavsett kön. Men ändå diskrimineras människor på grund av kön världen över. I Kvinnokonventionens inledning konstateras att diskrimineringen av kvinnor är utbredd och att många utsätts för kränkningar endast på grund av att de är kvinnor.

Kvinnokonventionen är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som finns för att ytterligare poängtera och säkerställa avskaffandet av diskriminering av kvinnor.

Kvinnokonventionen är en förpliktelse för de stater som ratificerat den. Därför finns ett övervakningsorgan inom FN, Kvinnokommittén (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), som granskar om staterna uppfyller sina åtaganden. Vart fjärde år ska medlemsstaterna lämna in en rapport om hur de levt upp till konventionens artiklar och redovisa de åtgärder som vidtagits för att genomföra den. I september 2014 lämnade regeringen sin senaste rapport (nr 8 & 9) och i februari 2016 ägde Kommitténs förhör av Sverige rum i Genève. Sveriges Kvinnolobby fanns på plats och presenterade vår skuggrapport, läs mer här.

FN:s Kvinnokonvention (Konventionstexten finns via länken på arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska)

Mer om Kvinnokonventionen på FN:s hemsida

FN:s Kvinnokommitté

Skuggrapportering

Vid sidan av Sveriges officiella rapportering genomför den svenska kvinnorörelsen skuggrapporter för att ur sitt perspektiv återge verkligheten för kvinnor i Sverige. Den ger en överblick av hur Sverige brister i sitt jämställdhetsarbete och vilka handlingsstrategier som krävs för ökad jämställdhet. Syftet med skuggrapporten är att driva krav på förbättringar gentemot politiker och beslutsfattande.

1998 bildades CEDAW-nätverket. Nätverket samordnas av Sveriges Kvinnolobby och består av ett tjugotal organisationer som tillsammans arbetar med att sammanställa skuggrapporterna.

I januari 2016 överlämnades vår senaste skuggrapport till Jämställdhetsminister Åsa Regnér på konferensen Jämställdhetsdagarna i Malmö. Rapporten finns på svenska, engelska, lättläst svenska och i punktskrift.

Läs mer om detta och ladda ner skuggrapporterna här eller beställ dem via info@sverigeskvinnolobby.se.

REGERINGENS ATT GÖRA-LISTA FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

I mars 2016 kom CEDAW-kommitténs rekommendationer på åtgärder till Sverige. Dessa ska genomföras innan år 2020. Vissa åtgärder anser kommittén är särskilt brådskande. Redan år 2018 ska regeringen rapportera vad de gjort för kvinnors rättigheter inom asyl- och migrationspolitiken och för att stoppa mäns våld mot kvinnor. För att hjälpa regeringen att genomföra FN:s rekommendationer har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder för kvinnors rättigheter.

Se Att göra-listan här.

KVINNOKONVENTIONEN PÅ LÄTT SVENSKA & i Punktskrift

Genomförandet av konventionen ska ge alla kvinnor, exempelvis kvinnor som blinda, har läs- och skrivsvårigheter eller har begränsade kunskaper i svenska språket, möjligheter att bevaka sina rättigheter. Därför tar vi också fram våra skuggrapporter i lättläst version och i punktskrift. 

Vi har också tagit fram en broschyr om FN:s Kvinnokonvention på lättläst svenska och gjort en inläst version. Materialet kan till exempel användas i studiecirklar och undervisning. Ladda ner vårt lättlästa material här.

SKOLMATERIAL OM KVINNORS RÄTTIGHETER

Sveriges Kvinnolobby har tagit fram ett skolmaterial om kvinnors rättigheter som används av lärare och elever i gymnasieskolan. Skolmaterialet Grundkurs i kvinnors rättigheter tar upp ämnen som Ekonomi, Arbete och lika lön, Miljö och hållbar utveckling, Asyl och migration, Fred och säkerhet och Media. Materialet ger eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och att undersöka hur ekonomiska, sociala och politiska aspekter kan påverka och förklara det som sker i samhället från lokal till global nivå.

Materialet är tillgängligt gratis på kvinnorsrattigheter.org.

agenda 2030

En stor del av Sveriges Kvinnolobbys arbete med att implementera Kvinnokonventionen handlar även om att säkerhetsställa ett jämställdhetsperspektiv i Agenda 2030. Ökad jämställdhet är nödvändigt för att nå agendans mål och delmål. Vi arbetar därmed för att länka samman implementeringen av Kvinnokonventionen och Agenda 2030.

Agenda 2030 på svenska finns att läsa här.