Budgetgranskning

Sveriges Kvinnolobby gör årligen granskningar av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att granska om regeringen lever upp till sina egna åtaganden om jämställdhetsintegrering, samt att se hur samhällets resurser fördelas.

Den 6 april lanserades Sveriges Kvinnolobbys granskning av budgetpropositionen för 2017 – Snabbspår & Stickspår. I årets granskning har vi särskilt tittat på etableringsinsatser för nyanlända. Granskningen visar att kvinnor får mindre, sämre och senare stöd. Samtidigt som de stora och dyra går satsningarna till mansdominerade branscher. Medan män i högre grad tar del av subventioner och snabbspår som leder till arbete, får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete.

Läs mer
Rapporten Snabbspår och stickspår.
Pressmeddelande – rapportsläpp 6 april.
Debattartikel – Göteborgs-Posten 6 april.

Ylva Clara

Rapporten har överlämnats till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, och diskuterades den 6 april under ett seminarium i riksdagen med Anders Kessling, statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och arbetsmarknadspolitiska talespersoner för C, V och L.

Granskningen har genomförs i samarbete med några av Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisationer som organiserar utrikes födda kvinnor: Kurdistans kvinnoförbund, Internationella kvinnoförbundet, Tjejers rätt i samhället, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor och Varken hora eller kuvad.

Jämställdhetsbudgetering

Jämställdhet är en fråga om hur makt, möjligheter och resurser fördelas. I en budget tydliggörs både målsättningar och förutsättningar för vem som får vad och på vilka villkor. Hur fördelas resurser mellan olika verksamheter eller individer? Med hur mycket pengar stödjer den offentliga resurstilldelningen kvinnor och män, flickor och pojkar?

För att besvara frågor om fördelning av resurser måste människorna bakom siffrorna synliggöras. Budgetar gör ofta anspråk på att vara könsneutrala, men så länge mål formuleras och utgifter presenteras på ett könsblint sätt är risken stor att de tillfaller män och pojkar i högre utsträckning än kvinnor och flickor. Det beror på att större vikt ofta läggs vid mäns behov, aktiviteter och prioriteringar.

“En budget ska ha ett konsekvent, synligt och genomarbetat könsperspektiv som gör det möjligt att säkra en utveckling till en jämställd värld.”

Så står det i handlingsplanen från FN:s fjärde Kvinnokonferens som hölls 1995 i Peking (Beijing Platform for Action). Genom antagandet av handlingsplanen har världens länder förpliktigat sig att arbeta för en jämställd resursfördelning. Sedan dess har också många kommuner, landsting och regioner förbundit sig att jämställdhetsintegrera sina budgetprocesser. 

Det betyder att jämställdhet ska genomsyra alla led av budgetprocessen, från förslag till fördelning av resurser och uppföljning av reformer och den verksamhet som genomförts. Precis som all annan politik ska budgetarbete och uppföljning bidra till jämställdhet mellan kvinnor och män. 

En effektiv metod för att synliggöra och förändra resursfördelningen är att jämställdhetsgranska budgetar. Genom att följa pengarna och verksamhetens resultat utifrån kön kan politiker och beslutsfattare ställas till svars och vi kan uppnå en mer rättvis fördelning av samhällets resurser.

Sveriges Kvinnolobbys budgetgranskningar

Sveriges Kvinnolobby gör årligen granskningar av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Varje år djupdyker vi i olika områden. Här hittar du våra tidigare granskningar.

Granskningar av statsbudgeten:
Snabbspår och stickspår (2017)
Granskning av vårbudgeten (2016)
Granskning av budgetpropositionen (2016)
Granskning av vårbudgeten (2015)
Kvinnorna och krisen (2013)
Duktiga flickor kostar inte (2012)
På scenen – En feministisk genomgång av budgetpropositionen (2010)
Kulissen kvar i det jämställda Sverige (2009)
Regeringens vårbudget – en genusmedveten analys (2007)

vill du ha hjälp att granska en budget?

Vill du eller din organisation/verksamhet lära er mer om hur jämställdhetsanalys av en budget går till? Vi erbjuder workshops och föreläsningar. Hör av er till oss via: info@sverigeskvinnolobby.se för mer information.

Ni kan också ta hjälp av Sveriges Kvinnolobbys handbok Pengar nu! som ger individer och organisationer konkreta redskap för att analysera och granska budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv. Med hjälp av analysen kan du sedan rikta krav och förslag på åtgärder till politiker och andra makthavare i syfte att få en rättvis fördelning av de offentliga resurserna.

Jämställdhetsbudgetering var också temat för 2017 års upplaga av Forum Jämställdhet där Sveriges Kvinnolobby bland annat höll en metodverkstad om granskning av budgetar på lokal och regional nivå. Läs mer om Forum Jämställdhet här.