40-punktsprogrammet mot mäns våld mot kvinnor måste ge resultat

Idag presenterar regeringen 40 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Sveriges Kvinnolobby välkomnar att regeringen tar ett samlat grepp och satsar på att förebygga och bekämpa mäns våld samtidigt som stödet och skyddet för kvinnor som utsätts för våld ska stärkas. I kommande budgeter blir det viktigt att tillföra tillräckligt med resurser för att kunna genomföra de insatser som föreslås. Det blir också viktigt att de utredningar som tillsätts leder fram till lagändringar.

Några viktiga förslag är att se över om barn kan skyddas från att behöva träffa våldsutövande pappor, mer långsiktiga förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och att vården för våldsutsatta kvinnor, som tidigare har nedmonterats, ska stärkas. Det är också välkommet med satsningar på att stärka socialtjänstens kunskaper och metoder, men därutöver krävs också en förstärkning av den överbelastade socialtjänsten runt om i landet.

Sveriges Kvinnolobby gläds åt att regeringen vill fortsätta att satsa på informationsinsatser om samtycke mot unga och höja lärares kompetens när det gäller sex- och samlevnad som en del av arbetet med att förbygga mäns våld mot kvinnor. Samtidigt vill regeringen också utreda hur kvinnor och flickor som utnyttjas i porrindustrin ska kunna skyddas. En utredning ska också titta på hur de brott som begås när porren spelas in ska kunna lagföras.

Men när avsikten är att ta ett samlat grepp måste dessa olika delar också hänga ihop. Pornografin som innehåller våld, förnedring och övergrepp är tillgänglig ett knapptryck bort för pojkar och unga män. Därför behöver både lagstiftning ses för att skydda barn från att komma i kontakt med grov våldspornografi, och kritiska samtal om pornografi bli en del av skolans sex- och samlevnadsundervisning. Barn och unga kommer aldrig att kunna förstå vad samtycke är så länge de möts av motsatta budskap från pornografin

Vi välkomnar även skärpta straff för sexköp, som tidigare aviserats, men ser att detta måste kombineras med att kravet om dubbel straffbarhet tas bort vid sexköp utomlands. Om män riskerar högre straff för sexköpsbrott i Sverige är risken stor att svenska män köper sex och bidrar till människohandel utomlands.

Det är också välkommet med en starkare styrning av Polisen som ska bli bättre på att rapportera tillbaka om hur utredningarna av vålds- och sexualbrott mot kvinnor går. En del av den starka styrningen bör också vara att öronmärka medel så att inte pengar som satsas på att bekämpa mäns våld mot kvinnor kan omdisponeras och gå till annat polisarbete. Vi ser även att särskilda sexualbrottsenheter behöver upprättas i alla polisregioner.

Slutligen välkomnar Sveriges Kvinnolobby att kön blir en grund för hatbrott. Hat och terror mot kvinnor har ökat de senaste åren. Det är dock viktigt att tydligt särskilja kön som grund för hatbrott och könsidentitet som grund för hatbrott, vilket inte gjordes på regeringens pressträff. Sammanblandningen och otydligheten kan annars göra det svårt att tillämpa lagstiftningen. Kön och könsidentitet är olika diskrimineringsgrunder, och bör även vara olika hatbrottsgrunder. Vi hoppas att regeringen framöver kommer att reda ut detta.