Annika Söders anförande vid säkerhetsrådets debatt om kvinnor, fred och säkerhet

Den 1 januari 2017 tar Sverige plats i FN:s säkerhetsråd. Margot Wallström har tidigare uttalat sig om att Sverige under sin tid där bland annat kommer att arbeta för att säkerhetsrådet skall se över sambanden mellan säkerhet, utveckling, klimat och jämställdhet samt för att lyfta fram kvinnors perspektiv i konflikter. Förslag på åtgärder som behöver vidtas för att förbättra FN:s jämställdhetsarbete togs tidigare i veckan upp av kabinettsekreterare Annika Söder i ett anförande vid säkerhetsrådets öppna debatt om kvinnor, fred och säkerhet.

I anförandet lyfter Söder fram en rad viktiga perspektiv och åtaganden som krävs för att förbättra situationen för flickor och kvinnor i konfliktområden och för att uppnå en hållbar fred. Kritik riktas även mot FN:s i nuläget alltför stora klyfta mellan ambition och verklighet.

Söder fokuserar på att lyfta fram fyra viktiga punkter på temat som handlar om:

  • Införandet av ett mer omfattande jämställdhetsperspektiv för att se över hur kvinnor och flickor i konfliktområdens behov, utmaningar och möjligheter ser ut. Det kan till exempel handla om en fortsatt dialog med kvinnoorganisationer och andra för området relevanta aktörer inom FN:s alla arbetsområden.
  • Utökad och förbättrad användning av könsuppdelad statistik för att få mer korrekta underlag att lägga till grund i arbetet för fred och säkerhet. I nuläget finns stora brister i den statistik och information som beslut tas utifrån. Även kvinnor och flickor måste inkluderas i hela sådana processer.
  • Ett säkerställande av deltagandet av kvinnor och flickor i fredsprocesser. Det kan tillexempel handla om att stötta kvinnors fredsarbete på nationell nivå.
  • Vikten av att ha en jämställdhestintegrerad budget med bland annat prioriterade satsningar på jämställdhetsarbete. Detta innebär att jämställdhetsintegrering skall inkluderas i alla delar av FN:s budget.

Avslutningsvis utges ett löfte om att Sverige kommer att arbeta hårt med att driva frågor av detta slag under sin period i säkerhetsrådet.

Sveriges Kvinnolobby förutsätter att regeringen kommer att omvandla sina ord till handling och aktivt driva den feministiska utrikespolitiken under sin tid i säkerhetsrådet. Kvinnors och flickors rättigheter är en förutsättning för fredliga och hållbara samhällen. Regeringen måste arbeta för att kvinnor och flickor tar sig från krig och konflikter till en tryggare plats, bland annat genom att utöka antalet kvotflyktingar. Mer arbete krävs också för att förhindra att människor i krig och konflikter utsätts för trafficking och prostitution. Regeringen måste mer aktivt arbeta för att fler länder skall införa sexköpslagar likt den svenska.

Läs hela anförandet här.