Anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Riksdagen föreslås godkänna att Sverige ska ansluta sig till ILO:s konvention 189 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Det är ett viktigt förslag som Sveriges Kvinnolobby drivit länge. En majoritet av hushållsarbetare är kvinnor, ofta migranter, och det finns stor risk att de utnyttjas, arbetar under dåliga villkor eller utsätts för våld.

ILO:s konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare antogs 2011 av Internationella arbetskonferensen, Internationella arbetsorganisationens beslutande församling. För att Sverige ska kunna ansluta sig till konventionen krävs riksdagens godkännande. I en proposition till riksdagen lämnas nu förslag på de ändringar som krävs av lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete för att Sverige ska ha genomfört konventionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Sveriges Kvinnolobby har längre drivit att Sverige ska ansluta sig till konventionen. Bland annat genom ett skriftligt uttalande inför det internationella toppmötet för kvinnors rättigheter 2017 (CSW). I uttalandet betonar vi vikten av att FN:s medlemsstater ratificerar och implementerar konventionen och säkerställer rättigheter och arbetsvillkor för de kvinnor, ofta migranter, som arbetar i hushåll runt om i världen. Läs uttalandet här.

Läs mer om propositionen till riksdagen här.