Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Sveriges Kvinnolobby stödjer ett avskaffande av systemet men anser att det krävs ett förtydligande av hur de arbetssökandes behov av social service ska bemötas framöver, i synnerhet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2015-05-25 lämnade vi vårt yttrande över Ds 2015:26 – Avskaffande av systemet med etableringslotsar.

När sociala insatser saknas riskerar kvinnor att drabbas hårdare än män då de i högre utsträckning söker hjälp med frågor som rör familj och omsorg. Mot bakgrund av detta efterlyser Sveriges Kvinnolobby information om hur en jämställd service i anslutning till etablering på arbetsmarknaden ska säkerställas. Även kommunernas ansvar för frågor av social och praktisk karaktär, och hur samordning mellan kommuner och relevanta myndigheter ska se ut, behöver klargöras.

LÄS Vårt yttrande här