BEIJING+20: Asyl och migration

Globaliseringen har inneburit att allt fler människor rör sig mellan olika länder av varierande skäl. Kvinnor utgör en stor del av dessa migranter och ställs ofta inför särskilt sårbara situationer och rättighetskränkningar i det nya hemlandet på grund av deras kön. Under mars månad har Sveriges Kvinnolobbys Beijing+20-kampanj temat asyl och migration. 

Varje år söker flera tusen kvinnor asyl i nordiska länder. En av anledningarna kan vara att de förföljts, hotats eller fått sina mänskliga rättigheter kränkta i hemlandet. Bara i egenskap av att vara kvinna. Det är därför av yttersta vikt att det klarläggs hur kvinnors asylskäl erkänns i länders asylprocesser.

En stor del kvinnor kommer till Sverige med uppehållstillstånd på basis av familjeanknytning. Vissa av dessa kvinnor utsätts för våld och skulle behöva lämna relationen innan de får permanent uppehållstillstånd, men kan då riskera utvisning och förlorad vårdnad av sina barn. Det är även problematiskt att kvinnor som av olika anledningar lämnar sina hemländer ofta saknar kunskap om sina rättigheter och vilka nya lagar som gäller för bland annat äktenskap, barnens rätt och rättigheter vid våld och övergrepp. För att stärka asylsökande och migrantkvinnors rättigheter i enlighet med de mål som Handlingsplanen från Peking satt upp kräver vi att:

  • Länder erkänner kvinnors asylskäl och skyddar kvinnor genom tydliga genussensitiva anvisningar om kvinnors asylskäl.
  • Kvinnor med familjeanknytning får egna uppehållstillstånd som inte är knutna till mannen. Utvisningar av våldsutsatta stoppas.
  • Regeringar och myndigheter tillämpar en human flyktingpolitik med särskild hänsyn till kvinnor på flykt i enlighet med FN:s flyktingkonvention.
  • Regeringar och myndigheter förbättrar integration och utbildning av utlandsfödda kvinnor med bristfällig skolunderbyggnad.
  • Migrantarbetare och arbetskraftsinvandrare garanteras samma lön och arbetsvillkor som infödd arbetskraft.

Sveriges Kvinnolobby har flera medlemsorganisationer som på olika sätt organiserar och arbetar med migrantkvinnors rättigheter. Läs mer om dessa nedan.

MER PÅ TEMAT Asyl och migration:

European Women´s Lobbys Beijing+20 kampanj ”Migrant women’s rights are human rights

Nordiskt Forums slutdokument.

Temat Asyl och migration är en del av Sveriges Kvinnolobbys kampanj Beijing+20 som sträcker sig över 2015. För att uppmärksamma de krav som Pekingplattformen formulerade för redan 20 år sedan, och som fortfarande är långt ifrån uppfyllda, uppmärksammar Sveriges Kvinnolobby under 2015 plattformens 12 områden. Varje månad har ett eget tema.

Trifa Shakelys tal om kvinnor och migration under Nordiskt Forum 2014

Vi vill att 2015 ska bli ett år av handling och förändring i rätt riktning – hjälp oss gärna att sprida månadens tema i sociala medier under #Beijing20!

VÅR BEIJING+20-KALENDER:

Januari: Feministisk ekonomi

Februari: Politiskt deltagande och samhällsutveckling

Mars: Asyl och migration

April: Kvinnors och flickors kroppar  – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter

Maj: Ny teknologi och media.      

Juni: Miljö, klimat och hållbar utveckling

Juli: Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär.

Augusti: Omsorgsarbete och välfärdssamhälle

September: Fred och säkerhet

Oktober: Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering

November: Våld mot kvinnor och flickor

December: Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter