Beijing+20: Feministisk ekonomi

Kvinnors ekonomiska självständighet har avgörande betydelse för kvinnors möjlighet att ta viktiga beslut på lika villkor som män och för att kunna uppnå jämställdhet. Idag är detta fortfarande inte en verklighet för många kvinnor, i Sverige som i övriga världen. Vi ser fortfarande långlivade könsskillnader i lönesättning, sysselsättning, fattigdom, pensioner och obetalt hemarbete, något som visar på hur kvinnors ekonomiska självständighet är långt ifrån uppnådd.

Feministisk ekonomi beaktar både kvinnors och mäns vardag och olika levnadsvillkor, vilket leder till att prioriteringar i samhället kan ta hänsyn till bland annat reproduktionens och omsorgens funktion och betydelse i välfärdssamhället. Internationella institutioner och ekonomiska nätverk betonar jämställdhet som en avgörande faktor för en god ekonomisk och social utveckling. Trots detta tillämpas förlegade ekonomiska modeller som i många fall leder till en politik som riskerar att öka ojämställdheten i samhället.

På världskonferensen för kvinnors rättigheter i Peking 1995 antogs en handlingsplan för kvinnors rättigheter (Beijing Platform for Action). Den anger att all ekonomisk politik ska jämställdhetsintegreras. Det är ett viktigt verktyg för att öka den ekonomiska jämställdheten med direkt effekt på social utveckling. Det första temat i Sveriges Kvinnolobbys Beijing+20 kampanj är Feministisk ekonomi och tar avstamp i kvinnors ekonomiska självständighet som en mänsklig rättighet. För att leva upp till de ekonomiska jämställdhetsmål som Handlingsplanen från Peking satt upp kräver vi att:

  • Statsbudgetar och kommunala och regionala budgetar jämställdhetsintegreras så att könsperspektivet synliggörs i ekonomiska underlag och beslut, och att de jämställdhetspolitiska målen systematiskt följs upp och läggs till grund för nya insatser, samt inkluderas i Post 2015-agendan.
  • Myndigheter främjar kvinnors ekonomiska självständighet och rättigheter, inbegripet tillgång till avlönat arbete och tillfredsställande arbetsvillkor, samt iakttar utsatta gruppers särskilda behov
  • Föräldraförsäkringen individualiseras samt att rätt till heltid lagstiftas med möjlighet att gå ner i deltid.
  • Regeringar konkretiserar och följer upp arbetet för att minska inkomstskillnader mellan kvinnor och män.
  • Obetalt omsorgsarbete synliggörs och återspeglas i ekonomiska modeller och beaktas i samhällsplanering.
  • Globala ekonomiska kriser analyseras utifrån ett könsperspektiv vad gäller såväl orsaker som konsekvenser och att välfärdstjänster vidmakthålls för att skydda kvinnors ekonomiska självständighet.

Sveriges Kvinnolobby arbetar aktivt för att påverka den ekonomiska politiken i en mer jämställd riktning, bland annat genom gender budgeting. Läs om vårt arbete med att granska budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv här.

Mer på temat Feministisk ekonomi:

European Women´s Lobbys Beijing+20 kampanj ”Women´s economic independence: the foundation of all rights”

15:56 – Lön hela dagen

Nordiskt Forums slutdokument.

Temat Feministisk ekonomi är en del utav Sveriges Kvinnolobbys kampanj Beijing+20 som sträcker sig över 2015. För att uppmärksamma de krav som Pekingplattformen ställde upp för redan 20 år sen, som fortfarande är långt ifrån uppfyllda, så kommer Sveriges Kvinnolobby under 2015 att uppmärksamma plattformens 12 områden under årets 12 månader. Varje månad går under ett eget tema.

Soheyla Yazdanpanah tal under Nordiskt Forum 2014 – ”A better world is possible – Proposals for a feminist reorganization of labor and economy”.

Vi vill att 2015 ska bli ett år av handling och förändring i rätt riktning – hjälp oss gärna att sprida månadens tema i sociala medier under #Beijing20

vår Beijing+20-kalender:

Januari: Feministisk ekonomi

Februari: Politiskt deltagande och samhällsutveckling

Mars: Asyl och migration

April: Kvinnors och flickors kroppar  – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter

Maj: Ny teknologi och media.      

Juni: Miljö, klimat och hållbar utveckling

Juli: Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär.

Augusti: Omsorgsarbete och välfärdssamhälle

September: Fred och säkerhet

Oktober: Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering

November: Våld mot kvinnor och flickor

December: Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter