BEIJING+20: Politiskt deltagande och samhällsutveckling

Kvinnors stärkta och självständiga delaktighet, liksom en förbättring av kvinnors sociala, ekonomiska och politiska ställning, är avgörande för att utveckla ett demokratiskt medborgarskap. Målen som Handlingsplanen från Peking formulerade om jämställdhet, utveckling och fred kan inte nås enbart med lika representation. Detta kräver även kvinnors aktiva deltagande i allt beslutsfattande och genomförande och att ett jämställdhetsperspektiv införlivas på alla nivåer.

Det andra temat i Sveriges Kvinnolobbys Beijing+20 kampanj är politiskt deltagande och samhällsutveckling. Kvinnor i Norden idag har en hög representation inom de direktvalda politiska institutionerna. Men undersökningar visar att kvinnors representation drastiskt minskar vid poster som är indirekt utsedda. Avhopp från politiska uppdrag sker i högre grad bland kvinnliga förtroendevalda än bland manliga. Att stärka och uppmuntra kvinnor att ta ledarskapsroller är avgörande för hållbara ekonomier och rättvisa samhällen. I dagsläget är kvinnor fortfarande underrepresenterade i beslutsfattandet inom både politik och företagsvärlden på grund av ihållande stereotypa uppfattningar och fördomar om kvinnors kompetens och roll.

Kvinnor inom politiken utsätts för förlöjligande, åsidosättanden och trakasserier, vilket är demokratiskt oacceptabelt. Även mediernas rapportering om kvinnor i politiken har kritiserats för att vara könsstereotyp. I Sverige är runt 70 procent av nyhetssubjekten i media män på politikområdet. Det är viktigt att kvinnor finns företrädda på samhällslivets alla områden. För att leva upp till de mål för ett jämställt politisk deltagande som Handlingsplanen från Peking satt upp kräver vi att:

  • Regeringar sätter upp tydliga mål för kvinnors reella möjlighet att utöva sitt medborgarskap.
  • Myndigheter prioriterar arbete mot näthat och trakassering av kvinnliga politiker.
  • Politiska församlingar och statliga, regionala och kommunala kommittéer säkerställer en jämn representation.
  • Statliga myndigheter, kommuner, media och företag tillfrågar kvinnor som experter utan att detta styrs av könsstereotypa uppfattningar.
  • Kvinnor på lokal nivå finns i det horisontella beslutsfattandet inom alla sektorer, inklusive ekonomi och näringsliv.
  • Arbetsmarknadens organisationer ansvarar för att fler kvinnor finns på ledande poster, i fackföreningar och arbetsgivarorganisationer och deras medlemsorganisationer.
  • Alla anställningsförfaranden, valberedningar och andra urvalssituationer använder sig av tydliga kriterier som inte diskriminerar kvinnor och att politiska mentorsprogram igångsätts för att öka kvinnors deltagande i politiken och minska antalet avhopp.

MER PÅ TEMAT politiskt deltagande och samhällsutveckling:

European Women´s Lobbys Beijing+20 kampanj ”Parity at all levels of political and economic decision-making”.

Nordiskt Forums slutdokument.

Temat Politiskt deltagande och samhällsutveckling är en del av Sveriges Kvinnolobbys kampanj Beijing+20 som sträcker sig över 2015. För att uppmärksamma de krav som Pekingplattformen formulerade för redan 20 år sen, och som fortfarande är långt ifrån uppfyllda, uppmärksammar Sveriges Kvinnolobby under 2015 plattformens 12 områden. Varje månad har ett eget tema.

Soraya Posts tal under Nordiskt Forum 2014 – ” Från andra klassens människa till politikens makt och ansvar” 

Vi vill att 2015 ska bli ett år av handling och förändring i rätt riktning – hjälp oss gärna att sprida månadens tema i sociala medier under #Beijing20!

VÅR BEIJING+20-KALENDER:

Januari: Feministisk ekonomi

Februari: Politiskt deltagande och samhällsutveckling

Mars: Asyl och migration

April: Kvinnors och flickors kroppar  – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter

Maj: Ny teknologi och media.      

Juni: Miljö, klimat och hållbar utveckling

Juli: Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär.

Augusti: Omsorgsarbete och välfärdssamhälle

September: Fred och säkerhet

Oktober: Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering

November: Våld mot kvinnor och flickor

December: Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter