Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffasSveriges Kvinnolobby välkomnar att lagen om vårdnadsbidrag upphävs. Bidraget riskerar att skapa inlåsningseffekter för grupper som redan står långt från arbetsmarknaden, vilket bidrar till att öka rådande skillnader mellan kvinnor och män i samhället.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2015-05-25 lämnade vi vårt yttrande över Ds 2015:19 – Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphävs. Vi stödjer också föreslagna följdändringar. Vårdnadsbidraget har främst nyttjats av kvinnor med låg utbildning, låg inkomst och ofta utländsk bakgrund. Att kvinnor stannar hemma för att ta hand om sina barn gör att steget för dem att söka och hitta jobb blir allt större. Bidraget riskerar därför att skapa inlåsningseffekter för kvinnor och öka ojämställdheten.

Då ett avskaffande kan leda till större efterfrågan på förskoleplatser vill Sveriges Kvinnolobby framhålla vikten av tillgänglig barnomsorg alla tider på dygnet och i hela landet. Det är en förutsättning för kvinnors ekonomiska självständighet.

läs vårt yttrande här