Sveriges kvinnolobby SKL

pressrelease

Pressinbjudan till internationellt webbinarium om surrogatmödraskap

Coronapademins stängda gränser har gjort exploateringen av kvinnor och barn i surrogatindustrin uppenbar för allt fler. Under våren har skrämmande bilder av nyfödda barn på ukrainska surrogatkliniker som skriker efter närhet spridits över världen. Ukrainas barnombudsman likställer surrogatmoderskap med slaveri och vädjar om ett förbud. Samtidigt erbjuder svenska surrogatföretag ”reducerade priser” på surrogatmoderskap från Ukraina under sommaren. Kvinnorörelsen undrar hur länge det ska vara tillåtet för svenskar att betala kvinnor i fattigare länder för att bära och föda barn?

Den 16 juni bjuder Sveriges Kvinnolobby tillsammans med S-Kvinnor, Centerkvinnorna och Kvinnliga Läkares Förening in till ett webbinarium om surrogathandeln och hur Sverige kan verka för ett förbud mot all form av handel med barn och kvinnor. Media är välkomna att närvara.

MEDVERKANDE
Bronwen Reed, producent till dokumentären Damaged babies broken hearts (tbc)
Maria Dmytriyeva, Democracy Development Center, Ukraina
Sheela Saravanan, professor, Centre for Women’s Studies, School of Social Sciences, University of Hyderabadforskare, författare till boken A Transnational Feminist View of Surrogacy Biomarkets in India
Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor
Helena Vilhelmsson, vice ordförande Centerkvinnorna
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby (moderator)

Föranmäl dig här: Anmälningslänk

Webbinariet kommer delvis att utgå från dokumentären “Damaged babies broken hearts” som finns att se här (30 min).

pressrelease

​Kvinnoorganisationer uppmanar Ukraina att förbjuda surrogathandel

Världen chockas av bilder från en av Ukrainas största surrogatkliniker. Nyfödda barn i långa rader som skriker efter närhet när utländska beställare inte kan hämta dem på grund av stängda gränser under coronapandemin. Situationen under pandemin sätter surrogathandeln under blixtbelysning.

Idag skickar 200 kvinnoorganisationer från hela världen ett brev till Ukrainas president och uppmanar landet att förbjuda all form av surrogathandel med barn och kvinnor.

– Situationen i Ukraina visar hur den internationella surrogatindustrin utnyttjar fattiga kvinnor i länder där kvinnokroppen saknar skydd. All form av handel med barn och kvinnor i surogatindustrin måste få ett stopp, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Läs brevet till Ukrainas president här.

pressrelease

Kvinnorörelsen välkomnar skärpt sexköpslag

Igår presenterade Regeringen nya förslag till skärpt sexköpslag. Förslagen innebär att straffen för sexköp höjs genom att böter tas bort ur straffskalan och att sexköp utomlands ska vara straffbart. Kvinnorörelsen som länge arbetat för en förstärkning av sexköpslagen förutsätter att alla partier i riksdagen som sluter upp bakom förslagen.

– De senaste dagarnas engagemang mot prostitution och kvinnors utsatthet har visat vilket stöd sexköpslagen har i Sverige. Det nya förslaget om höjt straff stämmer bättre överens med hur allvarligt svenskar ser på brottet, och ger även ökade möjligheter till resurser för polisen, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar särskilt förslaget om att ta bort kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands.

– Eftersom 80 procent av svenska mäns sexköp sker utomlands är det viktigt med tillägget om straffbarhet utomlands. Det visar att kvinnor är lika mycket värda i alla delar av världen, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

För att förstärka arbetet mot prostitution och människohandel ser Sveriges Kvinnolobby även att följande insatser krävs:

1. Öronmärk resurser till polisen för arbete mot prostitution.
En förutsättning för att sexköpslagen ska fungera är att polisen får resurser att arbeta med spaning och utredning av brottet. Återupprätta polisens särskilda prostitutionsenheter i alla polisdistrikt.

2. Begränsa spridningen av pornografi och sexuella våldsskildringar.
Män som regelbundet konsumerar pornografi köper dubbelt så ofta sex som män som konsumerar mindre eller ingen pornografi. De senaste tjugo åren har pornografin blivit mer våldsam och konsumenterna fler och yngre. I Sverige tittar 41 % av unga män i stort sett dagligen. En utredning bör tillsätta för att undersöka hur spridningen av pornografi kan begränsas, framförallt till barn och unga.

3. Modernisera sex- och samlevnadsundervisningen.
En tredjedel av dömda sexköpare under 2019 var 90-talister. Det är avgörande med en modern sex- och samlevnadsundervisning som bygger på kunskap om makt, jämställdhet och våld. Ett kritiskt förhållningssätt till pornografi måste vara en utgångspunkt. 

pressrelease

​Ny rapport: Brist på arbetskraft leder inte till högre löner i kvinnodominerade yrken

Coronakrisen sätter sjuksköterskebristen i blixtbelysning, men kommer inte leda till högre löner. En ny rapport som tagits fram av Lönelotsarna i samarbete med Sveriges Kvinnolobby undersöker löneläget i några bristyrken och visar att kvinnors löner hålls nere, trots stora arbetskraftsbehov. Om politiker och arbetsgivare vill komma till rätta med orättvisa löner i välfärden och attrahera mer personal krävs långsiktiga, riktade satsningar.

Rapporten visar på betydligt lägra i löner i kvinnodominerade bristyrken än i jämförbara mansdominerade. Till exempel tjänar barnmorskor 5 200 kronor mindre än civilingenjörer, trots att dessa yrken har jämförbara arbetsförhållanden och likvärdiga krav på utbildning, färdigheter och ansvar. När de gäller de just nu så eftertraktade specialistsjuksköterskorna, till exempel Intensivvårdssjuksköterskor, har bristen varat under lång tid. Denna yrkesgrupp skulle behöva minst 1 000 kronor mer i lön per månad för att komma i nivå med jämförbara yrken.

– Vi ser hur normen att kvinnors arbete ska värderas lägre än mäns är starkare än marknadskrafterna. Det har gjort att kvinnors löner har hållits tillbaka under lång tid. Sjuk- och undersköterskor kommer alltså inte få högre löner av sig självt. För att åstadkomma detta krävs riktade satsningar mot dessa yrken, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna presenterar fem krav till politiker, arbetsgivare och fackförbund som gör det möjligt för kvinnors löner att komma ikapp mäns.


 1. Kraftiga investeringar i välfärden. För att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende ska komma i nivå med jämförbara yrken krävs 15 miljarder kronor per år.
 2. En ansvarsfull styrning gentemot, och i, regioner och kommuner. För att se till att pengarna faktiskt går till att höja lönerna.
 3. En särskild lönesatsning på välfärdens bristyrken. Låt lönerna i välfärdens bristyrken öka mer än märket.
 4. Ge Medlingsinstitutet i uppdrag att följa löneskillnader mellan likvärdiga och inte bara mellan lika yrken.
 5. Öka takten i omställningen till heltid. Heltid ska vara norm i hela välfärden och villkoren ska vara goda. 

Mer om rapporten
Rapporten jämför lönerna i några kvinno- och mansdominerade bristyrken som efter en sammantagen bedömning har jämförbara arbetsförhållanden och likvärdiga krav på utbildning, färdigheter och ansvar. Vi ser bland annat att:

 • Lönerna är genomgående lägre i kvinnodominerade bristyrken, till exempel tjänar undersköterskor i genomsnitt 28 500 kronor medan jämförbara elektriker i genomsnitt tjänar 34 300 kronor.
 • Kvinnodominerade yrken har mindre lönespridning än likvärdiga mansdominerade yrken, det vill säga lönen ligger kvar på ungefär samma nivå år efter år i kvinnoyrken.
 • Lönen för undersköterskor och grundskollärare är högre i offentlig sektor än privat sektor, det vill säga fler arbetsgivare och privata inslag leder inte nödvändigtvis till högre löner.
 • Yrkeserfarenhet har mindre betydelse för kvinnodominerade yrken än likvärdiga manligt dominerade, detta har vi mätt genom att studera ålder i förhållande till lön.
 • Utbildning lönar sig, men mest i mansdominerade yrken.

pressrelease

Kvinnoorganisationer anmäler SVT:s surrogatinslag till granskningsnämnden

SVT rapporterar ensidigt och okritiskt om hur coronakrisen hindrar svenskar från att hämta barn som beställts genom surrogatmödraskap i fattiga länder. Ingenstans nämns de stora risker som surrogatmödraskap innebär för de utsatta kvinnor som bär och föder barnen. Nu anmäler Sveriges Kvinnolobby SVT för brott mot kravet om opartiskhet. 

– SVT gör sig till en megafon för surrogatindustrin när de sprider okritiska intervjuer med surrogatföretagens kunder och jurister. Genom att ensidigt höra surrogatföretagens perspektiv bryter SVT mot granskningsnämndens krav på opartiskhet, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby. 

Frågan om surrogatmödraskap utreddes under förra mandatperioden. Utredningen kom fram till att surrogatmoderskap inte bör införas i Sverige. Utredningen slog även fast att handel med kvinnors reproduktivitet är oförenlig med grundläggande konventioner om kvinnors och barns rättigheter.

– Coronapandemin avslöjar än en gång att surrogatmoderskap medför risker som inte går att förutse och reglera bort. För att förhindra att ännu fler kvinnor och barn far illa måste Sverige täppa till luckorna i lagstiftningen genom att införa ett aktivt förbud mot alla former av surrogatmoderskap, säger Clara Berglund. 

En rad kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund har reagerat över medias ensidiga rapportering om surrogatmödraskap. Läs mer här.

Inslagen som anmäls till granskningsnämnden sändes den 19 april i Rapport och Aktuellt.   

pressrelease

KVINNOR JOBBAR GRATIS 51 MINUTER OM DAGEN

Lönegapet mellan kvinnor och män är 10,7 procent. Baserat på en arbetsdag från klockan 8–17 då män får lön för hela dagen, innebär det att kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:09. Det är tre minuter mer än förra året.

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 3 900 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 46 800 kronor. 16:09-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

I Sverige är det olagligt att lönediskriminera och dessutom ställer lagen krav på att arbetsgivare ska genomföra en lönekartläggning varje år för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader. Men många arbetsgivare struntar i kravet eftersom brist på tillsyn och skarpa sanktioner gör det i princip riskfritt att bryta mot lagen.

– I år är det 40 år sedan det blev förbjudet att lönediskriminera, ändå fortsätter arbetsgivare betala ojämställda löner utan att det får några konsekvenser. Nu krävs hårdare tag mot de arbetsgivare som inte åtgärdar osakliga löneskillnader. Det ska kosta att lönediskriminera, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet.

Sedan rörelsen bildades för åtta år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:09. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 23 år.

För att öka takten ställer 16:09-rörelsen fyra gemensamma krav:

 • Jämställd föräldraförsäkring.
 • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.
 • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
 • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Bakom Lön hela dagen står 16:09-rörelsen:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

pressrelease

Mindre arbetsgrupper i kvinnodominerade yrken kan löna sig på två års sikt

I kvinnodominerade yrken med stora personalgrupper är sjuktalen höga. Nya beräkningar från Sveriges Kvinnolobby visar att en förändrad organisation med färre medarbetare per chef kan finansiera sig själv på kort tid och därefter ge ett överskott som kan investeras i verksamheten.

– I välfärdens viktiga kontaktyrken där de flesta anställda är kvinnor är arbetsbelastningen hög och arbetsgrupperna stora. Då blir det svårt att vara en bra chef som ser alla medarbetare och svårt för medarbetarna att be om stöd. Men det behöver inte vara så. Det går att organisera arbetslivet så att att kvinnor och män mår bra på jobbet och har lika nära till chefen, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobbys beräkningar visar att en vård- och omsorgsförvaltning med 2000 anställda på två års sikt kan räkna hem kostnaderna för att gå från 45 till 30 medarbetare per chef. Därefter uppskattas insatsen ge nästan sex miljoner kronor tillbaka till verksamheten varje år. Vinsten utgörs av minskade kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning och minskat produktionsbortfall vid ohälsa och arbetsmiljöproblem.

Läs mer om frågan och ta del av en sammanfattning beräkningarna här! 

Sveriges Kvinnolobby presenterar också tre krav för ett sunt och jämställt arbetsliv:

 • Öka medarbetarnas tillgänglighet till sina chefer genom att minska antalet medarbetare per chef. Politiker i kommuner och regioner bör i dialog med verksamheterna ta fram en målsättning om hur stora personalgrupper som är rimliga och göra en plan för när målet ska uppnås samt hur det ska genomföras och finansieras.
 • Möt en svagare ekonomisk utveckling med investeringar i välfärdspersonalens hälsa. Att investera i personalens hälsa och arbetsmiljö är att ta ansvar för ekonomi och kvalitet i verksamheten. Välfärden har inte råd att tappa personal som blir sjuka och lämnar verksamheten och yrket. Kärvare ekonomiska tider bör mötas med smarta och jämställda investeringar.
 • Lägg ansvar på de funktioner som har möjlighet att påverka fördelningen av resurser. Det är svårt för ekonomiskt pressade verksamheter att hitta pengar för att anställa fler chefer, även om det skulle vara lönsamt på sikt. Därför bör verksamheter med många medarbetare per chef tillföras resurser, alternativt måste den högsta ledningen i dialog med verksamheten kunna peka på var pengarna ska hämtas. 

pressrelease

PRESSINBJUDAN: Vilket klockslag slutar kvinnor få betalt för sitt arbete?

Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 11,3 procent. Det innebar att kvinnor arbetade gratis efter kl. 16:06 varje dag, medan män fick betalt för hela sin arbetsdag (kl. 8-17). Tisdag 3 mars kl. 12.00 avslöjas det nya klockslaget i kampanjen #löneheladagen på Sergels torg i Stockholm. 

Bakom Lön hela dagen står en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer. Tillsammans arbetar vi för att kvinnor ska få lön hela dagen. Rörelsen bildades inför 8 mars 2012. Då var klockslaget 15:51. Tisdag 3 mars avslöjas det nya klockslaget genom en fotografering och manifestation för jämställda löner.

Under manifestationen håller jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tal och komikern Josefin Johansson leder feministisk allsång.

Tid: 3 mars kl. 12–12.45.

Plats: Sergels torg, Stockholm.

Bakom Lön hela dagen står:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala Kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Kontakt

För kommentarer: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se 070-756 77 91

pressrelease

​SVT Sport tar hem Svenska Jämställdhetspriset 2020!

Nu står det klart att SVT Sport vinner Svenska Jämställdhetspriset 2020! Priset delades ut den 5 februari under Forum Jämställdhet i Jönköping. I motiveringen lyfts bland annat att SVT Sport på några år uppnått en helt jämställd representation i sin bevakning som förändrar bilden av sport för miljontals tittare och idrottare.

– SVT Sport visar hur metodiskt arbete och tydliga mål kan ställa om en verksamhet på kort tid, bli mer relevant för en bredare publik och därtill bli världsledande inom jämställd sportbevakning samtidigt som de bidrar till ett mer jämställt samhälle. Vi hoppas att SVT Sports framgångsrika arbete kan ge andra aktörer inspiration och motivation att ta efter, kommenterar priskommitténs ordförande Camilla Wagner.

Priset togs emot av Åsa Edlund Jönsson, Sportchef på SVT Sport.

– I början var det få som trodde att en jämställd sportbevakning var en realistisk målsättning. Idag vet vi att det går och att det är en enorm framgångsfaktor. En jämställd sportbevakning har gett oss fler egna nyheter, mer livesport att sända, en kraftigt ökad digital publik och stora konkurrensfördelar. Jag är enormt tacksam för detta pris, ett stort erkännande av vårt arbete och jag är enormt stolt över SVT Sport-redaktionen som för alltid förändrat sportjournalistiken till det bättre, säger Åsa Edlund Jönsson, sportchef på SVT.

Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag under en prisceremoni på konferensen Forum Jämställdhet. Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens och arrangeras i år på konferensanläggningen Elmia i Jönköping den 5-6 februari.

Här kan du ladda ner pressbilder från prisutdelningen

För frågor och kommentarer:

 • Camilla Wagner, ordförande priskommittén, Svenska Jämställdhetspriset på 070-0901157 eller camilla.j.wagner@gmail.com
 • Helena Brodén, på 0706-88 86 01 eller helena.broden@svt.se

Juryns motivering:

”Årets vinnare är världsledande inom jämställd sportbevakning. SVT Sport har på några år ändrat innehållet från att 25 procent av de idrottare som lyfts är kvinnor till dagens 50 procent. Med tydliga mål, metodiskt arbete och kontinuerliga uppföljningar visar SVT Sport hur en verksamhet kan ställa om till jämställdhet på kort tid. Genom att lyfta kvinnor som experter och utövare förändras bilden av sport för miljontals tittare och idrottare. Arbetet har lett till stora publikframgångar för nyhetsprogrammen och visar vinsten av att satsa på jämställdhet. Genom att ställa jämställdhetskrav på samarbetspartners driver SVT Sport på för att förändra sin omvärld. Vi ser fram emot att följa effekterna som arbetet för jämställdhet får för idrotten och för samhället i Sverige och världen.”

Övriga finalister:

Utöver SVT Sport gick fyra bidrag till final i uttagningen till Svenska Jämställdhetspriset 2020. Dessa fyra bidrag var:

Botkyrkabyggen, som erbjuder kvinnor som står långt ifrån arbetslivet en väg till frihet. Tillsammans bidrar de till att ställa om till jämställdhet och ekonomisk och social hållbarhet.

Hedemora Kommun, som sätter jämställdhet högst upp på dagordningen i alla delar av sin verksamhet alla dagar om året. Först då kan verklig förändring uppnås.

Kommunal, som utmanar lönebildningen och kämpar för att lyfta hundratusentals kvinnor i kommunal sektor ur fattigdom genom högre löner och heltidsarbete.

Region Värmland, som bygger in jämställdhet i arbetet för att regionen ska utvecklas, växa och bli attraktiv. Genom ledarskap och kommunikation förflyttas företag, kommuner och arbetsplatser i hela Värmland mot ökad jämställdhet.

Mer om Svenska Jämställdhetspriset:

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Prisutdelningen sker i samband med Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet. Vinnaren utses av en extern priskommitté efter att samtliga inkomna nomineringar bearbetats av projektgruppen bakom Forum Jämställdhet. Bidragen bedöms utifrån kriterierna effekt och långsiktighet. Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 2019 var Kunskapscentrum för Jämlikt Vård.

I priskommittén för Svenska Jämställdhetspriset 2020 sitter:

 • Anna Giotas-Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
 • Anna Serner, vd, Svenska Filminstitutet
 • Azita Shariati, vd, AniCura Sverige
 • Camilla Wagner, ordförande, Forum Jämställdhet Sverige AB
 • Claes Borgström, advokat och f.d. jämställdhetsombudsman
 • Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
 • Lina Thomsgård, chef, Stockholms Kvinnohistoriska
 • Staffan Isling, vd, Sveriges Kommuner och Regioner

pressrelease

Välkommen att bevaka Forum Jämställdhet 2020!

På onsdag och torsdag nästa vecka kommer Sveriges största jämställdhetskonferens till Jönköping. Bland talarna finns internationella forskare, ministrar och experter inom jämställdhet, hållbarhet, med mer. Årets övergripande tema är Agenda 2030. Media är inbjudna att närvara under konferensen.

Tider: Programmet pågår från 9.15–18.00 onsdagen den 5 februari och från 8.00–16.15 torsdagen den 6 februari
Plats: Elmia Kongress- och Konserthus, Elmiavägen 15 i Jönköping.
Ackreditering: Media som vill bevaka konferensen ombeds att ackreditera sig i vår registreringsdisk vid entré 6 på övre plan. Vänligen notera att under konferensens första timmar kan köer bildas. Tveka inte att kontakta oss om väntetiden blir för lång.

Några höjdpunkter ur programmet

Onsdag 5 februari

10.30 -11.00 – Invigning med finansminister Magdalena Andersson som håller ett invigningsanförande om regeringens feministiska politik och om hur jämställdhet bidrar till hållbar ekonomisk utveckling och uppfyllandet av Agenda 2030.

11.00-12.00 – Jämställdhetssäkra den ekonomiska politiken! Panelsamtal med bland andra Magdalena Andersson, Finansminister (S) och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M),

13.00-14.00 – Så når vi ett jämställt ägande och företagande, seminarium med bland andra Ibrahim Baylan, näringsminister (S).

16.15-17.99 – Myten om våra könade hjärnor, föreläsning med den brittiska författaren Cordelia Fine som skrivit den uppmärksammade boken Testosterone Rex (kom på svenska 2018).

17.00-18.00 – Prisutdelning av Svenska Jämställdhetspriset 2020 (Öppna scenen i utställningen)

Torsdag 6 februari

9.00-9.30 –Lever Sverige upp till Beijing platform for Action? Heta stolen med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp)

13.00-14.00 – Facklig feminism – är ni dags för nästa steg i jämställdhetskampen? Med bland andra Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, Britta Lejon, förbundsordförande ST, Martin Linder, förbundsordförande Unionen och Valle Karlsson, förbundsordförande Seko

13.00-14.00 – Brandtal: Manlighet i förändring, en serie brandtal om manlighet kopplat till dataspel, gängvåld och klimatet med Thomas Arnroth, speljournalist, Alan Ali, ordförande, MÄN och Martin Hultman, klimatforskare, Chalmers

Ta del av hela huvudprogrammet här!

Missa inte heller det öppna programmet som har fritt inträde och lyfter Jönköpings läns jämställdhetsarbete.

På konferensen finns också en utställning med ett trettiotal organisationer som delar med sig av sitt jämställdhetsarbete. Dessa hittar du här.