Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över förslagen om ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering. Vi anser att jämställdhetsperspektivet i promemorian är allt för svagt. Det framgår inte hur de föreslagna ändringarna ska leda till att fler nyanlända kvinnor kommer i arbete eller på vilket sätt jämställdheten kommer att påverkas.

Sveriges Kvinnolobby har lämnat ett remissyttrande över Ds 2016:35 – Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. I promemorian föreslås förändringar i regelverket för etableringsinsatser för nyanlända invandrare, bland annat genom att insatser anpassas till den övriga arbetsmarknadspolitiken. Enligt förslaget ska nyanlända programdeltagare omfattas av motsvarande åtgärdssystem som gäller för övriga arbetssökande. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Sveriges Kvinnolobby anser att jämställdhetsperspektivet i promemorian är allt för svagt. Det framgår inte hur de föreslagna ändringarna ska leda till att fler nyanlända kvinnor kommer i arbete, på vilket sätt jämställdheten kommer att påverkas, eller vilket ansvar Arbetsförmedlingen som myndighet har för att öka jämställdheten. Detta är särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av att nyanlända kvinnor är underrepresenterade i alla delar av etablerings- och arbetsmarknadsprogram.

Sveriges Kvinnolobby ser en risk att myndigheternas behov av effektivisering ligger till grund för de föreslagna ändringarna, snarare än nyanländas etablering. Förändringar i regelverket måste genomföras med de nyanländas behov som utgångspunkt och leda till att skillnader mellan kvinnor och män minskar.

För att så ska ske behöver det stöd och den service som erbjuds i de generella etableringsinsatserna bättre nå både kvinnor och män. Dessutom behövs det insatser som är specifikt riktade till nyanlända kvinnor, till exempel fler yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar för kvinnodominerade yrken och att validering och kompletteringsutbildningar anpassas efter kvinnors behov.

Nyanlända kvinnors förutsättningar att delta i etableringsaktiviteter måste också förbättras, bland annat genom stärkt och mer tillgänglig barnomsorg. Arbetsförmedlingens information till och kontakt med nyanlända kvinnor, liksom kommunernas uppsökande arbete för att få kontakt med hemmavarande kommuninvånare, måste förbättras.

LÄS VÅRT YTTRANDE HÄR

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.