Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst

24 oktober 2016 lämnade vi vårt yttrande över Människohandelsutredningens delbetänkande (SOU 2016:42). Att dela in sexköp i olika grader skulle försvaga arbetet mot prostitution och urholka synen på sexköp som ett allvarligt brott. Istället föreslår Sveriges Kvinnolobby att minimistraffet höjs så att fler döms till fängelse.

Människohandelsutredningens förslag om att gradindela sexköpsbrottet har kritiserats av flera tunga instanser. Istället för att förlänga straffskalan vill Sveriges Kvinnolobby se ett höjt minimistraff för sexköp så att möjligheten att dömas till böter tas bort. Trots att sexköp kan ge upp till ett år i fängelse döms förövare i dagsläget nästan uteslutande till böter. Dessutom krävs att Polisen får resurser till prostitutionsgrupper i hela landet för att sexköpare ska upptäckas och lagföras.

I sitt remissvar ifrågasätter Sveriges Kvinnolobby också Människohandelsutredningens förslag om att inte avskaffa kravet på dubbel straffbarhet för sexköp utomlands. Att kriminalisera sexköp i utlandet skulle ha en normerande verkan på svenskars beteende när de befinner sig i andra länder, precis som sexköpslagen haft i Sverige. I Norge finns redan en sådan lag och det är hög tid att Sverige följer efter.

LÄS VÅRT Yttrande här

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.