Europeiska rådet svarar på EWL:s brev om situationen för kvinnor och flickor på flykt

European Womens Lobby (EWL) skickade den 16 juni i år ett brev till Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande, med uppmaningen att uppmärksamma situationen för kvinnor och flickor på flykt och omedelbart agera för att upprätthålla deras mänskliga rättigheter. Brevet var en uppföljning av den motion som Sveriges Kvinnolobby skickade inför EWL:s årsmöte tidigare under året och utgick från projektet ”From conflict to peace? Women’s and girls’ voices on the move”. Projektet syftar till att uppmärksamma den verklighet bestående av våld och mänskliga rättighetskränkningar som kvinnor och flickor på flykt tvingas utstå.

Den 22 augusti besvarades EWL:s brev av Europeiska rådet, undertecknat Mr Piotr Serafin, Head of Cabinet of President Tusk. Han framför att Europeiska rådet ser allvarligt på situationen för kvinnor och flickor på flykt gällande våld och avsaknaden av mänskliga rättigheter. Han uttrycker också att Tusk håller med om att särskild uppmärksamhet och fokus måste läggas på dessa problem i utformningen av Europeiska rådets omfattande migrationspolitik samt tas i hänsyn gällande vad som behövs för att skydda asylsökandes grundläggande mänskliga rättigheter.

Piotr Serafin lovar också att detta kommer att vara en del av diskussionerna i utformningen och omarbetningen av EU:s asylpolitik, vilken nyligen presenterats av Europeiska rådet. Exempelvis, skriver Serafin, föreslår Europeiska rådet att man skall se över huruvida direktivet om mottagningsvillkor skall inkludera medlemsstaternas skyldighet att fullt ut respektera Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om att förhindra och bekämpa våld mot kvinnor.

Brevet avslutas med en försäkran om att Europeiska rådet är mycket måna om att se till att EU:s migrations-och asylpolitik kommer att vara förenlig med upprätthållandet av grundläggande mänskliga rättigheter.

Läs mer om projektet ”From conflict to peace? Women’s and girls’ voices on the move” och hur situationen ser ut för kvinnor och flickor på flykt på EWL:s hemsida.