Excellenssatsningarna – Förändra forskningspolitiken

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 24 mars 2012.

Vi, deltagarna vid Sveriges Kvinnolobbys årsmöte, uppmärksammar de negativa konsekvenser som excellenssatsningarna till strategiska forskningsmiljöer haft för jämställdheten inom den svenska högskolan.

Excellenssatsningarnas krav på motfinansiering innebär att universiteten tillskjuter pengar av egna medel.  All forskning är med och betalar. Kvinnor får i mycket lägre grad än män del av excellensmedlen, men deltar i lika stor omfattning i motfinansieringen. En miljard kronor har omfördelats från kvinnor till män.

Delegation för jämställdhet i högskolan framförde redan år 2010 i rapporten Hans excellens att excellenssatsningarna i mycket liten del kommit forskande kvinnor till del. Av de 20 forskare som inom områdena teknik, naturvetenskap och medicin fått mest medel är 19 män. En liten grupp forskare har ackumulerat stora forskningsmedel. I rapporten ifrågasätts om de förväntade goda, innovativa, resultaten verkligen infriats.

Kvinnor missgynnas av ansökningsprocesserna. Få kvinnor söker, och de flesta slås ut. Vi behöver undersöka varför kvinnor inte söker medel och varför de senare inte beviljas medel åtminstone i den omfattning som de ansökt. Kvinnliga forskare möter även svårigheter i de miljöer som erhållit medel. Bedömargruppernas tillsättning och sammansättning verkar styra medeltilldelningen.

Vi vill omedelbart se en noggrann uppföljning av excellenssatsningarnas konsekvenser och åtgärder för att satsningarna på lika villkor ska komma kvinnor och män till gagn. Detta är ett krav såväl för jämställdheten som för den innovativa forskningen.

Vi kräver:

1)      att excellenssatsningarna och den svenska forskningspolitiken skyndsamt utreds med särskilt fokus på jämställdhet i högskolan

2)      att kravet på motfinansiering stoppas

3)      att kontrollsystem byggs in för att förhindra en snedfördelning av framtida satsningar

Årsmötesrepresentanter från:

Business and Professional Women, BPW, Dea-föreningen för kvinnohistoriskt museum, Forum – Kvinnor och Funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Gröna kvinnor, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor, KSAN, Kvinnor i Svenska Kyrkan, Mälardalens Kvinnolobby, Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor RIFFI,  Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS, Svenska Kvinnors EuropaNätverk, SKEN, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Kvinnliga Läkares förening, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Sveriges Quinnoråd, SweQ, UN Women Sverige, Varken Hora Eller Kuvad, VästSvenska Quinnors Lobby (VSQL), Örebro Läns Kvinnolobby, Sveriges Kvinnolobby.

Här hittar ni årsmötesuttalandet som PDF.