FN-kommitté till Sverige: Stärk rättigheterna för kvinnor på flykt!

I veckan kom FN:s Kvinnokommittés rekommendationer om vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till Kvinnokonventionen. Sverige får kritik på flera områden, bland annat när det gäller våld och sexualbrott och situationen för flickor och kvinnor på flykt. Nu återstår för regeringen att ta hand om rekommendationerna.

FN:s Kvinnokommitté uttrycker stark oro över hur regeringens asyl- och migrationspolitik drabbar kvinnor och barn. Begränsningarna av uppehållstillstånd och familjeåterförening lyfts fram som särskilt problematiska. Regeringen uppmanas att ha ett genomgående jämställdhetsperspektiv i mottagande och asylprocesser och att särskilt prioritera kvinnor och flickor.

– Det är viktigt att Kommittén lyfter detta. En feministisk flyktingpolitik måste se till att fler flickor och kvinnor kommer hit och att de ges särskild prioritet bland kvotflyktingar. Vi behöver ett asylmottagande som ser till behov och inte resurser. Dessutom behövs kunskapshöjande insatser om jämställdhet och kvinnors rättigheter för de som kommit till Sverige, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Våld mot kvinnor är ett annat område som lyfts fram och där det trots stora satsningar saknas konkreta resultat. Regeringen uppmanas att omgående anta en övergripande strategi och effektiva övervakningsmekanismer. Det låga antalet anmälningar, åtal och fällande domar i sexualbrottsfall pekas ut som särskilt akut att åtgärda. Enligt BRÅ uppgav 98 000 personer att de utsatts för sexualbrott under 2013, men samma år ledde bara 1 170 fall till fällande domar. Kommittén uppmanar regeringen att ta krafttag mot sexualbrotten och att införa en samtyckeslag.

– Vi håller med Kommittén om att domare, åklagare, polis och andra brottsbekämpande instanser måste utbildas om jämställdhet och sexualbrott. Det är inte acceptabelt att vi nära nog har straffrihet för förövare, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Inom två år ska regeringen rapportera till FN hur man agerat för att genomföra rekommendationerna inom dessa två, särskilt brådskande, områden, asylpolitiken och våld mot kvinnor. Den 7 april arrangerar Sveriges Kvinnolobby en utfrågning av regeringen i riksdagen om hur de tänker följa upp rekommendationerna. Medverkar gör bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Länkar

Utfrågningen ”Feministisk tribunal: Hur lever Sverige upp till FN:s Kvinnokonvention?” äger rum den 7 april kl. 12.30–14 i Mittpoolen, Riksdagen. Mer information.

FN:s Kvinnokommittés rekommendationer till Sverige.

Sveriges Kvinnolobbys skuggrapport om hur regeringen lever upp till Kvinnokonventionen.

Kontakt för kommentarer

Clara Berglund, generalsekreterare

070-756 77 91

clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se