Säkerhetsrådets resolution om kvinnor, fred och säkerhet

Resolution 2493 antogs av FN:s säkerhetsrådet vid sitt 8649: e möte den 29 oktober 2019. Resolutionen uppmanar generalsekreteraren att se till att agendan för kvinnor, fred och säkerhet genomförs fullt ut. Den begär också att alla chefer för FN-enheter ska ge allt möjligt stöd till generalsekreteraren i denna fråga till:

a. utveckla kontextspecifika tillvägagångssätt för kvinnors deltagande i alla FN-stödda fredssamtal, inklusive landsspecifika situationer, för att bidra till fullt, lika och meningsfullt deltagande av kvinnor i fred och säkerhet, för att säkerställa ett mer inkluderande deltagande,

b. fortsätta att använda FN:s årliga samråd med regionala organisationer för att uppmuntra genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet när det gäller deras specifika sammanhang, uppmuntrar vidare samarbete och delning av bästa praxis när det gäller genomförandet av dagordningen, som begärda av regionala och subregionala organisationer,

c. fortsätta integrera ett könsperspektiv i sekretariatet och FN:s byråer, inklusive genom den systemomfattande strategin för jämställdhet.

Läs resolutionen i sin helhet här.