Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Vi konstaterar att jämställdheten sannolikt främjas när företagen måste rapportera om sitt hållbarhetsarbete och sin mångfaldspolicy. Dock saknar vi explicita skrivningar om kravet på att främja jämställdhet.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2015-03-31 lämnade vi vårt yttrande över Ds 2014:45 – Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy.

Sverige har bland annat genom undertecknandet av Plattformen och Handlingsplanen från Peking förbundit sig att alltid ha ett uttalat jämställdhetsperspektiv i bland annat lagstiftning. En sådan tydlighet bör införlivas i övergripande paragrafer.

läs vårt yttrande här