Första mötet för EWL:s öst- och centraleuropeiska arbetsgrupp

Den 19-21 januari i år samlades European Women´s Lobbys (EWL) öst-och centraleuropeiska arbetsgrupp för sitt första möte. Efter att länderna i Öst- och Centraleuropa och Baltikum firar10 år som medlemmar i EU finns det en växande oro för i vilken utsträckning EU-medlemskapet har medfört ökad jämställdhet. 

Utmaningar i form av löneskillnader, kvinnors politiska deltagande, våld mot kvinnor och kvinnorättsorganisationers politiska utrymme kvarstår och i många fall växer i Öst- och Centraleuropa och Baltikum. Därför har EWL gått samman i en arbetsgrupp för att tillsammans diskutera strategier för att åtgärda institutionella och ekonomiska aspekter av ojämställdhet i dessa länder. Syftet med arbetet är att dela information, belysa brister, stärka gemensamma strategier för att främja jämställdhet och genomföra gemensamma projekt.

Arbetsgruppens första möte i januari resulterade i utarbetningen av en gemensam analys av de hot och möjligheter som finns för kvinnors rättigheter i regionen samt utvecklande av åtgärdsstrategier för att stärka stödet för kvinnors rättigheter och förhindra bakslag. Mötet undersökte även hur utmaningarna och hoten kring kvinnors rättigheter riskerar att påverka EU som helhet. Detta genom att underminera de centrala jämställdhetsvärderingarna mellan män och kvinnor inom EU; bekämpa diskriminering, utrota fattigdom samt säkra demokratiska, integrerade samhällen.

EWL:s öst-och centraleuropeiska arbetsgrupp kommer att fortsätta sitt arbete under 2015 med att utveckla analysen och förstärka kvinnorörelsens arbete i Europa.

Läs gärna hela den sammanfattande rapporten från mötet den 19-21 januari här.