Sveriges Kvinnolobby har granskat regeringens budget och efterlyser större och mer genomgripande reformer. 2017 års budget har fler jämställdhetsanalyser än tidigare, men de konkreta åtgärderna är fortfarande för få. Ett exempel är etableringssatsningarna. Snabbspår och korta vägar är bra, men om insatserna inte når både kvinnor och män är risken stor att ojämställdheten ökar.

Sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor ligger på anmärkningsvärt låga 62 procent. För utrikes födda män är motsvarande siffra 76 procent och för inrikes födda kvinnor 85 procent. I budgeten redovisas samtidigt stora könsskillnader när det gäller anställningsstöd i allmänhet och i synnerhet subventionerade anställningar. I genomsnitt är 74 procent av deltagarna i instegsjobb män, för nystartsjobb är siffran 65 procent (män).

– Om män fortsätter att ta del av fler och bättre insatser kommer gapet mellan män och kvinnor att vidgas. Jobbsprånget får inte bli ett språng för män medan kvinnor lämnas i startgroparna. För att bryta ojämställdheten krävs att insatser görs inom offentlig så väl som privat sektor, att kvinnor får ta del av anställningsstöd i lika stor utsträckning som män samt strukturella insatser i bland annat föräldraförsäkringen som ökar kvinnors möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar satsningar på mäns våld mot kvinnor, inrättandet av en jämställdhetsmyndighet och medel till kvinnodominerade sektorer som skola, vård och omsorg.

– Det är bra att regeringen vill att de 10 miljarder som satsas på kommunerna ska leda till bättre villkor för kvinnor. Men för att så ska ske måste anslagen riktas tydligare och även följas upp. En satsning på offentlig sektor hur behövlig den än är, är inte per automatik en jämställdhetssatsning om man inte ser till att den blir det, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby saknar också insatser för de 150 000 kvinnor som har en pension under EU:s fattigdomsgräns.

– Svenska kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pension än män. I budgeten framgår att garantipensionen höjs med 1 procent från 1 januari 2017. Det är en oerhört liten höjning för en grupp som lever på marginalen, trots att de i många fall har ett helt arbetsliv bakom sig. Vi är besvikna över att regeringen inte tar chansen att förbättra de kvinnliga pensionärernas situation genom rejäla höjningar av både garantipensionen och bostadstillägget, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Regeringen aviserar också i budgeten att de ska genomlysa betydelsen av skattesystemets utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Begränsningen av höjningen av skiktgränser som görs i årets budget är ett litet steg i rätt riktning, men det behövs en större reform som tydligt riktas mot skillnaderna mellan kvinnor och män. Till exempel har vi länge krävt att hela jobbskatteavdraget avskaffas eftersom det lett till ökade skillnader mellan kvinnor och män. Vi har stora förhoppningar på den utvärdering av skattesystemet som regeringen avser att göra, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar (ett urval):

 • Inrättandet av en jämställdhetsmyndighet
 • Satsning på mäns våld mot kvinnor
 • Välfärdsmiljarder till anställda i skola och välfärd och stärkt äldreomsorg
 • Genomlysning av skattesystemet ur ett jämställdhetsperspektiv och begränsningen av höjningen av skiktgränser
 • Kompetenshöjning för genusmedvetenhet hos Migrationsverket
 • Mer könsuppdelad statistik och fler jämställdhetsanalyser i budgeten

Sveriges Kvinnolobby saknar:

 • Satsningar på kvinnliga pensionärer
 • Tydligare jämställdhetspersperspektiv i etablerings- och arbetsmarknadsåtgärder
 • Satsningar på kvinnors hälsa
 • Tydligt jämställdhetsperspektiv i forskningssatsningarna
 • Särskilda satsningar på kvinnor med funktionsnedsättning inom ramen för de insatser som presenteras för att förbättra arbetsmarknadsdeltagandet för personer med funktionsnedsättning

För kommentarer:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se
070-756 77 91

Uppgifterna om sysselsättning avser kvinnor och män i åldersgruppen 20-64 år och kommer från (SCB:s Arbetskraftsundersökningar, augusti 2016). 

Pressmeddelandet på MyNewsdesk.