Den 4 juni lämnade JA-delegationen sitt slutbetänkande ”Hela lönen, hela tiden” där de presenterar sina förslag för ett jämställt arbetsliv. Sveriges Kvinnolobby välkomnar många av satsningarna men efterlyser en starkare förändringsvilja hos regeringen och arbetsmarknadens parter.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har under tre och ett halvt års tid arbetat med att sammanställa kunskap om vad bristen på jämställdhet i arbetslivet beror på och lämna förslag på vad som kan göras för att öka jämställdheten. Den 4 juni lämnade de sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Johansson välkomnade betänkandet och framhöll att det ojämställda arbetslivet är ett av regeringens viktigaste områden att förändra.

En förutsättning för att kvinnor ska kunna arbeta mer är att ansvaret för hem och barn blir mer jämställt. Därför föreslår JA-delegationen att föräldraförsäkringen ska delas på tre. Fem månader ska reserveras för vardera föräldern och två månader ska kunna föras över till annan än förälder. Delegationen anser också att snabbhetspremien, jämställdhetsbonusen och vårdnadsbidraget ska avskaffas.

– Det är bra att man vill utöka antalet reserverade månader. Det är den åtgärd som historiskt visat sig ha effekt på mäns uttag. Men när man öppnar upp för att andra än vårdnadshavare ska kunna vara föräldralediga finns det en risk att det är andra kvinnor, till exempel farmödrar och mormödrar, som tar över ansvaret istället för papporna, säger Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby.

Den vanligaste anledningen till att kvinnor arbetar deltid är att lämpligt heltidsarbete saknas. JA-delegationen lyfter därför vikten av att kvinnor erbjuds heltidstjänster där arbetsvillkoren och arbetsmiljön är så bra att det i realiteten är möjligt att arbeta heltid. Bland annat krävs ökad kunskap om jämställdhet bland de som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Andra förslag som presenteras är att myndigheter ska ha tydligare jämställdhetsperspektiv i sina uppdrag och särskilda satsningar på utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Dessutom har delegationen räknat ut att det skulle kosta 65 miljarder kronor (4 % av den totala lönesumman) för staten att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män. ”En hög, men inte orealistisk summa”, sa delegationens ordförande Anna Hedborg när slutbetänkandet presenterades.

– Det finns gott om kunskap om ojämställdheten i arbetslivet och vad som krävs för att förändra den. Nu vill vi se en vilja från regeringen och arbetsmarknadens parter att faktiskt agera. Rätt till heltid och individualiserad föräldraförsäkring är de viktigaste reformerna just nu, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

Mer om JA-delegationen

Hela lönen, hela tiden (SOU 2015:50)