Jämställd föräldraförsäkring och arbetsmarknad måste gälla alla

Idag presenterar regeringens utredare förslag om att minska uttaget av föräldrapenning för nyanlända föräldrar. Sveriges Kvinnolobby välkomnar att möjligheten att ta ut ledighet över lång tid begränsas men anser att flexibiliteten i försäkringen ska begränsas för alla, inte bara nyanlända. För att säkerställa jämställdhet på arbetsmarknaden krävs mer och bättre etableringsinsatser för alla kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

I sitt delbetänkande föreslår utredningen att möjligheten att använda föräldrapenning begränsas för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Förslaget innebär att om ett barn blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar. Sveriges Kvinnolobby anser att flexibiliteten ska begränsas för alla föräldrar.

– En hög garantinivå i kombination med möjligheten att sprida ut ersättningsdagar över lång tid kan bli en försörjning för den som inte har ett arbete, oavsett om du är nyanländ eller inte. Garantinivån och flexibiliteten behöver därför begränsas för alla föräldrar. För att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska komma i arbete krävs bättre etableringsinsatser och tillgänglig barnomsorg, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

I nästa steg ska utredningen bland annat titta på hur ett mer jämställt uttag ska nås. Idag tas tre fjärdedelar av föräldrapenningen och mer än 60 procent av VAB-dagarna ut av kvinnor. Det leder till att kvinnor får sämre löneutveckling och karriärmöjligheter, jobbar mer deltid och i slutändan får sämre pension. Sveriges Kvinnolobby anser att en individualiserad föräldraförsäkring är nödvändig för att nå jämställdhet på arbetsmarknaden.

– De tidigare reserverade månaderna har gett tydlig effekt på mäns uttag. Det är hög tid att både regeringen och oppositionen inser detta. Att individualisera föräldraförsäkringen skulle vara nästa, stora jämställdhetsreform som Sverige så väl behöver, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobbys krav för en jämställd föräldraförsäkring och etablering:

  • Inför en 2-årsbegränsning i ersättningsdagarna för alla föräldrar.
  • Ta bort garantinivån så att föräldraförsäkringen istället bygger på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och blir den inkomstförsäkring den är tänkt att vara. De föräldrar som inte har ett arbete att gå till och saknar SGI bör få andra former av ersättning som också kan kombineras med etableringsinsatser.
  • Individualisera föräldraförsäkringen.
  • Säkerställ tillgänglig och bra barnomsorg, även på obekväma arbetstider.
  • Inför allmän förskola från 2 års ålder.
  • Säkerställ tillfällig barnpassning på asyl- och anläggningsboenden, i anslutning till myndigheter med mera.
  • Förbättra insatserna för nyanlända kvinnors etablering. Till exempel genom fler yrkes-, arbetsmarknadsutbildningar och snabbspår för kvinnodominerade yrken, att gymnasiekompetens samt validering och komplettering av högre utbildning säkerställs och särskilda insatser för de grupper av kvinnor som har kort eller ingen utbildning.

För kommentarer
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se
070-756 77 91

Mer information
Delbetänkandet ”Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn” överlämnades idag till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Utredningen om en modern föräldraförsäkring ska i helhet slutredovisas senast 31 oktober 2017.
Sveriges Kvinnolobby jämställdhetsgranskar regeringens budgetproposition för 2017 med fokus på etablering av nyanlända och utrikes födda. Granskningen presenteras nästa år. Jämställdhetsbudgetering är också temat för 2017 års upplaga av Forum Jämställdhet. Välkommen till Örebro 31 januari till 1 februari 2017.