Granskning av partiernas valmanifest

Inför riksdagsvalet 2018 var jämställdhet en av väljarnas viktigaste frågor, men hur ser prioriteringen av jämställdhetsfrågan ut inför Europaparlamentsvalet i maj?  Med den här granskningen vill vi guida väljare genom de jämställdhetsfrågor som partierna lyfter – och jämställdhetsfrågorna som partierna inte lyfter i sina valmanifest och valplattformar.

Läs mer om hur vi har gått tillväga i vår granskning och vad du bör tänka på när du läser vår granskning längst ner på sidan.

Centerpartiet

Bra

Centerpartiet vill se att antalet kvinnor i EU:s institutioner ökar för att främja en jämställd representation i EU.

Vad gäller kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter adresserar Centerpartiet att kvinnors rätt till fri och laglig abort hotas på många håll i Europa. En annan utmaning för jämställdheten som partiet lyfter är människohandel. För att motverka problemet vill Centerpartiet se ett mer välfungerande polissamarbete för att motverka att migranter luras till EU för att falla offer för prostitution, sexuellt våld och övergrepp. 

Centerpartiet vill se ett EU som värnar om asylrätten och en prioritering av kvotflyktingar för att motverka att kvinnor och flickor på flykt genomför farliga resor.

Saknas

Centerpartiet vill se friare handel, en utvecklad inre marknad och forskning för ökad ekonomisk tillväxt men vi saknar förslag på åtgärder för att öka kvinnors representation på arbetsmarknaden och i näringslivet – så som satsningar på tillgängliga omsorgsfunktioner och avskaffandet av sambeskattning i medlemsstaterna. Ett ökat företagsägande och arbetsdeltagande bland kvinnor skulle leda till ökad ekonomisk tillväxt.

Centerpartiet vill se att EU:s jordbrukspolitik stärker konkurrenskrafter i en lantbrukssektor där alla ges samma förutsättningar att konkurrera. Idag ägs 70% av EU:s jordbruk av män och 38% av EU-medel går till jordbrukssektorn. Här saknar vi åtgärder för att säkra jämställdheten i EU:s jordbrukssektor. Vi saknar på det stora hela förslag på att säkra jämställda EU-medel.

Vad gäller kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter saknar vi förslag på förebyggande åtgärder vad gäller sexistisk reklam, pornografi, hedersrelaterat våld och förtryck och konkreta åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Varning

En säker yttre gräns och ”ordning och reda” får inte blir stängda gränser eftersom det riskerar att vägarna in i EU blir fortsatt osäkra för kvinnor och flickor på flykt.

Mindre regler för företagande för att förbättra konkurrenskraften och öka tillväxten får inte ske på jämställdhetens bekostnad. Kvinnors företagsägande är underrepresenterat och vi vill se ett regelverk som säkrar att medel fördelas jämställt mellan kvinnor och män – för att främja jämställt företagande och därtill ekonomisk tillväxt.

Här hittar ni Centerpartiets valmanifest i sin helhet

Här kan ni läsa mer om vad Centerpartiet vill göra i EU

Feministiskt Initiativ

Bra

Feministiskt Initiativ vill se en feministiskt politik som värnar om asylrätten, kvinnors rätt till sin egen kropp och om jämställdheten. Partiet vill främja en jämställd arbetsmarknad genom att EU ska säkra jämställda löner mellan kvinnor och män och motverka otrygga anställningar och sämre arbetsvillkor för kvinnor. EU ska också säkra att alla medlemsstater har tillgänglig barnomsorg. Partiet vill att all typ av diskriminering ska motverkas genom ett tydligt EU-direktiv.

Feministiskt Initiativ vill se en omfördelning av EU-budgeten för att det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska prioriteras. Vidare vill partiet att alla medlemsstater ska införa en sexualbrottslagstiftning av svensk modell. För att motverka människohandel vill Feministiskt Initiativ att EU ska driva ett internationellt förbud av sexköp och att alla offer för människohandel ska erbjudas skydd oavsett legal status. Partiet vill också att EU ska säkra tillgången till fri och laglig abort.

Feministiskt Initiativ vill lägga ner Frontex för att istället skapa säkra vägar in i Europa och motverka risken att asylsökande kvinnor och flickor skickas tillbaka till länder där de riskerar att bli bortgifta eller könsstympade.

Saknas

Feministiskt Initiativ framhåller flera förslag för att främja en jämställd arbetsmarknad, men vi saknar förslag på åtgärder för att EU ska motverka sambeskattning i alla medlemsstater.

Partiet presenterar flera åtgärder för att säkra kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter men Sveriges Kvinnolobby saknar förslag på åtgärder för att motverka sexistisk reklam, pornografi och surrogatmödraskap.

Här hittar ni Feministiskt Initiativs valplattform i sin helhet

Här kan ni läsa mer om vad Feministiskt Initiativ vill göra i EU

Kristdemokraterna

Bra

Kristdemokraterna vill se ett EU som integreras av ett jämställdhetsperspektiv och lägger fram förslag på att EU:s strukturfondsbetalningar kan användas för att stärka jämställdheten i nyare medlemsstater. Kristdemokraterna föreslår också att strukturfondsbetalningarna kan användas för att etablera en EU-gemensam asylpolitik med legala vägar in i EU och möjlighet att söka asyl direkt hos EU för att värna om asylrätten.

För att motverka människohandel vill Kristdemokraterna att EU:s anti-traffickingdirektiv ska utvärderas och få större vikt. Partiet vill också att fler medlemsstater inför en sexköpslag av svensk modell. Slutligen vill Kristdemokraterna att Istanbulkonventionen ska implementeras i alla medlemsstater för att säkra det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Saknas

Kristdemokraterna uttrycker att de vill se ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer i EU men trots det saknar vi bland annat förslag på åtgärder för att säkra kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och företagsägande, som tillgängliga omsorgsfunktioner och avskaffande av sambeskattning.

Kristdemokraterna ger förslag på att strukturfondsbetalningarna kan användas för att stärka jämställdheten i nyare medlemsländer – men glömmer bort den strukturella ojämställdheten i resten av EU:s medlemsstater. Därför saknar vi ytterligare förslag på åtgärder för att säkra en jämställd fördelning av EU-medel.

Vi saknar också konkreta förslag för att säkra flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter så som tillgången till fri och laglig abort och åtgärder för att motverka sexistisk reklam, pornografi och surrogatmödraskap.

Varning

Kontrollerade yttre gränser får inte bli stängda gränser eftersom det riskerar att vägarna in i EU blir fortsatt osäkra för kvinnor och flickor på flykt.

Subsidiaritetsprincipen får aldrig rättfärdiga samhällen där jämställdheten brister. Kristdemokraterna har ett kritiskt förhållningssätt till EU:s sociala pelare och riktar kritik mot t.ex. EU-lagstiftningen om kvotering i bolagsstyrelser. Vi tycker inte att medlemsländernas rätt till självbestämmande ska rättfärdiga ojämställda samhällen.

Här kan ni läsa Kristdemokraterna valmanifest i sin helhet

Här kan ni läsa mer om vad Kristdemokraterna vill göra i EU

Liberalerna

Bra

Liberalerna vill se en fungerande välfärd i alla medlemsstater där EU:s sociala pelare kan användas som påtryckningsmedel för att säkra jämställdheten. Partiet vill öka kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och därtill kvinnors ekonomiska frihet genom att säkra tillgängliga omsorgsfunktioner och avskaffad sambeskattning i hela EU. Därtill vill Liberalerna att Sverige ska verka för en jämställd EU-kommission och att EU:s institutioner ska ha en jämställd representation av kvinnor och män. 

Liberalerna vill att SRHR ska inkluderas i den europeiska hälsostrategin för att säkra flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Partiet vill se ett EU som står upp för aborträtten och vill att de EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska ha rätt till abort i ett annat land. Liberalerna vill se ett stärkt arbete i EU:s byrå för grundläggande rättigheter för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och Liberalerna vill därtill verka för ett stärkt arbete mot människohandel.

Slutligen vill Liberalerna se ett EU som är öppet för omvärlden och som värnar om asylrätten. För att förhindra exploatering av migranter och flyktingar vill Liberalerna främja ett gemensamt samarbete och EU-system för vidarebosättning av asylsökande.

Saknas

Liberalerna vill se en modernare EU-budget genom en omprioritering av EU:s nuvarande budgetramar där fokus ligger på europeiska mervärden. Bland förslagen saknar vi särskilda jämställdhetssatsningar som är avgörande för en jämställd EU-budget. Vi saknar också förslag på åtgärder för en jämställd fördelning av EU-medel. 

Vi saknar förslag på vissa åtgärder inom ramen för sexuella och reproduktiva rättigheter, så som direktiv mot surrogatmödraskap, sexistisk reklam och pornografi.

Varning

Kontrollerade gränser får aldrig bli stängda gränser eftersom det riskerar att vägarna in i EU blir fortsatt osäkra för kvinnor och flickor på flykt.

Mindre regler för företagande för att förbättra konkurrenskraften och öka tillväxten får inte ske på bekostnad av jämställdhet. Kvinnors företagsägande är underrepresenterat och vi vill se ett regelverk som säkerställer att medel fördelas jämställt mellan kvinnor och män – för att främja jämställt företagande och kvinnors ekonomiska frihet.

Här kan ni läsa Liberalerna valmanifest i sin helhet

Här kan ni läsa mer om vad Liberalerna vill göra i EU

Miljöpartiet

Bra

Miljöpartiet vill att EU-kommissionens förslag om kvotering av bolagsstyrelser genomförs i syfte att främja en jämställd arbetsmarknad. Partiet vill också att två personer av olika kön ska nomineras till toppositionerna för att säkra en jämställd representation i EU:s institutioner.

Miljöpartiet vill utarbeta en europeisk strategi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck för att motverka våld mot kvinnor. För att stärka det här arbetet vill partiet verka för en EU-lagstiftning med ett jämställdhetsperspektiv och konkreta mål som är möjliga att följa upp. För att motverka människohandel vill Miljöpartiet verka för bättre utbildning med särskilt fokus på kvinnor och barn för polis, tulltjänstemän och skolpersonal. Partiet vill skärpa kraven på arbetsgivare och utbildningssamordnares i arbetet med aktiva åtgärder för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och skolor. Miljöpartiet vill också stärka arbetet för att säkra rätten till preventivmedel och abort.

Slutligen vill Miljöpartiet se ett EU som värnar om asylrätten. För att skapa säkra och lagliga vägar in i EU föreslår Miljöpartiet etableringen av ett system som möjliggör det för asylsökande att söka inresetillstånd.

Saknas

Vi saknar förslag på åtgärder för att säkra tillgången till omsorgsfunktioner och avskaffande av sambeskattning i syfte att främja kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och företagsägande. Vi saknar också förslag om hur EU:s gemensamma budget kan jämställdhetsintegreras och hur vi kan säkra jämställda EU-medel.

Miljöpartiet föreslår en jordbrukspolitik som motverkar dumpade priser och ett regelverk för företags ansvar. Här saknar vi förslag för att integrera ett jämställdhetsperspektiv.

Slutligen saknar vi förslag på direktiv mot sexistisk reklam, pornografi och surrogatmödraskap. Vi saknar också förslag om att sprida en sexköpslag av svensk modell.

Här kan ni läsa Miljöpartiets valmanifest i sin helhet

Läs mer om vad Miljöpartiet vill göra i EU här

Moderaterna

Bra

Moderaterna lyfter att ett tryggt Europa för dem innebär ett Europa där alla människors rättigheter respekteras – oavsett kön.

Saknas

Moderaterna vill se ett EU som stärks av jobb och entreprenörskap, genom exempelvis mindre regler för företagare, men kvinnors lägre deltagande på arbetsmarknaden och underrepresentationen av företagsägande kvinnor nämns inte – trots att ökat företagsägande och arbetsdeltagande bland kvinnor skulle leda till ökad ekonomisk tillväxt. Vi saknar förslag på åtgärder som skulle öka kvinnors representation på arbetsmarknaden och i näringslivet – så som satsningar på tillgängliga omsorgsfunktioner och avskaffandet av sambeskattning i medlemsstaterna.

Moderaterna vill se en EU-budget som prioriterar klimatet och brottsbekämpning men Sveriges Kvinnolobby saknar åtgärder för jämställda EU-medel. Idag går 38% av EU-medel till jordbrukssektorn och 70% av EU:s jordbruk ägs idag av män. Moderaterna vill se att EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska reformeras. Här saknar vi förslag för att säkra jämställdheten i EU:s jordbrukssektor.

Moderaternas valplattform fokuserar till stor del på brottsbekämpning men är trots det här, det enda partiet som inte adresserar handel med kvinnors och flickors kroppar. Vad gäller kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter saknar Sveriges Kvinnolobby förslag på förebyggande åtgärder vad gäller sexistisk reklam, pornografi, hedersrelaterat våld och förtryck och konkreta åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor. Vi saknar också förslag om att driva sexköpslagen enligt svensk modell.

Varning

Bristen på jämställdhetspolitiska förslag i Moderaternas är beklagligt i en tid när kvinnors rättigheter ifrågasätts och hotas i hela EU.

Kontrollerade yttre gränser och en ”stram lagstiftning i svensk invandringspolitik” får inte bli stängda gränser eftersom det riskerar att vägarna in i EU blir fortsatt osäkra för kvinnor och flickor på flykt.

Moderaterna framhåller sitt motstånd mot EU:s sociala pelare. Den sociala pelaren adresserar tydligt vikten av ekonomisk jämställdhet och en jämställd arbetsmarknad som är viktiga principer för att få till ett jämställt EU.

Här kan ni läsa Moderaternas valplattform i sin helhet

Här kan ni läsa mer om vad Moderaterna vill göra i EU

Socialdemokraterna

Bra

Socialdemokraterna vill se ett Europa med en trygg arbetsmarknad med högre arbetskraftsdeltagande för kvinnor för att stärka kvinnors frihet och dessutom medlemsstaternas BNP.

Partiet lyfter att kvinnors rätt till sin egen kropp ifrågasätts av högerextrema krafter i Europa, bland annat när aborträtten inskränks i flera medlemsstater. Därför vill Socialdemokraterna se ett EU där principerna om demokrati och människovärde går först.

Socialdemokraterna adresserar att alla medlemsstater har ett ansvar för alla kvinnor, män och barn på flykt. Människosmuggling lyfts vara ett resultat av de osäkra vägarna in i Europa och därför vill partiet verka för ett EU som tar ett gemensamt ansvar för asylrätten och ett fungerande asylsystem.

Saknas

Sveriges Kvinnolobby saknar förslag på konkreta åtgärder så som satsningar på tillgängliga omsorgsfunktioner och avskaffad sambeskattning för att öka kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och företagsägande.

Vi ser också en avsaknad på konkreta åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor, pornografi, sexistisk reklam och surrogatmödraskap. Därtill saknar vi förslag på att sprida sexköpslagen av svensk modell.

Socialdemokraterna vill att fokus för EU:s beslutanderätt och för budgeten ska ligga på den områden där EU-samarbetets mervärde är störst – här saknar vi ett förtydligande om vikten av jämställdhet på europeisk nivå. Vi saknar även förslag på hur Socialdemokraterna ska säkra jämställda EU-medel.

Här kan ni läsa Socialdemokraternas valplattform i sin helhet

Här kan ni läsa mer om vad Socialdemokraterna vill göra i EU

Sverigedemokraterna

Bra

Sverigedemokraterna vill att alla de länder som EU knyter handelsavtal med ska ha höga krav på sig om bland annat jämställdhet.

Saknas

Avsaknaden av jämställdhetspolitiska förslag i Sverigedemokraternas valmanifest är beklagansvärt. Sverigedemokraterna har en total avsaknad på åtgärder för att öka kvinnors företagsägande och arbetsmarknadsdeltagande, förslag för att säkra kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, åtgärder för att skapa trygga vägar in i Europa för kvinnor och flickor på flykt och slutligen avsaknad på åtgärder för att säkra jämställda EU-medel.

Varning

Subsidiaritetsprincipen får aldrig rättfärdiga samhällen med bristande jämställdhet.  Sverigedemokraterna framhåller ett kritiskt förhållningssätt till EU:s sociala pelare och vill inte att exempelvis barnomsorgen ska regleras via den sociala pelaren. Tillgänglig barnomsorg är av oerhörd vikt för att säkra kvinnors arbetsmarknadstagande och företagsägande. Den sociala pelaren adresserar tydligt vikten av ekonomisk jämställdhet och en jämställd arbetsmarknad som är viktiga principer för att få till ett jämställt EU.

Stängda gränser försätter kvinnor och flickor på flykt i livsfara. En yttre gräns, kontrollerad i den omfattning SD ville se, ökar risken för kvinnor och flickor på flykt att falla offer för människohandel och prostitution, samt ökar risken för kvinnor och flickor att stanna kvar i krigsdrabbade områden. Sverigedemokraterna vill därtill göra det lättare att utvisa EU-medborgare som inte uppfyller vissa krav och öka incitamenten för återinvandring. Förslag som dessa ifrågasätter asylrätten och ökar avsevärt risken för att kvinnor och flickor skickas tillbaka till länder där de riskerar att bli bortgifta eller könsstympade.

Här kan ni läsa Sverigedemokraternas valmanifest i sin helhet

Här kan ni läsa mer om vad Sverigedemokraterna vill göra i EU

Vänsterpartiet

Bra

Vänsterpartiet vill se en feministiskt budget och en feministisk handelspolitik för att säkra kvinnors ekonomiska rättigheter och därtill verka för trygga arbetsvillkor och anställningar.

Vänsterpartiet vill försvara kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter genom krafttag mot pornografi, en säkrad tillgång till preventivmedel och tillgången till fri och laglig abort. Partiet vill att EU ska stå upp för aborträtten internt och externt och lägger fram förslag på att EU ska kompensera för bortfallet av amerikanskt bistånd till organisationer som stödjer aborträtten i USA. Därtill vill partiet att EU ska implementera Istanbulkonventionen för att stärka det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor. Partiet vill också driva på spridningen av en sexköpslag av svensk modell och se hårdare krafttag mot människohandel.

Slutligen vill Vänsterpartiet att EU:s budget ska omprioriteras och till högre grad satsa på ett välfungerande flyktingmottagande, livräddningsansatser på Medelhavet och ett EU som värnar om asylrätten.

Saknas

Trots att Vänsterpartiet kommer med förslag på en feministiskt EU-budget och handelspolitik för att främja kvinnors ekonomiska rättvisa och motverka otrygga anställningar och arbetsvillkor saknas konkreta förslag på hur en sådan åtgärd skulle se ut. Vi saknar exempelvis förslag på avskaffandet av sambeskattning och tillgängliga omsorgsfunktioner för att öka kvinnors arbetsmarknadsdeltagande.

Vänsterpartiet belyser vikten av att främja kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, men vi saknar ändå konkreta förslag för att motverka surrogatmödraskap, sexistisk reklam, könsstympning och barnäktenskap.

Här kan ni läsa Vänsterpartiets valmanifest i sin helhet

Här kan ni läsa mer om vad Vänsterpartiet vill göra i EU

 

_________________________________________________

Om vår granskning

Vad har vi granskat? Granskningen har uteslutande genomförts på partiernas valmanifest och valplattformar inför Europaparlamentsvalet 2019.

Vilka har vi granskat? Vi har granskat de svenska partierna som satt i Europaparlamentet 2014 – 2019, alltså Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Hur har vi genomfört vår granskning? Inledningsvis har vi gjort en översiktlig granskning genom att söka på orden jämställd och kvinnor. Därefter har vi gjort en djupgående analys med utgångspunkt från våra 4 krav inför EU-valet, genom noggrann läsning av partiernas valmanifest och valplattformar.

Vad ska jag tänka på när jag läser er granskning? Vi har i vår granskning endast utgått från partiernas valmanifest och valplattformar. Hur pass omfattande varje partis valmanifest och valplattform är har haft stor variation. Vår jämställdhetsguide är till för att ge väljarna en översiktlig guidning genom de jämställdhetspolitiska förslagen vi finner i valmanifesten och valplattformarna och därför kan vissa förslag saknas – som exempelvis vara publicerats på webbplatsen. Vi har därför länkat till alla EU-valskampanjer.