Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn

Två av förslagen i utredningen om ett jämställt föräldraskap har skickats på snabbremiss. Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslagen som handlar om att även grundnivådagar ska ingå i den reserverade tiden för föräldrapenning och att en sambo ska likställas med en förälder utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.

Sveriges Kvinnolobby har lämnat ett remissyttrande till Socialdepartementet över delar av förslagen i Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). Slutbetänkandet har remitteras i två delar och detta yttrande avser två förslag i utredningen som brutits ut från övriga förslag.

Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget om att sambo ska likställas med en förälder utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn. Vi vill dock framhålla att effekten av ändringarna noga måste följas upp så att de inte leder till att män överlåter dagar till andra kvinnor än barnets mamma, exempelvis en ny partner eller bonusmamma, och på detta sätt upprätthåller ett redan ojämställt uttag av föräldrapenning.

Sveriges Kvinnolobby tillstyrker också förslaget om att även grundnivådagar ska ingå i den reserverade tiden för föräldrapenning. Förslaget kan få särskilt stor effekt för grupper av kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. För att ytterligare uppmuntra kvinnors arbetskraftsdeltagande anser Sveriges Kvinnolobby att flera åtgärder behöver vidtas som rör både flexibiliteten och ersättningsnivån. Vi återkommer till detta i vårt yttrande över SOU 2017:101 i sin helhet.

För dessa två förslag som skickats på snabbremiss har regeringen för avsikt att lämna en proposition till riksdagen under våren. I maj kommer Sveriges Kvinnolobby att lämna sitt yttrande över utredningen om ett jämställt föräldraskap i sin helhet.

LÄS YTTRANDET HÄR.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.