Kvinnofrontens yttrande om föräldraförsäkringen

Kvinnofronten har lämnat ett yttrande över departementspromemorian Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. I sitt uttalande menar de att promemorian brister i beaktandet av barnrättsperspektivet och situationen för ekonomiskt utsatta kvinnor.  

Kvinnofronten, medlemsorganisation hos Sveriges Kvinnolobby, ställer sig kritiska till promemorians förslag att ytterligare 30 dagar inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Istället för att lagstadga reservationer önskar man utökade analyser och konsekvensbeskrivningar av hur föräldraförsäkringen fungerar i praktiken idag.

Läs hela yttrandet här.