Låt fler forma framtiden!

Sveriges Kvinnolobby efterlyser ett starkare jämställdhetsperspektiv i demokratiutredningens betänkande ”Låt fler forma framtiden!”.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2016-06-21 lämnade vi vårt yttrande över demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Utredningen föreslår bland annat en ny maktutredning och att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; ”en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”.

Sveriges Kvinnolobby efterlyser genomgående ett starkare jämställdhetsperspektiv. Vi tillstyrker förslaget om en ny maktutredning, men saknar jämställdhet i utredningens förslag till nytt mål för demokratipolitiken. I de olika delar av utredningen som handlar om det civila samhället saknas försäkringar om att stötta kvinnors organisationer och föreningar som arbetar med jämställdhet. Kvinnorörelsen har historiskt spelat en oumbärlig roll för demokratin i Sverige och bör få möjlighet att göra så även i fortsättningen. Vi menar att stödet till människors egen organisering är viktigare än folkinitiativ och folkmotioner för att öka resurssvaga gruppers inflytande.

LÄS VÅRT YTTRANDE HÄR

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinsats till riksdag och regering. Läs våra remissyttranden här.