Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över Jämställdhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2015:86). Vi välkomnar förslaget om att inrätta en Jämställdhetsmyndighet och delar utredningens uppfattning om att jämställdhetsintegrering ska fortsätta vara strategin för att nå jämställdhet. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet måste vara att jämställdhet är en fråga om struktur och inte om diskriminering av individer.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2016-02-02 lämnade vi vårt yttrande över SOU 2015:86 – Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken.

Sveriges Kvinnolobby tillstyrker utredningens förslag om att inrätta en ny, självständig myndighet som kan stötta, samordna och följa upp jämställdhetspolitiken. Myndigheten bör arbeta med samtliga jämställdhetspolitiska delmål. Jämställdhetsintegrering bör även fortsättningsvis vara den huvudsakliga strategi som så väl jämställdhetsmyndigheten som andra aktörer utgår från. Det är viktigt att jämställdhetspolitiken fortsätter att fokusera på jämställdhet mellan kvinnor och män.

Sveriges Kvinnolobby uppskattar att utredningen föreslår att de jämställdhetspolitiska delmålen i stort ska lämnas oförändrade, men motsätter sig en sammanslagning av målet om ekonomisk jämställdhet och målet om jämn fördelningen av obetalt hem- och omsorgsarbete.

Sveriges Kvinnolobby anser att ett krav om att kommuner, landsting och regioner ska arbeta med ett genomgripande jämställdhetsperspektiv inte strider mot principen om kommunernas självstyre. Vi anser vidare att samtliga myndigheter bör ha i uppdrag att i hela verksamhetskedjan ha ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

Läs vårt yttrande här

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinsats till riksdag och regering. Läs våra yttranden här.