Sveriges kvinnolobby SKL

Medlemsorganisationer

Under Sveriges Kvinnolobbys paraply finns 47 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.

Medlemskap i Sveriges Kvinnolobby ges till ideella kvinnoorganisationer som bygger på demokratisk grund och är partipolitiskt obundna. Medlemsorganisationen ska acceptera och verka för Sveriges Kvinnolobbys ändamål. Med kvinnoorganisation avses en organisation där minst 80 procent av medlemmarna är kvinnor.

Andra organisationer, verksamheter eller enskilda individer som står bakom Sveriges Kvinnolobbys ändamål är välkomna som stödjande medlemmar. Läs mer och ansök här.

1,6 & 2,6 miljonerklubben

1,6 & 2,6 miljonerklubben finns för att sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor och för att införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning.

Besök webbsidan

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF) är den ledande organisationen för bosniska kvinnor utanför Bosnien och Hercegovina. BHKRF verkar för jämställdhet, integration, mångfald, demokrati, frågor angående barn och ungdom, allmänna kvinnofrågor, kulturella verksamheter, humanitär hjälp osv.

Besök webbsidan

Business and Professional Women Sweden – Yrkeskvinnors riksförbund

Business and Professional Women Sweden är ett lokalt, nationellt och internationellt nätverk som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män med speciellt fokus på arbetsmarknaden.

Besök webbsidan

Dea-föreningen för kvinnohistoriskt museum

Dea-föreningen har som mål att inrätta ett statligt kvinnohistoriskt museum i Sverige. Museet ska visa kvinnors historia och insatser i hem, yrkesliv, konst och samhälle.

Besök webbsidan

Doris Film

Doris Film arbetar för att filmbranschen ska bli mer jämställd. Organisationen producerar kortfilmer, utbildar pedagoger i normkritiskt förhållningsätt till film och föreläser och debatterar i olika forum.

Besök webbsidan

EQ Kvinna

EQ Kvinna har som vision att vara en resurs för kvinnor som tillsammans vill förstå och förverkliga vad som menas med att vara kristen och kvinna i vår värld.

Besök webbsidan

Female Integrity – Kvinnointegritet

Female Integrity, eller Kvinnointegritet, arbetar för att bekämpa kränkningar mot kvinnor och framförallt för att få ett stopp på den sedvänja som kallas kvinnlig könsstympning.

Besök webbsidan

Födelsehuset

Födelsehuset är en ideell förening bestående av föräldrar, barnmorskor och doulor. Deras vision är en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid, en vård som utgår ifrån föräldrarnas önskemål och behov.

Besök webbsidan

Förenade kvinnor

Förenade kvinnor finns i Jönköping och arbetar för att förbättra kvinnornas integration och ett jämställt samhälle. Genom mångkulturella träffar vill Förenade kvinnor skapa en bättre förståelse och respekt för varandra och bidra till stark gemenskap i samhället.

Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans är en förening av och för personer som utsatts för sexuellt våld i någon form. Genom att skapa en gemenskap för individer som utsatts och tillsammans stärka varandra vill de vara en förändringskraft i samhället. Tillsammans kämpar de för ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Besök webbsidan

FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder

FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder arbetar för att motverka alla former av diskriminering, hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Besök webbsidan

Fredrika Bremer Förbundet

Fredrika Bremer Förbundet arbetar för ett samhälle där kvinnor och män lever i ett kompanjonskap – där vi delar på ansvaret i hemmet, på arbetet och i samhällslivet.

Besök webbsidan

Gröna Kvinnor

Gröna Kvinnor är en politiskt och religiöst fristående feministisk organisation med fokus på jämställdhet och miljö. Organisationen arbetar för att påverka partier och organisationer i grön feministisk riktning.

Besök webbsidan

Hand in Hand for Women

Hand in Hand for Women arbetar för att underlätta integrationen för utrikes födda kvinnor i Sverige och arbetar för att utrikes födda kvinnor ska få mer kunskap om jämställdhet och sina demokratiska rättigheter.

Besök webbsidan

Internationella Kvinnoförbundet, IKF

IKF är ett förbund av flera föreningar över hela Sverige som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. IKF verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt.

Besök webbsidan

KSAN/ Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. De arbetar främst med förebyggande verksamhet. Målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

Besök webbsidan

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige, KKF-S

KKF-S verkar för kurdiska kvinnors integration i det svenska samhället, samt för att motverka diskriminering och främlingsfientlighet. KKF-S består av medlemsföreningar i hela Sverige.

Besök webbsidan

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare – KVAST

KVAST är en ideell förening som verkar för att mer musik av kvinnor ska klinga i konserthus, på experimentscener, i aulor och allsköns musikhus runt om i landet. De ger råd till Sveriges orkestrar, ordnar diskussioner, seminarier, kompositionsverkstäder med mera.

Besök webbsidan

 

Kvinnlig Prioritet

Kvinnlig Prioritet arbetar för kvinnor i psykisk ohälsa och deras rättigheter.

Besök webbsidan

Kvinnliga Akademikers Förening

KAF är en intresseorganisation för kvinnor som avlagt akademisk grundexamen. De vill bygga upp ett nätverk för vetenskapligt utbyte, inom vilket inte minst unga forskare kan få inspiration och uppmuntran.

Besök webbsidan

Kvinnofronten

Kvinnofronten vill skapa kvinnomedvetenhet genom att synliggöra kvinnors vardagsvillkor, visa på kvinnors erfarenheter och organisera kvinnokamp. De arbetar mot allt kvinnoförtryck, för kvinnors frigörelse.

Besök webbsidan

Kvinnojouren Anna

Kvinnojouren Anna finns i Upplands-Bro och verkar för kvinnors och barns rätt att leva utan våld, förtryck och förnedring. De erbjuder skyddat boende och samtalskontakt och bedriver utbildning, information och opinionsbildning. Kvinnojouren Anna är medlem i Unizon.

Besök webbsidan

Kvinnor i Svenska Kyrkan

Kvinnor i Svenska Kyrkan är en organisation öppen för alla kvinnor, engagerade i kyrkan eller kvinnor som är andligt sökande och nyfikna på den kristna tron.

Besök webbsidan

KvinnorKan!

KvinnorKan arbetar för kvinnors och mäns lika villkor. De arbetar särskilt med seminarier, nätverksbygge samt integrations- och mentorskapsprojekt.

Besök webbsidan

Kvinnors rätt

Kvinnors rätt jobbar för att motarbeta kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor och ungdomar. Det gör de bland annat genom socialt stödarbete, opinionsbildning och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar.

Besök webbsidan

Lönelotsarna

Föreningen Lönelotsarna verkar för jämställda löner genom att:

  • sprida kunskap, bilda opinion och utveckla metoder för jämställd lönesättning och lönekartläggningar
  • erbjuda ett kvalitetssäkrat stöd i arbetet med lönekartläggningar enligt diskrimineringslagens krav
  • tillhandahålla och utveckla det kostnadsfria lönekartläggningsverktyget Analys Lönelots
  • utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte och samarbete för aktörer som yrkesmässigt använder Analys Lönelots
  • driva webbplatsen www.lonelotsarna.se– en kunskapsbank med rapporter, referensmaterial och handböcker

Besök webbsidan

Niejda

Niejda är en feministisk förening för samiska tjejer och kvinnor. Deras mål är att samiska tjejer och kvinnor ska kunna känna att de själva väljer hur de vill leva och vad de vill göra. Föreningen har sin bas i Sverige men samlar medlemmar från hela Sápmi.

Besök webbsidan

Operation 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning.

Besök webbsidan

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby arbetar för att stärka kvinnors ställning i arbetsliv och samhälle och för att förmedla jämställdhetsfrågor i hela länet.

Östersjöfred

Föreningen Östersjöfred verkar för gemensam mänsklig säkerhet, rättvisa samt hållbar fred och utveckling genom att hävda jämställdhetens och det kvinnliga ledarskapets betydelse för dessa frågor. I solidaritet och samarbete med kvinnoorganisationer i Östersjöområdet arbetar de för att förebygga våld och väpnade konflikter.

Besök webbsidan

Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion

Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion – RIFFI är en partipolitisk och religiöst obunden paraplyorganisation som består av ett 30-tal lokalföreningar. De verkar inom många områden och arbetar med frågor som rör jämställhet och integration, med fokus på utrikes födda kvinnor.
Deras lokalföreningar finns runtom i landet och vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Lokalföreningarna genomför många aktiviteter som bidrar till att bryta isoleringen för medlemmarna.

Besök hemsidan

 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks har omkring 100 jourer runt om i landet som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. Roks arbetar också utåtriktat med att synliggöra den verklighet som deras jourer möter.

Besök webbsidan

Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Rise är en ideell förening som erbjuder stöd till vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. De arbetar också med information om sexuella övergrepp mot barn, dess konsekvenser och möjligheter till läkning och utveckling.

Besök webbsidan

Svenska Kvinnors EuropaNätverk, SKEN

SKEN är en obunden ideell förening för kvinnor med intresse för EU-frågor. De fungerar som ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte genom t.ex. debatter, föreläsningar, information och studiebesök.

Besök webbsidan

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

SKV är ett partipolitiskt obundet, feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund med hjärtat till vänster. De verkar bl.a. för jämställdhet, fred och solidaritet mellan människor, grupper och nationer.

Besök webbsidan

Svenska Riksföreningen av Delta Kappa Gamma

Delta Kappa Gammas uppgift är att stödja yrkesmässig och personlig utveckling hos kvinnliga utbildare och att främja god utbildning.

Besök webbsidan

Sverigefinskt Kvinnoforum

Sverigefinskt Kvinnoforum fungerar som minoritets-, intresse-, fritids- och samarbetsforum för sverigefinska kvinnor och deras organisationer.

Besök webbsidan

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

SEK är ett forum för Sveriges kristna kvinnor. De verkar bl.a. för jämställdhet och för kvinnors delaktighet i ledarskap och beslutsfattande i kyrkor och samfund.

Besök webbsidan

Sveriges Kvinnliga Läkares Förening

KLF är en förening för kvinnliga läkare och läkarstuderande. De verkar bl.a. för att granska kvinnliga läkares verklighet avseende yrkesliv, arbetsmiljö, forskning och utbildning ur ett genusperspektiv.

Besök webbsidan

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Soroptomisterna är en av världens största opolitiskt oberoende kvinnoorganisationer. Genom ett starkt nätverk av yrkesverksamma kvinnor, bidrar de till att stärka kvinnans ställning globalt, nationellt och lokalt.

Besök webbsidan

Swe Q – Sveriges Quinnoråd

Swe Q arbetar med att sprida information om jämställdhet. För närvarande undersöker de hur internationella jämställdhetsåtaganden efterlevs på lokal nivå.

Tantpatrullen

Tantpatrullen arbetar för att på olika sätt lyfta frågan om jämställda pensioner.

Besök webbsidan

TRIS – tjejers rätt i samhället

TRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS arbetar i första hand med ett brett förebyggande förankringsarbete för att öka kunskapen om frågorna.

Besök webbsidan

Unizon

Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Besök webbsidan

Varken hora eller kuvad

VHEK är en avdelning av den internationella organisationen, Ni Putes Ni Soumises, som bildades i Paris 2003. VHEK är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse. Föreningens grundsten är demokrati.

Besök webbsidan

Wift

WIF, Women in film and television, är ett nätverk för yrkesverksamma kvinnor inom film, TV och nya media. De arbetar för att synliggöra kvinnor och för ökad representation på duk och skärm. WIFT arbetar också med opinionsbildning och för att påverka strukturer att bli mer representativa.

Besök webbsidan

Winnet Sverige

Winnet Sverige synliggör och ökar kunskapen om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt. De arbetar med samarbete i partnerskap och nätverkande som metod på alla nivåer i sitt arbete.

Besök webbsidan

Wizo

WIZO – Women´s International Zionist Organisation, är en politiskt obunden organisation som verkar för ett jämställt samhälle, där män, kvinnor och barn har lika förutsättningar för omsorg och utbildning. WIZO är en del av det svenska civilsamhället och den enda rikstäckande judiska kvinnoorganisationen i Sverige. WIZO finns i hela världen och startade 1920 i London. WIZO utgör ett starkt och viktigt nätverk och för många medlemmar vi den viktigaste länken till sin judiska identitet.

Som medlemsorganisation erbjuder de kulturaktiviteter, utbildning, delaktighet, möten och evenemang. WIZOs syfte är att stärka sina medlemmars identitet och samtidigt bibehålla det kulturarv som WIZO i Sverige är bärare av i mer än 90 år.

Besök webbsidan