Sveriges kvinnolobby SKL

pressrelease

Malmö värd för Forum Jämställdhet 2023

Nu står det klart att Malmö är värd för Sveriges största jämställdhetskonferens den 7-8 februari 2023. Varje år arrangeras Forum Jämställdhet i en stad med ett gott jämställdhetsarbete. Konferensen samlar omkring 1000 deltagare från offentlig, privat och facklig sektor och erbjuder fördjupande seminarier, praktiska metodverkstäder och föreläsningar från forskare, ministrar och internationella experter.

Jag är stolt och glad att Forum Jämställdhet har valt Malmö som värdstad 2023. I Malmö har vi jobbat aktivt med jämställdhetsintegrering i drygt 10 år och sett fina resultat. Samtidigt är vi långt ifrån i mål och jag välkomnar en samling och ett utbyte av kunskap och nätverk. Dessutom gillar vi stora evenemang och det är alltid något speciellt när staden fylls med såväl entusiastiska Malmöbor som långväga gäster, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) i Malmö stad.

Malmö har sedan flera år tillbaka ett väl utvecklat arbete för att integrera jämställdhetsperspektivet i sina olika verksamheter. Staden har deltagit i programmet Modellkommuner för att ge stöd till andra kommuner i deras jämställdhetsarbete. 2020 beslutade kommunens fullmäktige att integrera jämställdhetsperspektivet i budget och verksamhetsuppföljningen i syfte att bidra till arbetet med Agenda 2030. Värdskapet för Forum Jämställdhet 2023 kommer att delas med Region Skåne.

– Region Skåne ser jämställdhetsfrågan som en viktig nyckel för regional utveckling och tillväxt. Vi har därför under flera år verkat för ökad kunskap och ökat engagemang inom området. Det betyder därför mycket för Skåne att under 2023 få välkomna denna viktiga konferens som sätter frågor kring jämställdhet på agendan, säger Annika Annerby Jansson, regionfullmäktiges ordförande (M) i Region Skåne.

Valet av Malmö som värdstad har gjorts utifrån en bedömning av kommunens arbete och engagemang för jämställdhet samt lokala förutsättningar för att genomföra konferensen.

– Malmö bedriver ett långsiktigt arbete för jämställdhet som har gett resultat. Staden mottog Svenska Jämställdhetspriset 2016. Därför känns det också särskilt roligt att förlägga konferensen där. Forum Jämställdhet kommer fylla på med kraft, ny kunskap och nya verktyg till alla som arbetar för jämställdhet i staden och regionen, så att de kan fortsätta utvecklingen mot jämställdhet in i framtiden, säger Clara Berglund, vd för Forum Jämställdhet.

Vad är Forum Jämställdhet?
Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Den arrangeras av Sveriges Kvinnolobby som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Den 2–3 februari 2021 arrangerades Forum Jämställdhet digitalt och den 8-9 februari 2022 genomförs Forum Jämställdhet i Stockholm.

Presskontakter
Clara Berglund, vd, Forum Jämställdhet, clara.berglund@forumjamstalldhet.se, +46 707 56 77 91

Vanessa Marko, pressekreterare för Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) vanessa.marko@malmo.se, +46 701 48 46 24

Petra Kuritzén, project manager, Region Skåne, petra.kuritzen@skane.se, +46 724 67 47 89

pressrelease

Vårbudget 2021: Var är jämställdhetsperspektivet Magdalena Andersson?

Regeringen vill använda kraften i svensk ekonomi för att genomföra en kraftfull grön återstart, men glömmer än en gång bort jämställdheten. Trots att det sedan länge är känt att coronapandemin slagit hårt mot stora kvinnogrupper är vårbudgetens analyser och prognoser könsblinda i stora delar. Det innebär att de ekonomiska satsningarna varken blir träffsäkra eller rättvisa.

– När ekonomin och samhället pressades av pandemin glömdes jämställdheten bort. Vårbudgeten innebar en chans till en jämställd återstart. Det är en besvikelse att regeringen inte tagit den chansen, säger Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby efterfrågar en offensiv ekonomisk politik för ökad jämställdhet med bland annat följande satsningar:

 1. En jämställd återstart Uppföljningar visar att regeringens stöd till enskilda firmor fördelats i oproportionerligt hög grad till företag som drivs av män. Alla stöd måste nu följas upp och snabbt justeras i de fall som de fördelas ojämställt. Regeringens jobbsatsningar är välkomna, men utan aktiv styrning kommer resurser och insatser i högre grad gå till män. Det krävs riktade medel och en tydlig styrning av befintliga insatser för att framför allt fler utrikesfödda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning ska få möjlighet till arbete och för att stödja kvinnors företagande.
 2. Ekonomiska tillskott ska gå till personal och patienter Det är ett viktigt besked att regeringen skjuter till resurser till regionerna för att klara av pandemin och den växande vårdskulden. Men hittills har en stor del av resurserna hamnat som överskott i bokföringen istället för att nå verksamheterna. Det är orimligt att kvinnosjukvården möter besparingskrav samtidigt som regionerna bokför stora överskott. Sjukvården behöver långsiktiga investeringar som riktas till högre löner och bättre villkor för de anställda och en god vård för patienterna. När vårdskulden betas av måste regionerna och regeringen se till att kvinnors vårdbehov prioriteras lika högt som mäns.
 3. Stoppa våldspandemin med långsiktiga åtgärder Det är bra och nödvändigt att regeringen förstärker resurserna till bland annat kvinnojourer. Jourerna är ett livsviktigt skyddsnät för kvinnor och barn som utsätts för våld, men de behöver långsiktiga resurser för att planera och bedriva sin verksamhet. Det behövs även öronmärkta resurser till polisens arbete mot sexualbrott och regelbunden kompetenshöjning i frågor som rör sexualbrott och mäns våld mot kvinnor för personal inom rättsväsendet och för alla offentligt anställda som möter medborgare.

pressrelease

Ny rapport: Sverige får underkänt på 13 av 16 områden för kvinnors rättigheter

Lågutbildade kvinnors livslängd sjunker, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora idag som för 25 år sedan och flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar. Det är några av slutsatserna i en ny granskning av kvinnors livsvillkor och jämställdhetspolitiken som presenteras idag på Internationella kvinnodagen. Granskningen visar att regeringen får underkänt på 13 av 16 områden.

-Under lång tid har det funnits en utveckling mot ökad jämställdhet i Sverige. Nu ser vi att den utvecklingen har stannat av, och på vissa områden till och med går bakåt. Vår rapport visar att vi är långt ifrån jämställda i Sverige och att det saknas reformer och politisk vilja för att bryta den ekonomiska ojämställdheten, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

I rapporten Kvinnor i Sverige 2021 har Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket granskat utvecklingen vad gäller kvinnors livsvillkor och jämställdhetspolitiken utifrån Kvinnokonventionens artiklar. Rapporten kommer att skickas till FN:s CEDAW-kommitté inför FN:s granskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen i höst.

Ladda ner rapporten här.

Läs mer om rapporten på DN Debatt här.

Kontakt:
Clara Berglund,
Generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Tel: 070-756 77 91
Epost: clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se
sverigeskvinnolobby.se 

pressrelease

Kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen

Lönegapet mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00. Kvinnors gratisarbete har minskat med 3 minuter sedan förra året.

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 3700 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 44 400 kronor. 16:12-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer. Tillsammans uppmärksammar vi årligen löneskillnaden genom att räkna ut hur länge kvinnor jobbar gratis under en genomsnittlig arbetsdag.

Kvinnors lägre löner och sämre villkor har ett högt pris. Otrygga anställningar, hårt pressad arbetsmiljö, brist på kompetensutveckling och bristande förutsättningar för ett nära ledarskap inom äldreomsorgen är huvudorsaker till att så många avlidit till följd av covid-19. Inom vården är arbetsmiljön så pressad att anställda drabbats av posttraumatisk stress.

– Coronapandemin har gjort det tydligt att undervärderingen av kvinnodominerade yrken och sektorer har livs- och samhällsfarliga konsekvenser. Låt detta bli en väckarklocka för det akuta behovet att rätta till de ojämställda lönerna och villkoren en gång för alla, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet.

Sedan rörelsen bildades för nio år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:12. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 20 år.

För att öka takten ställer 16:12-rörelsen fem gemensamma krav:

 • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
 • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
 • Jämställd föräldraförsäkring.
 • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.
 • Att pensionssystemet reformeras för att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

Bakom Lön hela dagen står 16:12-rörelsen:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors rätt, Liberala Kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

*Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik över kvinnor och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid för att möjliggöra jämförelser.

pressrelease

Årets vinnare av Svenska Jämställdhetspriset är Yalla Trappan!

2021 års vinnare av Svenska Jämställdhetspriset är det arbetsintegrerade sociala matlagning- sömnad- och städföretaget Yalla Trappan! Priset delades ut på Forum Jämställdhets digitala prisceremoni den 2 februari. I motiveringen lyfts bland annat att Yalla Trappan är en väg till arbete och ekonomisk självständighet för en grupp kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Kvinnor som invandrat till Sverige med kort utbildning har svårare att komma i arbete än andra grupper. Yalla Trappan har nått fram till dem och gjort det möjligt för dem att bygga en yrkesidentitet, bli ekonomiskt självständiga och ta makten över sina egna liv. Det har positiva effekter för kvinnorna själva, för deras barn som ser sina mammor som förbilder och för det omgivande samhället, kommenterar juryns ordförande Camilla Wagner.

Priset togs emot av Christina Merker-Siesjö, ordförande för Yalla Trappan.

– Det är en glädjens och stolthetens dag för oss på Yalla Trappan som får motta detta viktiga pris. Vi representerar ett 20-tal nationaliteter. Vi binder med kvinnokrafter en solidaritetens väv med alla kvinnor som fortfarande inte har tillgång till hälsa, utbildning och arbetslivet runt om i världen. Här på Yalla Trappan äger vi, beslutar vi och driver företaget tillsammans. Vi fokuserar på det vi människor har gemensamt och inte vad som skiljer oss åt.

Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag under konferensen Forum Jämställdhet som hålls den 2-3 februari. Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens som för första gången arrangeras digitalt. Konferensen vänder sig till privata, offentliga och fackliga organisationer och syftar till att ge kunskap, verktyg och kraft att skapa bättre och mer jämställda verksamheter.

För frågor och kommentarer:
Clara Berglund, vd Forum Jämställdhet AB, Telefon: 070-756 77 91

Juryns motivering: 
Årets vinnare har gjort det möjligt för otaliga kvinnor att bli självförsörjande, bygga en yrkesidentitet och stärka sin röst i samhället. På tio år har matlagning- sömnad- och städföretaget Yalla Trappan växt från sex till 45 anställda och utvecklat flera olika innovativa verksamheter i Malmö så som mentorskapsprogrammet ”Y-Allas väg till arbete”, ”Yallas jämställda hem” som utbildar och stärker ensamkommande ungdomar och ”Yalla lotsar” som arbetar för att fler barn ska börja på förskola. Företagets uthålliga, jämställdhetsintegrerade och framgångsrika metoder har spridits till flera delar av Sverige och når ut till en av de grupper som står allra längst från arbets- och samhällslivet. Yalla Trappan och alla de kvinnor som är och har varit delaktiga i verksamheten inspirerar till bättre integrations- och jämställdhetsarbete och fler och växande sociala företag. Tack för att ni visar vägen!

I priskommittén för Svenska Jämställdhetspriset 2021 sitter:
Alán Ali, ordförande MÄN
Anders Danielsson, landshövding Västra Götalands län
Anna Giotas Sandquist, ordförande Sveriges Kvinnolobby
Anna Serner vd Svenska Filminstitutet
Camilla Wagner, ordförande Forum Jämställdhet
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
Lina Thomsgård, chef Stockholms Kvinnohistoriska

pressrelease

​Välkommen att bevaka Sveriges största jämställdhetskonferens!

På tisdag och onsdag nästa vecka, 2-3 februari, arrangeras Sveriges största jämställdhetskonferens. I år blir konferensen digital och bland talarna finns internationella forskare, ministrar och experter inom jämställdhet och hållbarhet. Media är välkomna att närvara under konferensen.

Tider: Konferensen startar kl. 9.30 den 2 februari och slutar kl. 15.25 den 3 februari. Här finns hela programmet i en översikt.

Plats: Konferensen genomförs digitalt via den digitala plattformen Invite People. Media som vill bevaka konferensen tar kontakt med info@forumjamstalldhet.se för att få en inloggningslänk till den digitala plattformen.

Tips på höjdpunkter ur programmet

Onsdag 2 februari

10.15 -11.00 – Har vården och omsorgen råd med nästa pandemi? Med finansminister Magdalena Andersson (S), Marta Szebehely, professor emeritus socialt arbete, Stockholms universitet, Göran Stiernstedt, ordförande, Karolinska institutet samt ledamot i Coronakommissionen, Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Bettina Kashefi, chefsekonom, Svenskt Näringsliv, Ola Pettersson, chefsekonom, Landsorganisationen i Sverige (LO), Moderator: Devrim Mavi, journalist

13:15 – 14:00 – Grooming och sexuell exploatering av unga på nätetHur ser vi till att exploateringen via internet ingår i arbetet med att skydda barn mot övergrepp och utnyttjande och hur kan vi arbeta förebyggande med pojkar och unga män? Seminarium med Anders Ygeman, digitaliseringsminister (S), Gabriella Kärnekull Wolfe, grundare, #intedinhora med fler.

14.05-14.20 – Hur ska regeringen öka den ekonomiska jämställdheten? Utfrågning av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp). 

14.30 – 15.15 Leder bättre hälsa och jämställdhet till fredliga samhällen? Med Tarja Halonen, Finlands tidigare president och ordförande i The Lancet-SIGHT kommissionen medverkar tillsammans med bland andra Sodfa Daaji, co-chairperson Afrika Youth Movement och Mariam Claeson, global hälsoexpert, tidigare direktör för Global Financing Facility for Every Woman Every Child vid Världsbanken och som tidigare lett Bill och Melinda Gates Foundation mödra- och barnhälsoprogram 2012-2016. 

15.15 – 15.30 Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 2021 presenteras.

Onsdag 3 februari

9.50 – 10.05 Hur mår genusforskningen? Fredrik Bondestam, föreståndaren för Sveriges nationella sekretariat för genusforskning svarar på hur fältet har påverkats av den senaste tidens kritiska debatt. 

10.05 – 10.45 Jämställdhet som verktyg för mer jämlika skolor med bland andra utbildningsminister Anna Ekström (S) och Linnea Lindquist, rektor Hammarkullsskolan.

10.45 – 11.30 Samtal med generaldirektörer om ledarskap för jämställdhet med generaldirektörerna för Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket, Vetenskapsrådet och Jämställdhetsmyndigheten.

14.00-14.15 Kvinnorörelsens kamp för rösträtt: ett brandtal med Sissela Kyle.

14.15 – 15.15 Kvinnorna som klev ut i kylan. I detta samtal möts fyra kvinnor som kom hela vägen till toppen, men som tvingades lämna sina uppdrag. Varför granskas kvinnor som är ledare hårdare? Med Mona Sahlin, tidigare partiledare, Socialdemokraterna, Anna Kinberg Batra, tidigare partiledare, Moderaterna, Ebba Lindsö, entreprenör, tidigare vd, Svenskt Näringsliv och Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör, Försäkringskassan. Samtalsledare är Amanda Lundeteg, vd, AllBright. 

Välkommen att kontakta oss för frågor och pressinlogg!

pressrelease

​Fem bidrag till final i Svenska Jämställdhetspriset 2021

Fem starka finalister är kvar i kampen om Svenska Jämställdhetspriset. Bland de fem kandidaterna till priset finns två myndigheter, två företag och en idrottsförening. Vem som vinner avgörs den 2 februari på konferensen Forum Jämställdhet.

– Coronapandemin har slagit hårt mot jämställdheten, men nomineringarna till Svenska Jämställdhetspriset visar att det finns många organisationer som trots detta fortsätter att hålla i och trappa upp arbetet för ökad jämställdhet. Idag kan vi presentera fem fantastiska finalister och hoppas att de kan inspirera fler att satsa på sitt jämställdhetsarbete, säger Clara Berglund, vd för Forum Jämställdhet.

Finalisterna till Svenska Jämställdhetspriset 2021 är:

 • Försäkringskassan som arbetar med jämställdhetsintegrering som ett av sina kärnuppdrag och låter det genomsyra hela myndighetens verksamhet.
 • IF Brommapojkarna som 2020 var den första föreningen i världen att lansera certifierad jämställd sponsring som inkluderar en metod för jämställd resursfördelning.
 • Uppsalahem som påverkar samarbetspartners genom jämställdhetskrav i upphandlingar, kunder genom boendeerbjudanden utifrån ett jämställdhetsperspektiv och kollegor genom att vara en jämställd arbetsgivare.
 • Vinnova som finansierar utveckling av Sveriges framtida välfärd med jämställdhetsperspektivet som en självklar grund redan från start.
 • Yalla Trappan i Malmö som hjälpt många kvinnor att bli självförsörjande genom sitt arbete och lyckats skapa en yrkesidentitet hos kvinnor som tidigare haft sin enda plats i hemmet.

Vad är Svenska Jämställdhetspriset?
Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en organisation som bidragit ett mer jämställt samhälle. Prisutdelningen sker under Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet. Vinnare av Svenska Jämställdhetspriset 2020 är SVT Sport.

Hur har processen gått till?
Vem som helst kan nominera organisationer vars jämställdhetsarbete förtjänar att uppmärksammas. Forum Jämställdhet ansvarar för bedömningen av nomineringarna i flera steg. Varje bidrag bedöms utifrån ett antal kriterier och meriter, så som effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. Den slutgiltiga vinnaren utses av en extern jury. 

I den externa juryn ingår Lina Thomsgård, chef för Kvinnohistoriska, Staffan Isling, vd för Sveriges Kommuner och Regioner, Anna Serner vid för Svenska Filminstitutet, Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads, Anders Danielsson, landshövding för Västra Götalands län, Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket, Anna Giotas Sandquist, ordförande för Sveriges Kvinnolobby och Camilla Wagner, ordförande för Fredrika Bremer-förbundet.

Vinnaren presenteras på den digitala konferensen Forum Jämställdhet 2-3 februari 2021 och priset delas ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

pressrelease

200 kvinnoorganisationer kräver ett stopp för handeln med surrogatmoderskap

Idag, på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, uppmanar 200 kvinnoorganisationer från 50 länder medlemsstater inom Haagkonferensen för Internationell Privaträtt (HCCH) att stoppa organisationens förslag till reglering av internationella surrogatarrangemang.

HCCH är en internationell organisation med 86 medlemsländer som verkar för att standardisera internationell privaträtt. HCCH är nu på väg att presentera en ny konvention för reglering av internationella surrogatarrangemang. Läs mer här.

Kvinnorörelsens organisationer ser allvarligt på att HCCH tagit sig an frågan om surrogatmoderskap. Surrogatmoderskap är en fråga om mänskliga rättigheter och har ingenting med privaträtt att göra. Dessutom råder en klar intressekonflikt, då tre av experterna som arbetar med att ta fram konventionen själva är involverade i surrogatindustrin. 

– Att surrogatindustrin infiltrerar viktiga internationella juridiska organ är oacceptabelt. Sverige måste sätta stopp för Haagkonferensens arbete för att legalisera handel med kvinnors reproduktiva rättigheter, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Läs uppropet här.

Idag kl. 15.00 medverkar Sveriges Kvinnolobby i ett webbinarium om uppropet mot HCCH och ett förslag till internationell konvention for avskaffandet av handeln med kvinnor som surrogatmödrar. Presentationen sker via Zoom:

Länk: https://us02web.zoom.us/j/86517401798?pwd=V29MZ0NnRll6Qy8zSGpoenVSdHZ2UT09
Kod: 228375

pressrelease

Lönerna i kvinnodominerade yrken är 15 procent lägre än i jämförbara yrken

Den strukturella löneskillnaden mellan könen har ökat sedan 2017 och uppgår till 15 procent. Det visar en ny rapport som tagits fram av Lönelotsarna i samarbete med Sveriges Kvinnolobby. För att vända utvecklingen kärvs rejäla lönehöjningar för bland annat sjuk- och undersköterskor och för- och grundskollärare.

– Anställda i kvinnodominerade yrken tjänar 5400 kronor mindre än anställda i andra likvärdiga yrken varje månad. Det är ingen slump. Kvinnors arbete har i alla tider värderats lägre än mäns arbete, säger Marie Trollvik, löneexpert Lönelotsarna.

Organisationerna menar att årets avtalsrörelse är en unik chans att utmana den strukturella löneskillnaden mellan könen.

– Corona har väckt ett folkligt stöd för högre löner i vård och omsorg, regeringen har gjort satsningar på välfärden. Nu är det upp till arbetsmarknadens parter att förhandla fram riktiga lönehöjningar för vård, skola och omsorg, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Rapporten i korthet

 • Anställda i kvinnodominerade yrken tjänar i genomsnitt 15 procent mindre än anställda i likvärdiga yrken.
 • Till exempel: Barnmorskor och civilingenjörer har sammantaget jämförbara krav på utbildning, färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden. Men barnmorskor tjänar 5 200 kronor mindre än civilingenjörer.
 • Skillnaderna mellan kvinnodominerade yrken och andra yrken har i många fall ökat. För grundutbildade sjuksköterskor har skillnaden i lön till likvärdiga yrken ökat med 1100 kronor per månad sedan 2017.

Lönelotsarnas och Sveriges Kvinnolobbys förslag

 • Särskild lönesatsning på välfärden. Fackförbund och arbetsgivare kan komma överens kraftfulla satsningar som riktas mot kvinnodominerade yrken i vård, skola och omsorg i årets avtalsrörelse.
 • Modernisera lönebildningen. Parterna bör sätta upp gemensamma och långsiktiga mål om jämställda löner och anpassa förhandlingsordningen till dessa.
 • Utökat uppdrag för Medlingsinstitutet. Låt Medlingsinstitutet jämföra och följa löner mellan likvärdiga och inte bara lika yrken, så som diskrimineringslagen föreskriver.
 • Fler och bättre lönekartläggningar. Se till att arbetsgivare får stöd att kartlägga även strukturella löneskillnader.
 • Inför lönetransparens. Resultatet av lönekartläggningar bör vara offentliga för alla att ta del av, så som diskuteras på EU-nivå.
 • Det ska kosta att lönediskriminera. Gör det möjlighet för Diskrimineringsombudsmannen att utöva tillsyn och utdöma sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lagen om lönekartläggningar.

Hur har rapporten gjorts?

För tredje året i rad har Lönelotsarna kartlagt och analyserat strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden och i år också med tonvikt på några stora bristyrken. Vi har arbetsvärderat totalt 369 yrken genom att yrkenas krav såsom utbildning och färdigheter, ansvar, och arbetsförhållanden har vägts samman. Totalt omfattar de värderade yrkena drygt 3,7 miljoner anställda.

pressrelease

Budget 2021: Den ekonomiska ojämställdheten består

Igår presenterade regeringen och samarbetspartierna budgetpropositionen för 2021. Sveriges Kvinnolobby har granskat budgeten och är kritiska till att regeringen, trots rekordsatsningar på mer än 100 miljarder kronor, inte tar chansen att utmana den ekonomiska ojämställdheten.

– De ökade anslagen till kommuner och regioner är välkomna men otillräckliga. Välfärden var underfinansierad redan innan coronakrisen. Nu är läget än värre och med en allt äldre befolkning kommer behoven fortsätta att öka. För att kunna erbjuda en god vård och omsorg och förbättra villkoren i välfärdens kvinnodominerade yrken krävs mer än 90 miljarder de närmaste åren, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar också höjda pensioner, men efterlyser en bredare reformering av pensionssystemet.

– Det nuvarande pensionssystemet är för snålt och förstärker ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män. Många kvinnor har svårt att leva på sin pension trots att de arbetat ett helt liv, andra som har tagit ett stort ansvar för hem och familj lever i fattigdom. Det är ovärdigt. Vårt budskap till pensionsgruppen är att pensionssystemet borde reformeras från grunden, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Läs Sveriges Kvinnolobbys kommentarer till budgetpropositionen för 2021 i sin helhet här.