Sveriges kvinnolobby SKL

pressrelease

​Den feministiska regeringen sviker kvinnorna

Regeringens budget leder till ökad ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män och saknar viktiga reformer för att stärka välfärden och jämställdheten. Att en feministisk regering bedriver en ekonomisk politik som främst gynnar män är ett svek mot kvinnorna.

En feministisk regering som samarbetar med två liberala partier som båda säger sig vilja öka jämställdheten i samhället borde bedriva en politik därefter. Men den budget som presenterats idag prioriterar skattesänkningar som främst gynnar män, medan helt nödvändiga satsningar på jämställdhet lyser med sin frånvaro. Enligt beräkningar är 73 procent av de som berörs av slopad värnskatt högavlönade män och kvinnors pensioner är som regel för låga för att omfattas av sänkningarna av pensionärsskatten.

– Visst finns det bra saker som språkundervisning för nyanlända föräldralediga, ökade resurser till kvinno- och tjejjourer och 200 kronor mer i plånboken för de med lägst pensioner. Men det är små och kortsiktiga pengapåsar som väger lätt jämfört med borttagen värnskatt och sänkt pensionärsskatt som främst gynnar män och ökar den ekonomiska ojämställdheten, säger Jenny Andersson, Sakkunnig inom ekonomi på Sveriges Kvinnolobby.

RESURSER SAKNAS FÖR ATT MOTVERKA KVINNORS ÖKANDE ARBETSLÖSHET 

Samhället står inför omfattande välfärds- och jämställdhetsutmaningar. För första gången på länge är kvinnors arbetslöshet högre än mäns. En orsak är att extratjänsterna som varit särskilt viktiga för utrikesfödda kvinnor ryckts undan i besparingarna på Arbetsförmedlingen. Dessutom finns en stor grupp kvinnor som inte arbetar, men som aldrig ens registreras som arbetslösa. Att regeringen nu tillför 427 miljoner till 2 200 nya extratjänster och introduktionsjobb nästa år är en liten tröst när den ursprungliga ambitionen var 20 000 platser bara för extratjänsterna. Inte heller ambitionen om att insatser ska fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv kommer spela någon större roll om den inte efterföljs av en tydlig styrning såsom öronmärkning av platser och rejäla resurstillskott till områden som gynnar kvinnor. Regeringens egen utredning pekar till exempel på att de nya etableringsjobben som finansieras i budgeten med största sannolikhet främst kommer tillfalla män.

– Det är väl känt att utrikesfödda kvinnor missgynnas genomgående i arbetsmarknadspolitiken. Regeringen har själva beräknat att en ökad sysselsättning i gruppen skulle ge 37 miljarder extra till statskassan. Det är helt obegripligt att inte mer resurser riktas mot den här gruppen i budgeten, säger Jenny Andersson, Sakkunnig inom ekonomi på Sveriges Kvinnolobby.

SATSNINGAR TILL POLISEN NÅR INTE DE VÅLDSUTSATTA KVINNORNA

Under våren har vi återigen nåtts av nyheter om våldtäktsanmälningar som läggs på hög för att det är brott som inte prioriteras bland polisens utredare. Den dystra sanningen är att de generella satsningar på polisen och rättsväsendet som görs i årets budget förmodligen aldrig kommer komma fram till de kvinnor och flickor som utsätts för mäns våld. För att brott mot kvinnor och flickor ska prioriteras krävs satsningar som är preciserade och riktade för ändamålet.

Vi önskar att regeringen och samarbetspartierna stått upp för jämställdheten som de så gärna talar om och satsat på:

 • Strukturella åtgärder för att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. Extratjänsterna, det enda anställningsstödet som fördelats jämställt, måste återställas till den tidigare ambitionsnivån. Etableringsinsatser och andra arbetsmarknadsinsatser måste öronmärkas för kvinnor och i större utsträckning riktas till kvinnodominerade sektorer. Arbetsgivaravgiften bör tas bort för utrikesfödda kvinnor med låg utbildning, istället för att sänkas för breda grupper som ändå skulle få jobb.
 • Riktade satsningar till polisen för att minska kvinnofrids- och sexualbrott. När pengar inte öronmärks för kvinnofrids- och sexualbrott så prioriteras de inte. Vi kräver att pengar öronmärks och att alla polisdistrikt inför en särskild enhet som enbart arbetar med kvinnofrids- och sexualbrott.
 • En jämställd skattereform. De senaste årens ekonomiska politik har präglats av kostsamma skattesänkningar som främst gynnar män. Det gäller såväl den höjda brytgränsen för statlig skatt, som den slopade värnskatten och den sänkta pensionärsskatten. Den kommande skattereform som beslutats i Januariavtalet måste leda mot ökad, inte minskad, ekonomisk jämställdhet.  

pressrelease

Sveriges största jämställdhetskonferens kommer till Stockholm!

Varje år arrangeras Forum Jämställdhet i en stad med ett väl utvecklat jämställdhetsarbete. Den 2–3 februari 2021 är det Stockholms tur att vara värd för Sveriges största jämställdhetskonferens. Här samlas över 1000 deltagare från privat och offentlig sektor som upplever allt ifrån föreläsningar med internationella talare till praktiska metodverkstäder och spännande möten.

– Det är en ära att få vara värd för Sveriges största jämställdhetskonferens och jag är mycket stolt att Stockholm och det jämställdhetsarbete vi redan gör fångat arrangörens intresse. Det blir dagar att fokusera extra på frågor om jämställdhet som kan förstärka det arbete som görs runtom i staden varje dag. Det passar också väl in i vårt långsiktiga arbete med att nå de globala målen i Agenda 2030, säger Magdalena Bosson, stadsdirektör i Stockholms stad.

Stockholms stad arbetar strategiskt och systematiskt för att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt från stadens vision och budget till de olika nämndernas mål. Arbetet med jämställdhetsintegrering har som mål att den service och de tjänster stockholmarna tar del av inom ramen för stadens verksamheter och bolag ska vara likvärdig för alla, oavsett kön.

– Stockholms stads engagemang och nya spännande insatser för att öka jämställdheten i stadens olika verksamheter gör att det är en ära att få presentera dem som 2021 års värdar för Forum Jämställdhet. Ett exempel är stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör som arbetat fram metoder för jämställt bemötande och försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen i socialtjänsten som förtjänar att spridas till resten av landet, säger Fanny Cavalli, projektledare för Forum Jämställdhet.

Vad är Forum Jämställdhet?
Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Den arrangeras av Sveriges Kvinnolobby som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Den 5–6 februari 2020 arrangeras Forum Jämställdhet på Elmia i Jönköping. Året därefter, 2–3 februari 2021, går stafettpinnen vidare till Stockholm och Stockholm City Conference Centre.

Läs mer om Forum Jämställdhet – www.forumjamstalldhet.se

Presskontakt Sveriges Kvinnolobby Forum Jämställdhet:Fanny Cavalli, fanny.cavalli@forumjamstalldhet.se, 073-70 45 007

Presskontakt stadsledningskontoret, Stockholms stadChristina Kivi, christina.kivi@stockholm.se, 08-508 29 999

pressrelease

​Skolan måste ha en nollvision om sexuella trakasserier

En undersökning från BRÅ visar att 24 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna i årskurs 9 har blivit utsatta för sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Den vanligaste platsen att bli utsatt på är i skolan eller på skolgården. Det är ett arbetsmiljöproblem som inte kan accepteras. Nu lanserar Sveriges Kvinnolobby en guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier i skolan. Guiden erbjuder verktyg för elevhälsan och för hur bland annat sex- och samlevnadsundervisningen kan användas i det förebyggande arbetet mot pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor.

– Att kunna ta porrkritiska samtal i klassrummet, att prata om vad samtycke faktiskt innebär och att ha ett aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck anses av många vara svårt. Tyvärr finns det för många skolor som brister i sitt jämställdhetsarbete och arbete mot sexuella trakasserier, vilket är nödvändigt, säger Malpuri Groth, tf verksamhetschef för Sveriges Kvinnolobby.

– Vi vet att elevhälsan har stor kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och skulle kunna ge lärarna mer stöd i sex- och samlevnadsundervisningen. Vi hoppas att denna guide kan underlätta detta samarbete genom att ge tips på olika metoder, pedagogiska upplägg och bra organisationer att bjuda in, fortsätter hon.

Initiativet SNAF – Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick som startades av tre gymnasietjejer som en reaktion mot skolans bristande sex- och samlevnadsundervisning, har medverkat i referensgruppen för projektet.

– Att elever än idag utsätts för sexuella trakasserier är oacceptabelt. Att det dessutom inträffar som mest på det som är vår arbetsplats, är helt världsfrånvänt. Det är därför ett måste, både i det förebyggande arbetet men även för hur det ska hanteras när trakasserier väl inträffar, att personal på skolan arbetar med frågor som samtycke, rätten till sin egen kropp och tar de porrkritiska samtalen som är ytterst nödvändiga. Vi vet att det är samtal svåra att föra när man inte har en grund att stå på. Det är därför vi med glädje och stora förhoppningar står bakom Sveriges Kvinnolobbys guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier. Dessa konkreta tips och metoder hoppas vi ska kunna underlätta för den redan kompetenta personalen inom elevhälsan, säger Ebba Carlsson, medgrundare av SNAF.

Checklista för arbetet mot sexuella trakasserier:

1. Förebyggande

Se över och uppdatera vid behov skolans handlingsplan mot sexuella trakasserier. Säkerställ att handlingsplanen är förankrad hos all personal inklusive nyanställda. Kartlägg områden på skolan och skolområdet där det finns risk att bli utsatt och ta fram åtgärder. Sexuella trakasserier är ett uttryck för ett ojämställt samhälle. Skolpersonal och rektor måste ha kunskap om det ojämställda samhället och de maktstrukturer som existerar mellan könen.

2. Ingripa mot förövare

Jobba med de pojkar och flickor som utsätter andra. Skolan måste vara tydlig med att ett sådant beteende inte är acceptabelt. Koppla in vårdnadshavare och socialtjänst för samtal med kurator och rektor för att visa på allvaret i situationen. Det är viktigt att vårdnadshavare och skolan har en samsyn. Gå till botten med problemet, orsaken till beteendet och följ upp.

3.Ge vård och stöd till de utsatta

De flickor och pojkar som har utsatts för sexuella trakasserier måste få hjälp och stöd av skolan. Tro på deras berättelser och erbjud samtal och vård. Hänvisa vidare till tjej-, ungdoms- och kvinnojourer samt andra organisationer med expertkunskap. Följ alltid upp och fråga hur personen mår.

Till guiden går också att beställa affischer som riktar sig till elever och skolpersonal och handlar om att motverka sexuella trakasserier. Dessa hittar du här: sverigeskvinnolobby.se/skolmaterial/maktsexochskolan/

pressrelease

En feministisk regering kan inte acceptera att kvinnors arbete nedvärderas

 Kvinnodominerade yrken har lägre lön trots lika höga krav i arbetet. Staten som borde vara ett föredöme är inget undantag. Löneskillnaden mellan kvinnodominerade och likvärdiga yrken i statlig sektor är över fyrtiotusen kronor om året. Den feministiska regeringen och samarbetspartierna måste infria sina löften från valrörelsen och uppvärdera kvinnors arbete.

Medlingsinstitutets årliga rapport som släpptes förra veckan visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 10,7 procent. Enligt myndigheten är den främsta orsaken att kvinnor och män finns i olika yrken. Men det är bara en del av sanningen. När vi jämför löner i likvärdiga yrken, som ställer motsvarande krav på utbildning och ansvar, är lönegapet betydligt större. Nya beräkningar från expertnätverket Lönelotsarna visar att månadslönen i kvinnodominerade yrken i genomsnitt är 15 procent eller 5 200 kronor lägre än i jämförbara yrken. De stora löneskillnaderna beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns.

Den arbetsgivare som politikerna har störst möjlighet att påverka, staten, borde vara ett föredöme. Men även här är löneskillnaderna stora. Kvinnodominerade yrken har lägre lön, trots likvärdiga krav på kunskaper, färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden. En statligt anställd i ett kvinnodominerat yrke tjänar i genomsnitt 3 400 kronor mindre i månaden jämfört med anställda i yrken som är mansdominerade eller har en jämn könsfördelning. Det betyder att medarbetare i staten förlorar över fyrtiotusen kronor om året på att välja ett kvinnodominerat yrke.

Världens första feministiska regering kan inte acceptera att kvinnors arbete värderas lägre än mäns i de egna myndigheterna. När nu fyra partier med tydlig jämställdhetsagenda samarbetar kring budgeten finns en unik chans att rätta till detta. Politiken kan ge förutsättningar för jämställda löner i staten genom att till exempel avsätta pengar för att rätta till osakliga löneskillnader som Centerpartiet föreslagit. Samarbetspartierna måste också göra mer för att kvinnors arbete ska uppvärderas på hela arbetsmarknaden.

Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna anser att regeringen och samarbetspartierna ska:

 • Fullfölja löftet från valrörelsen att skapa förutsättningar för jämställda löner. Genom att tillföra särskilda resurser för att parterna snabbare ska kunna säkerställa jämställda löner i staten och ta initiativ för att åtgärda strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden.
 • Ge Medlingsinstitutet ett utvidgat uppdrag som också gäller löneskillnader mellan likvärdiga yrken. För att utveckla metoder och stötta arbetet kan Jämställdhetsmyndigheten vara en viktig aktör.
 • Skärpa tillsyn och sanktioner kopplade till bestämmelserna om lönekartläggningar. Arbetsgivare är skyldiga att årligen kartlägga och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män. Det gäller både skillnader inom lika och likvärdigt arbete. För att lagen ska följas måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna straffas med vite eller andra påföljder. En särskild tillsyn bör göras av lönekartläggningar hos statliga arbetsgivare.

Lönelotsarnas granskning bifogas som pfd.

pressrelease

En feministisk regering kan inte acceptera att kvinnors arbete nedvärderas

 Kvinnodominerade yrken har lägre lön trots lika höga krav i arbetet. Staten som borde vara ett föredöme är inget undantag. Löneskillnaden mellan kvinnodominerade och likvärdiga yrken i statlig sektor är över fyrtiotusen kronor om året. Den feministiska regeringen och samarbetspartierna måste infria sina löften från valrörelsen och uppvärdera kvinnors arbete.

Medlingsinstitutets årliga rapport som släpptes förra veckan visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 10,7 procent. Enligt myndigheten är den främsta orsaken att kvinnor och män finns i olika yrken. Men det är bara en del av sanningen. När vi jämför löner i likvärdiga yrken, som ställer motsvarande krav på utbildning och ansvar, är lönegapet betydligt större. Nya beräkningar från expertnätverket Lönelotsarna visar att månadslönen i kvinnodominerade yrken i genomsnitt är 15 procent eller 5 200 kronor lägre än i jämförbara yrken. De stora löneskillnaderna beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns.

Den arbetsgivare som politikerna har störst möjlighet att påverka, staten, borde vara ett föredöme. Men även här är löneskillnaderna stora. Kvinnodominerade yrken har lägre lön, trots likvärdiga krav på kunskaper, färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden. En statligt anställd i ett kvinnodominerat yrke tjänar i genomsnitt 3 400 kronor mindre i månaden jämfört med anställda i yrken som är mansdominerade eller har en jämn könsfördelning. Det betyder att medarbetare i staten förlorar över fyrtiotusen kronor om året på att välja ett kvinnodominerat yrke.

Världens första feministiska regering kan inte acceptera att kvinnors arbete värderas lägre än mäns i de egna myndigheterna. När nu fyra partier med tydlig jämställdhetsagenda samarbetar kring budgeten finns en unik chans att rätta till detta. Politiken kan ge förutsättningar för jämställda löner i staten genom att till exempel avsätta pengar för att rätta till osakliga löneskillnader som Centerpartiet föreslagit. Samarbetspartierna måste också göra mer för att kvinnors arbete ska uppvärderas på hela arbetsmarknaden.

Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna anser att regeringen och samarbetspartierna ska:

 • Fullfölja löftet från valrörelsen att skapa förutsättningar för jämställda löner. Genom att tillföra särskilda resurser för att parterna snabbare ska kunna säkerställa jämställda löner i staten och ta initiativ för att åtgärda strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden.
 • Ge Medlingsinstitutet ett utvidgat uppdrag som också gäller löneskillnader mellan likvärdiga yrken. För att utveckla metoder och stötta arbetet kan Jämställdhetsmyndigheten vara en viktig aktör.
 • Skärpa tillsyn och sanktioner kopplade till bestämmelserna om lönekartläggningar. Arbetsgivare är skyldiga att årligen kartlägga och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män. Det gäller både skillnader inom lika och likvärdigt arbete. För att lagen ska följas måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna straffas med vite eller andra påföljder. En särskild tillsyn bör göras av lönekartläggningar hos statliga arbetsgivare.

Lönelotsarnas granskning bifogas som pfd.

pressrelease

Ny rapport visar: jämställdhetsinsatser bryter segregation

I Sveriges Kvinnolobbys nya kartläggning över utrikes födda kvinnors makt och inflytande framgår att segregationen i samhället har tydliga kopplingar till ojämställdhet. Kartläggningens slutsatser visar att satsningar på jämställdhet och kvinnors frigörelse direkt kan minska segregation.

– Sverige är ett av väldens mest jämställda länder och den nivån av jämställdhet måste gälla alla kvinnor och män oavsett var i landet du bor eller vilket land du är född i, säger Malpuri Groth, tf verksamhetschef, Sveriges Kvinnolobby

I kartläggningen har man tittat på levnadsvillkor för utrikes födda kvinnor och kvinnor med utrikes bakgrund utifrån regeringens sex jämställldhetspolitiska delmål. Inom alla delmål är skillnaderna mellan utrikes födda och personer med svensk bakgrund stora. Utrikes födda kvinnor har genomgående mindre makt och inflytande än övriga grupper.

– När jämställdheten stärks och skillnaderna i jämställdhet mellan grupper minskar – då utmanas segregationen. Insatser som ökar jämställdheten är därför ett verktyg för att minska ojämlikheten. I ett jämställt och jämlikt land finns inga utsatta bostadsområden, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (Mp)

Rapporten visar att jämställdhetsperspektivet är mycket eftersatt och begränsat i både forskning om segregation och politiska satsningar mot segregation.

Några viktiga slutsatser från rapporten:

 • Det skulle behövas dubbelt så många utrikes födda kvinnor i riksdagen för att gruppen ska vara fullt representerad. Endast 2,9 procent av riksdagsledamöterna efter 2014 års val var utrikes födda kvinnor, medan andelen bland röstberättigade i samma grupp var 6,4 procent medan utrikes födda män är näst intill fullt representerade.
 • Bara något mer än hälften av alla utrikes födda kvinnor i Sverige har arbete som huvudsaklig sysselsättning. Andelen som har betalt arbete som sin huvudsakliga sysselsättning är endast 53,3 procent jämfört med 63,9 procent för utrikes födda män. Utrikes födda kvinnor bemöts av fördomar och får sämre stöd från Arbetsförmedlingen
 • Utrikes födda kvinnor mår sämre och har sämre tillgång till vård. En avsevärt hög andel utrikes födda kvinnor uppger att de har dålig hälsa. Andelen bland utrikes födda kvinnor är dubbelt så hög jämfört med utrikes födda män (11,8 procent respektive 6,9 procent). Trots att en betydligt högre andel utrikes födda kvinnor har psykiska besvär är det fler inrikes födda kvinnor som får vård och behandling.
 • Andelen som uppger att de blivit utsatta för hot och våld är störst bland utrikes födda kvinnor men mörkertalet är stort. Andelen som blivit utsatta för hot och våld är högst i gruppen utrikes födda kvinnor (7,9 procent jämfört med 6,7 procent för kvinnor med svensk bakgrund).
 • Högutbildade utrikes födda kvinnor är i högre utsträckning arbetslösa än högutbildade utrikes födda män. Trots att kvinnor generellt sett är högre utbildade är en betydligt större andel av dem arbetslösa i jämförelse med män (se figur 3). SCB:s senaste siffror från 2009 visar störst skillnad bland högutbildade utrikes födda 55-64 år, där 12 procent av männen är arbetslösa och hela 18 procent bland kvinnorna.

Sex jämställdhetsinsatser som kan minska segregation:

1. Öka statliga, regionala och lokala anslag till kvinnoorganisationer och säkerställ deras delaktighet i stadsutvecklingen samt öka representationen av utrikes födda kvinnor i folkvalda församlingar.

2. Ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och genomför riktade etablerings- och arbetsmarknadsinsatser.

3 .Stärk jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet för att nå en likvärdig skola.

4. Genomför aktiva åtgärder för att utrikes födda kvinnors ska ta del av hälso- och sjukvård.

5. Dela föräldraförsäkringen och inför allmän förskola från två års ålder.

6. Förebygg, identifiera och ingrip mot alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Åsa Lindhagen finns på plats på Järvaveckan idag onsdag 14.15-15.15 för att kommentera Sveriges Kvinnolobbys rapport. 

För intervjuer, kontakta:

Malpuri Groth, tf Verksamhetschef för Sveriges Kvinnolobby: 070-458 44 86, malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se

Nicole Goufas, pressekreterare för Åsa Lindhagen: 073-085 75 88, nicole.goufas@regeringskansliet.se

pressrelease

Jönköping står värd för Sveriges största jämställdhetskonferens!

Den 5-6 februari 2020 samlas experter, politiker, tjänstepersoner och föreläsare från hela landet på Elmia i Jönköping. Då är det dags för årets upplaga av Sveriges största konferens för jämställdhet – Forum Jämställdhet. Konferensen arrangerades i Luleå 2019 och lockade då över 1000 besökare. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och författaren Cordelia Fine är klara talare.

– Förra året var det ett stort tryck på biljetterna och konferensen var slutsåld redan i december, berättar Fanny Cavalli som är projektledare för Forum Jämställdhet.

Årets konferens har tema Agenda 2030 och flera av programpunkterna kopplar ihop viktiga utvecklingsfrågor och samhällsutmaningar med ett jämställdhetsperspektiv.

– 2020 är det 10 år kvar att uppnå agenda 2030. Vi vill med programmet visa hur jämställdhetsarbete kan bidra till att agendan nås i sin helhet och se till att jämställdhet inte glöms bort när organisationer nu står inför att accelerera sitt arbete med Agenda 2030, säger Fanny Cavalli.

Jämställdhetsministern och prisbelönta författaren Cordelia Fine klara talare

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp) och den brittiska psykologen och professorn Cordelia Fine är bland de första namnen som släpps ur programmet. Åsa Lindhagen som också har ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, medverkar i två pass, ett där hon blir utfrågad om regeringens jämställdhetspolitik och ett seminarium om segregation tillsammans med Vladimir Ahmed från organisationen Vi är Sverige. Samtalet handlar om hur olika typer av jämställdhetsarbete kan vara en metod för att motverka segregation.

Den brittiska professorn Cordelia Fine är författare till de prisbelönade böckerna Testosteron Rex och Delusions of gender. Hon skriver regelbundet i Wall Street Journal och New York Times och bemöter föreställningar om biologiska skillnader mellan kön som förklaringsmodell för traditionella könsroller och det ojämställda samhället. Hon kommer under Forum Jämställdhet att reda ut vad som är myt och vad som är forskningsbelagda fakta om relationerna mellan könshormon, hjärnan och det ojämställda samhället.

Många höjdpunkter i det öppna programmet
Även allmänheten är välkommen till Forum Jämställdhet. Det öppna programmet är kostnadsfritt och arrangeras av Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköping och Jönköping University. Här visas en bredd av jämställdhetsarbete som pågår i Jönköpings län med omnejd. Programmet innehåller föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och mycket mer.

Ur det öppna programmet:

 • Normstorm – hur mycket norm är du? – Jönköpings kommun
 • Pappa kom hem – Studiecirkel kring föräldraskap för män med utländsk härkomst – Uppvidinge kommun
 • Jämställdhetsutmaningar i näringslivet – CSR Småland
 • Innovativt sammanhållet våldspreventivt arbete – Kvinno- och tjejjouren i Jönköping, Jönköpings kommun, Smålandsidrotten och Länsstyrelsen
 • Så här bryter vi den könssegregerade arbetsmarknaden i länet! – Jämställdhetsrådet i Jönköpings län
 • Leia – Nätverket för spelande tjejer – Sverok

Mer om Forum Jämställdhet

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Vi erbjuder dig en möjlighet att höja din kompetens, utveckla din verksamhet och knyta professionella kontakter. Fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder skapar verktyg för bättre och mer jämställda verksamheter. Varje år delas också utmärkelsen Svenska Jämställdhetspriset ut på konferensen. Nominera en verksamhet som du anser har bidragit till ett mer jämställt samhälle på www.forumjamstalldhet.se/jamstalldhetspriset.

Mer information finns på Forum Jämställdhets hemsida: www.forumjamstalldhet.se

pressrelease

Stor jämställdhetsguide inför EU-valet

Sveriges Kvinnolobby lanserar idag en jämställdhetsguide inför Europaparlamentsvalet 2019. Vi har granskat de svenska partiernas valmanifest ur ett jämställdhetsperspektiv och genomfört korta intervjuer med flera partiers toppkandidater.

Trots att väljarna rankade jämställdhet som den tredje viktigaste frågan i höstens nationella val ser vi stora skillnader i hur partierna prioriterar jämställdhetspolitiken. Vissa partier saknar delvis eller helt förslag för att främja jämställdheten.

I ett Europa där kvinnors rättigheter ifrågasätts och begränsas på flera håll är det viktigt att lyfta jämställdhet som en del i EU-valsrapporteringen. 

Kvinnors rättigheter ifrågasätts på flera håll i Europa

Kvinnor är underrepresenterade inom i beslutsfattande församlingar inom EU och i många medlemsstater, mäns våld mot kvinnor är en pågående global kris och många kvinnor i krigsdrabbade områden har svårt att ta sig in i EU för att söka skydd, säger Malpuri Groth, tf verksamhetschef för Sveriges Kvinnolobby.

– Nyligen lanserades en rapport som fastställde att mindre än 1 procent av EU:s struktur- och investeringsfonder är öronmärkta för jämställdhetsarbete. 38 procent av EU:s budget går till jordbruket samtidigt som 70 procent av EU:s jordbruk ägs av män. Idag ser vi inte att jämställdhetsutvecklingen går framåt utan kvinnors rättigheter begränsas och hotas i hela EU. Därför är det extra viktigt att svenska politiker i EU-parlamentet arbetar för att främja och driva på jämställdhetsarbetet i EU! 

Här hittar du hela guiden.

pressrelease

NU STOPPAR VI SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN!

#Räckupphanden och #Tystiklassen samlar berättelser från unga flickor som utsatts för sexuella övergrepp i skolan. Skolverket har fått i uppdrag att se över hur samtycke, diskussioner om porr och hedersrelaterat förtryck kan inkluderas i sex- och samlevnadsundervisningen. Tyvärr missas detta syfte helt i de föreslagna ändringarna i läroplanen. Idag anordnar Sveriges Kvinnolobby och Unizon en konferens för att ge skolpersonal verktyg att arbeta med just dessa tre fokusområden. Media välkomnas att närvara vid konferensen.

Dagens pornografi består av grovt våld och förnedring av kvinnor. Den når barn och unga i mobilen, i skolkorridoren, på surfplattan och i datorer, helt utan åldersgräns. Porren är en del av ungas vardag och flyttar fram gränserna i sociala medier såväl som i populärkulturen. Många berättar om hur porren påverkar deras syn på sig själva och på andra. Tjejer berättar om att deras killar fått inspiration till övergrepp från porren. Utöver det visar en ny kartläggning av den svenska porrindustrin att gränserna mellan porr, prostitution, sexbloggar och ”pengar mot likes” luckras upp (Talita, 2019). Hur ska skolan hantera detta?

Sveriges Kvinnolobby har tagit del av Skolverkets statsbidrag i arbetet mot sexuella trakasserier och anordnar idag i samarbete med Unizon konferensen Makt, sex och skolan riktat mot personal inom elevhälsan. Det är en heldag som erbjuder praktiska verktyg i kombination med föreläsningar från kunniga talare inom områden som porr, hedersförtryck och samtycke. Hur tar du ett porrkritiskt samtal? Hur kan skolan jobba med hedersrelaterat våld och förtryck? Hur går vi från en porrkultur till en samtyckeskultur.

– Skolan måste arbeta aktivt med alla flickors och pojkars frihet från våld och kränkningar. De måste tydligt koppla värdegrundsarbetet och det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier med just sex-och samlevnadsundervisningen. Det krävs ett maktperspektiv. Skolverket har ett viktigt uppdrag att aktivt jobba för att säkerställa en jämställd och jämlik skola säger Hanna Carlsson, projektledare, Sveriges Kvinnolobby.

Huvudtalare på konferensen är den amerikanske medieprofessorn Robert Jensen som är på Sverigebesök.

Skolverket har fått i uppdrag att se över läroplanerna och särskilt analysera hur frågor som hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi kan omfattas av sex- och samlevnadsundervisningen. Sveriges Kvinnolobby är positiva till uppdraget men är djupt besvikna att de i dagsläget föreslagna ändringarna i läroplanen helt missar syftet. Vi hoppas att denna konferens ska bidra med mer förståelse till varför det är viktigt att jobba med dessa frågor i alla skolor. 

Kontakta oss gärna vid frågor eller intresse för att besöka konferensen.

PROGRAM
Plats: Sis Conference Center, Solnavägen 1E

9 Invigning och samtal med Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner, Skolverket

9.30 Workshop: Samtycke och våld med Johan Pettersson, jämlikhetskonsult, Make Equal och Malin Avestad Ryd, jämlikhetskonsult, Make Equal

10.25 Unga tjejers vardag: Presentation av Friends kartläggningsverktyg av sexuella trakasserier samt slutsatser från studier med Magnus Loftsson, forskningssamordnare, Friends. Presentation av Talitas rapport ”Syns man inte, finns man inte” med Meghan Donevan, ledare forskning och förebyggande arbete, Talita

11.10 Pornography and distortions med Robert Jensen, professor emerita vid School of Journalism på University of Texas, Austin

12 LUNCH

13 Workshop: Från porrkultur till en samtyckeskultur med Sofie Markne, verksamhetsansvarig, Juventas ungdomsjour och Oliver Stenvall, projektledare, Juventas ungdomsjour

13.40 Vad menas med hedersrelaterat våld och förtryck? med Sandra Sarin, samordnare våld i nära relationer & hedersrelaterat förtryck och våld Nacka kommun

14 Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer med Alán Ali, ordförande, MÄN

14.30 Workshop: Så bemöter du barn och ungdomar som lever i en hederskontext med Sandra Sarin, samordnare våld i nära relationer & hedersrelaterat förtryck och våld Nacka kommun

15 FIKA

15.30 Elevperspektiv och vad gör politiker? Med SNAF, Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick och Lisa Friberg (S), ordförande i jämställdhetsberedningen Eskilstuna kommun

16 Elevhälsans tankar och kommentarer

16.20 Avslutning

pressrelease

Regeringens och samarbetspartiernas jämställdhetssatsningar är otillräckliga – Sveriges Kvinnolobby kommenterar vårbudgeten

Den ekonomiska ojämställdheten kan komma att öka under 2019. Det konstaterar regeringen själva i årets vårbudget. För att vända utvecklingen krävs strukturella reformer som omfördelar pengar från män till kvinnor och som får fler utrikes födda kvinnor i arbete.

Sveriges Kvinnolobby har tagit del av regeringens vårbudget som innehåller flera välkomna jämställdhetssatsningar. Bland annat investerar regeringen 90 miljoner i arbete mot mäns våld mot kvinnor och finansieringen till Jämställdhetsmyndigheten återställs genom att 40 miljoner skjuts till. Samtidigt riskerar årets stora ekonomiska reformer att öka den ekonomiska ojämställdheten.

– En feministisk regering borde inte tillåta att skillnaderna mellan mäns och kvinnors disponibla inkomster ökar, men det är just det som händer och som regeringen själva skriver i budgeten. Utvecklingen beror dels på skattereformer som gjordes i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation i höstas. Men även nya reformer så som sänkning av arbetsgivaravgifterna för vissa företag kommer med största sannolikhet gynna män mer än kvinnor, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby är särskilt kritisk till att regeringen inte gör mer för att stärka utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande.

– Det är bra att regeringen säger att utrikes födda kvinnor särskilt ska prioriteras i lokala jobbspår och att man satsar 10 miljoner på utrikes födda kvinnors företagande, men vad hjälper det när man samtidigt gör så stora nedskärningar i Arbetsförmedlingen och helt stoppar extratjänsterna som fram tills nu har varit det enda anställningsstöd som inte har dominerats av män, avslutar Clara Berglund.

Ta del av hela Sveriges Kvinnolobbys kommentar om vårdbudgeten och vårändringsbudgeten här.