Använd kollektivavtalen för att stärka jämställdheten

Vittnesmål från #MeToo och skillnaden mellan kvinnor och mäns löner och karriärmöjligheter visar att arbetslivet är långt ifrån jämställt. Kollektivavtalen skulle kunna användas betydligt mer för att bekämpa ojämställdheten. Sveriges Kvinnolobby har därför med stöd av VINNOVA tagit fram ett metodmaterial med handfasta råd om hur avtalen kan bli en positiv kraft för ett mer jämställt arbetsliv.

Jämställdhet kan kopplas till bättre arbetsklimat och hälsa bland medarbetare och ökad lönsamhet för företag. Arbetsgivarorganisationer, fackförbund och enskilda arbetsplatser gör många bra och viktiga insatser för att öka takten mot ett jämställt arbetsliv. Men mycket arbete återstår och kollektivavtalen är i hög grad fortfarande en outnyttjad resurs i det arbetet.

– Kollektivavtalen är själva kärnan av fackförbunds och arbetsgivarorganisationers verksamhet. Det är fortfarande ett manligt kodat område där jämställdhetsperspektivet många gånger saknas. Om fackförbund och arbetsgivarorganisationer menar allvar med sitt jämställdhetsarbete måste det börja synas mer i kollektivavtalsförhandlingarna, säger Jenny Andersson, projektledare på Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby har med stöd av innovationsmyndigheten VINNOVA tagit fram ett metodmaterial som vägleder organisationer att använda kollektivavtalen som ett verktyg för att främja jämställdhet. Metodboken innehåller handfasta råd kring hur exempelvis arbete mot sexuella trakasserier och osakliga löneskillnader kan regleras i kollektivavtalen. Materialet ger också en vägledning till de organisationer som vill integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela förhandlingsprocessen.

Tre råd för hur kollektivavtal kan öka takten mot ett jämställt arbetsliv

1. Använd kollektivavtalsförhandling för att nå era jämställdhetsmål: Många fackförbund och arbetsgivarorganisationer arbetar med jämställdhet, men det är inte alltid ett prioriterat perspektiv i förhandlingsarbetet. Sätt upp konkreta mål kring jämställdhet som kan nås genom kollektivavtalsförhandlingar och stärk kopplingen mellan jämställdhets- och förhandlingsarbetet.

2. Gör jämställdhetsanalyser av yrkanden: När strategiska beslut fattas är det viktigt att noga analysera vilken effekt förändringen får för kvinnor och män och för jämställdheten. Jämställdhetsanalyser är sedan länge ett krav när till exempel statliga utredningar ska lägga fram nya politiska förslag. På samma vis bör förändringar i avtalen alltid analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Tänk på att jämställdhet är ett bra förhandlingsargument!

3. Könsneutrala villkor är inte samma sak som jämställda villkor: Trots att kollektivavtalen är könsneutrala så kan arbetsvillkoren få olika effekter för kvinnor och män. Som exempel kan villkoren i vissa branscher vara utformade efter mannen som norm och därför göra det svårt att kombinera arbete med ansvar för barn. Det kan bli ett hinder för kvinnor (och många män) att jobba i branschen.