NATIONELL EXPERTGRUPP UTSES FÖR ÖKAD JÄMSTÄLLDHET I HÖGSKOLAN

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommer att utse och kalla samman en nationell expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan. Gruppen kommer att utgöra ett centralt verktyg i utformandet av kommande reformer för att stärka jämställdheten i högskolan under mandatperioden.

”Även om många reformer har genomförts på jämställdhetsområdet ser vi att det fortfarande behövs åtgärder. Det handlar bland annat om att forskningsförslag ska fördelas jämställt, att andelen kvinnliga professorer ska öka, och att bryta könsbundna föreställningar som påverkar studievalen”, säger Helene Hellmark Knutsson.

Expertgruppen för ökad jämställdhet i högskolan kommer att bestå av personer som kan bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter i jämställdhetsfrågor. Ett antal kommer att komma från akademin, men personer med erfarenhet från andra områden kommer även att bjudas in. Gruppen kommer att avrapportera sina huvudslutsatser för ökad jämställdhet inom akademin till statsrådet inom ett år.