Olika vägar till föräldraskap

Sveriges Kvinnolobby stödjer utredningens förslag att inte tillåta vare sig kommersiellt eller altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. Vi anser att ett förbud mot alla delar av denna form av handel med kvinnor och barn bör införas.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2016-06-21 lämnade vi vårt yttrande över betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11).

Sveriges Kvinnolobby stödjer utredningens förslag att kommersiellt surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige och att samhället bör motverka surrogatmoderskap som utförs i andra länder. Vi är eniga med utredningen om att kommersiellt surrogatmoderskap är att betrakta i likhet med handel med organ eller könsceller, samt att det är oförenligt med förbudet mot handel med kvinnor och barn.

Vi stödjer även utredningens förslag att altruistiskt surrogatmoderskap inte ska tillåtas i svensk hälso- och sjukvård. I likhet med utredningen anser vi att det är omöjligt att försäkra sig om att kvinnans samtycke inte har föranletts av påtryckningar, känslor av inre tvång eller dolda ekonomiska motiv.

Surrogatmödraskap är en växande form av människohandel och reproduktiv turism. Därför anser Sveriges Kvinnolobby att de insatser som utredningen föreslår för att förhindra svenskar att ingå kommersiella surrogatavtal ska förstärkas. I likhet med Frankrike, Tyskland och Italien bör Sverige införa ett förbud mot alla delar av handeln med surrogatmoderskap, det vill säga förberedelse, marknadsföring och genomförande.

Lagstiftning i kombination med informationsinsatser framstår som den bästa vägen att motverka efterfrågan av surrogatarrangemang och på detta sätt säkra såväl kvinnors som barns rättigheter.

LÄS VÅRT YTTRANDE HÄR

Sveriges Kvinnolobby är remissinsats till riksdag och regering. Läs våra remissvar här