Sveriges kvinnolobby SKL

FN:S KVINNOKONVENTION

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), är en av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Den antogs av FN:s generalförsamling 1979 och över 90 % av FN:s medlemsstater har förbundit sig att följa den.

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det att alla är födda fria och har lika värde och rättigheter – oavsett kön. Men ändå diskrimineras människor på grund av kön världen över. I Kvinnokonventionens inledning konstateras att diskrimineringen av kvinnor är utbredd och att många utsätts för kränkningar endast på grund av att de är kvinnor.

Kvinnokonventionen är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som finns för att ytterligare poängtera och säkerställa avskaffandet av diskriminering av kvinnor.

Kvinnokonventionen är en förpliktelse för de stater som ratificerat den. Därför finns ett övervakningsorgan inom FN, Kvinnokommittén (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), som granskar om staterna uppfyller sina åtaganden. Vart fjärde år ska medlemsstaterna lämna in en rapport om hur de levt upp till konventionens artiklar och redovisa de åtgärder som vidtagits för att genomföra den. I september 2014 lämnade regeringen sin senaste rapport (nr 8 & 9) och i februari 2016 ägde Kommitténs förhör av Sverige rum i Genève. Sveriges Kvinnolobby fanns på plats och presenterade vår skuggrapport, läs mer här.

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med Stockholms FN-Förening kommenterat regeringens Beijing+25 rapport. Läs mer här.

Sveriges Kvinnolobby sammankallar  CEDAW-nätverket som tillsammans skriver skuggrapporten för Sveriges återkommande rapporteringar. Kontakta info@sverigeskvinnolobby.se för mer information om nätverket.