Sveriges kvinnolobby SKL

OM SVERIGES KVINNOLOBBY

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under vårt paraply finns 47 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Läs mer om våra medlemsorganisationer här.

Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund. Vi verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. All vår verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action (BPfA), samt EU:s verksamhet rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Sveriges Kvinnolobby arbetar för att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska finnas i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt, som europeiskt och internationellt. Bland våra medlemmar finns nationella kvinnoorganisationer, föreningar, sektioner och andra grupper.

Varje år arrangerar vi Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum Jämställdhet. Konferensen samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor och syftar till att få flera organisationer att sprida, fördjupa och till fullo implementera jämställdhetsintegrering som strategi i hela landet.

Vi är den svenska sektionen inom European Women´s Lobby (EWL), den europeiska paraplyorganisationen för nationella och europeiska kvinnoorganisationer. EWL har över tvåtusen medlemsorganisationer i Europa. Genom, och tillsammans med, den europeiska kvinnolobbyn bedriver vi kontinuerligt påverkansarbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU-politiken. 

Sveriges Kvinnolobby har konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och företräder våra medlemsorganisationer vid FN:s Kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), som äger rum i New York varje år.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.

Stadgar antagna på årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse för 2019

Följ oss i sociala medier:

Facebook I Twitter I Instagram

Nedan kan du läsa mer om våra pågående och tidigare projekt.