Sveriges kvinnolobby SKL

OM SVERIGES KVINNOLOBBY

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Vi verkar för kvinnors och flickors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle.

Vår verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Vi arbetar för att föra in ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt, som europeiskt och internationellt.

Vi samlar ett 50-tal medlemsorganisationer som på olika sätt arbetar för att stärka kvinnors och flickors position i samhället. Våra medlemsorganisationer samlar olika grupper av kvinnor och flickor från alla delar av samhället.

I över 10 års tid har vi granskat statens budget ur ett jämställdhetsperspektiv. Granskningarna följer upp om regeringens politik leder till ökad jämställdhet och om gemensamma resurser fördelas rättvist mellan kvinnor och män.

Sveriges Kvinnolobby är också sammankallande för nätverket Lön hela dagen som är Sveriges bredaste allians för jämställda löner. Vi driver initiativet Reklamera mot könsdiskriminerade reklam och projekt med fokus på olika kvinno- och jämställdhetsfrågor tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Vi har en abolisionistisk hållning till alla former av handel med kvinnors kroppar, vilket innebär att vi vill avskaffa prostitution och surrogatmödraskap.

Varje år arrangerar vi genom vårt bolag Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum Jämställdhet. Konferensen syftar till att få flera organisationer att bygga in ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter och fördjupa det arbete som redan görs. Bolaget erbjuder även jämställdhetsutbildningar, jämställdhetsanalyser med mera.

Sveriges Kvinnolobby är den svenska sektionen inom European Women´s Lobby (EWL) som samlar över tvåtusen kvinnoorganisationer i Europa. Vi har konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och företräder årligen våra medlemsorganisationer vid FN:s Kvinnokommission (CSW).

Sveriges Kvinnolobby är som remissinstans till riksdag och regering. Ta del av våra yttranden här.