Sveriges kvinnolobby SKL

Anna Giotas Sandquist

Ordförande

Anna Giotas Sandquist är Sveriges Kvinnolobbys ordförande sedan årsmötet 2016. Hon nominerades till posten av Mälardalens Kvinnolobby.

Anna arbetar som senior konsult på KPMG, bland annat med stöd till genomförandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling i kommuner. Anna har tidigare arbetat som kvalitetschef på Botkyrka Kommun. Hon har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete och har bland annat arbetat på Jusek, Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet. Jämställdhetsintegrering har varit en röd tråd i Annas yrkesliv och hon har också haft en rad olika chefsuppdrag. Anna har under flera år ingått i Sveriges Kvinnolobbys arbetsgrupp för jämställdhetsgranskning av budgetar.

Camilla Wagner

Vice ordförande

Camilla Wagner är journalist, debattör och författare. Hon har tidigare varit redaktör för VA Ledarskap på Veckans Affärer, med framför allt jämställdhet och ledarskap som bevakningsområden.

Camilla är nominerad till styrelsen av 1,6 miljonerklubben.

Emma Blomdahl

Styrelseledamot

Emma Blomdahl arbetar som jämställdhetspolitiskt sakkunnig på Centerkvinnorna. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kvinnors rättigheter både inom politik och civilsamhälle. Emma har även god kunskap om förenings- och styrelsearbete framförallt från kvinno- och tjejjoursrörelsen. Emma är en av grundarna till Föreningen Tillsammans som arbetar för att förebygga sexuellt våld och för att förbättra stödet till utsatta. Emma nominerades till styrelsen av KvinnorKan.

 

Judit Svensson

Kassör

Linda Schang

Styrelseledamot & delegat i EWL:s generalförsamling

Linda Schang är nominerad av Soroptimisterna där hon varit aktiv i över tjugo år. Linda har arbetat som personalchef och personaldirektör inom flera olika verksamheter och med utveckling av Ericssons globala traineeprogram för unga talanger. Idag arbetar Linda som ledningskonsult med personalfrågor. Linda är också vald som delegat till EWL:s generalförsamling.

Louise Elemalm

Styrelseledamot

070 688 49 11

Louise är styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby och nominerades till posten av BPW Sweden, Business & Professional Women. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete, som klubbordförande i BPW Luleå, styrelseledamot samt andre vice ordförande i BPW Sweden. Hon har även haft olika chefsuppdrag inom barn- och utbildningsväsendet och inom den sociala sektorn där hon bland annat ansvarat för LSS-frågor. Hon är utbildad vid Uppsala universitet med beteendevetenskap- och pedagogisk huvudinriktning. Louise har också förtroendeuppdrag inom Brottsofferjouren och Överförmyndarnämnden.

Madeleine Linder

Styrelseledamot

Madeleine Linder har ett stort engagemang för jämställdhet och har mångårig erfarenhet av arbete med kvinnors rättigheter. Hon har tidigare varit ordförande för Forum – Kvinnor för Funktionshinder, suttit i Synskadades Riksförbunds styrelse och varit aktiv politiker. Madeleine har länge arbetet som lärare på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och har i grunden en utbildning i genusvetenskap. Madelene Linder är invald ledamot nominerad av Forum – Kvinnor för Funktionshinder. Madeleine vill synliggöra att kvinnor med funktionsnedsättning inte är en homogen grupp utan att det är kvinnor som på alla olika sätt utsätt för det förtryck som kvinnor utsätt för och höja dessa kvinnors röster.

Margareta Rehn

Styrelseledamot

Margareta Rehn är legitimerad barnmorska och sjuksköterska och har genom sitt arbete särskilt intresserat sig för kvinnors hälsa och vård kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Margareta arbetar idag som handläggare på Barnmorskeförbundets kansli och är även chefredaktör för deras tidskrift Jordemodern. Margareta nominerades till styrelsen av KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Marie Unander-Scharin

Styrelseledamot & representant i EWL:s observatorium för frågor om mäns våld mot kvinnor

Marie Unander-Scharin arbetar som prevention- och säkerhetssamordnare i Sigtuna kommun med ansvar för krisberedskap, prevention och brottsförebyggande arbete. Sedan 2005 är hon ordförande i Kvinno- och Tjejjouren Sigtuna och sedan 2014 ledamot i styrelsen för Unizon.

Som fokus har Marie Unizons vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld. Hon har ett stort engagemang för sexköpslagen och sitter också som representant i European Women’s Lobby’s observatorium för frågor om mäns våld mot kvinnor.

Niusha Khanmohammadi

Styrelseledamot

Niusha Khanmohammadi har erfarenhet av arbete i FN, EU och i kommunal förvaltning. Niusha har även lång erfarenhet av arbete i ideell sektor och har tidigare gjort praktik på Sveriges Kvinnolobby. Niusha har skrivit sin kandidatsuppsats om surrogatmödraskap och sin masteruppsats om implementeringen av FN:s kvinnokonvention i Beirut. Niusha Khanmohammadi är invald ledamot och nominerad av Varken hora eller kuvad. Niusha vill driva frågor om en feministisk definition av SRHR, stärkt etablering av nyanlända kvinnor och för en starkare röst för tjejer med utländsk bakgrund.

Sara Hultqvist

Styrelseledamot

Sara Hultqvist har stor yrkeserfarenhet av kommunalt arbete, välfärdsföretag och inom Försäkringskassan med fokus på socialförsäkringsområdet, sektorer som Sveriges Kvinnolobby arbetar mot dagligen. Hon har erfarenhet av utredningsarbete inom Polisen och verksamhetsansvar. Sara är mycket insatt i politiska processer och politiskt arbete utifrån ett tjänstemannaperspektiv. Sara Hultqvist är invald ledamot och nominerad av vår medlemsorganisation Östersjöfred. Hon vill driva på arbetet med jämställdhetsintegrering och bidra med sin kompetens om offentlig förvaltning såväl på lokal nivå som på nationell nivå.