På ScenSveriges Kvinnolobby presenterar här sin tredje rapport med analyser av statsbudgeten ur ett jämställdhetsperspektiv.

Den här gången har vi granskat i vilken grad regeringens budgetproposition för 2010 leder fram till att de jämställdhetspolitiska målen nås.

Leder den till att kvinnor och män får samma makt att forma samhället och sina egna liv? Blir vi ekonomiskt självständiga livet ut och ses omsorgen om människor som en mänsklig och inte bara kvinnlig uppgift? Rapporten finns både på svenska och engelska.

På scenen – En feministisk genomgång av budgetpropositionen

On stage – A feminist analysis of the Budget Bill for Sweden