Palett för ett stärkt civilsamhälle

2016-07-11 lämnade vi vårt yttrande över civilsamhällesutredningens betänkande Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13). Sveriges Kvinnolobby beklagar att utredningen inte lämnat förslag kring hur kvinnors organisering och jämställdhetsarbete kan stärkas och främjas.

Kvinnorörelsen och det civila samhällets organisationer bidrar till samhällets utveckling och jämställdhet. Både genom att kritiskt granska samhällsordningar och formulera alternativ, och som utförare av tjänster. Den svenska jämställdheten hade inte nått dit den är idag utan kvinnors organisering och engagemang. För att utvecklingen mot ett jämställt samhälle ska fortsätta måste civilsamhällets och kvinnorörelsens roll och betydelse synliggöras och bättre tas till vara, bland annat genom mer hållbar och långsiktig finansiering.

Sveriges Kvinnolobby saknar också ett genomgående jämställdhetsperspektiv i utredningen. Det saknas analyser av vem som är aktiv i det civila samhället, i vilka organisationer och på vilka positioner, samt hur detta påverkar kvinnors tillgång till resurser, makt och inflytande i samhället.

Utredningen lämnar heller inga förslag för hur jämställdhet inom civilsamhället ska främjas. Sveriges Kvinnolobby efterlyser en diskussion om hur bidrag och resurser till civilsamhällets organisationer fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. Här saknas analyser av hur mycket medel som går till organisationer som i huvudsak organiserar män respektive kvinnor, samt förslag för hur eventuella skevheter ska jämnas ut.

LÄS VÅRT YTTRANDE HÄR

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.