Regeringens budgetsatsningar efter #metoo riskerar att missa målet

I vårbudgeten finns efterlängtade satsningar för att stoppa mäns våld mot kvinnor, men tyvärr riktas insatserna mestadels mot våld i relationer och privatliv. Regeringen tycks ha glömt att de sexuella trakasserier och övergrepp som #metoo avslöjat framförallt gäller arbetslivet. Sveriges Kvinnolobby efterlyser hårdare sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lagen, och insatser för att bryta den strukturella ojämställdheten på arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår över hundra miljoner kronor för förebyggande och kompetenshöjande arbete kopplat till #metoo och mäns våld mot kvinnor, bland annat till rättsväsendet, kvinnojourer och socialtjänst. Särskilt välkommet är att Polisen får mer resurser.

– Sveriges Kvinnolobby har längre krävt att resurser ska öronmärkas för Polisens arbete med att utreda och motverka mäns våld mot kvinnor. Därför är det bra att regeringen tydliggör att det är dit de nya pengarna ska gå. Eftersom man tidigare inte prioriterat dessa brott blir det viktigt att följa upp att så också sker och att medlen inte disponeras om till andra brott, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Orsaken till mäns övergrepp och trakasserier i arbetslivet är skillnaden i makt mellan kvinnor och män. Kvinnor som grupp har lägre löner, sämre arbetsvillkor och färre ledande positioner. Men detta adresseras nästan inte alls i vårbudgeten där bara en enda satsning är direkt riktad mot arbetslivet – Arbetsmiljöverket får 25 miljoner för informations- och utbildningsinsatser och för att stärka de regionala skyddsombudens verksamhet.

– För att på allvar komma till rätta med den ojämställdhet som mäns våld är ett uttryck för krävs gemensamma insatser från regering, arbetsgivare och fackförbund i syfte att förbättra villkoren och personaltätheten i kvinnodominerade sektorer, höja kvinnors löner, nå en jämställd föräldraförsäkring och säkerställa fler kvinnor på ledande positioner. Man måste också se till att arbetsgivare som inte lever upp till lagar och föreskrifter faktiskt straffas med vite eller andra sanktioner, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobbys krav för att stoppa sexuella övergrepp i arbetslivet:

  • Diskrimineringsombudsmannen måste få mandat att utfärda sanktioner så att arbetsgivare som bryter mot diskrimineringslagen straffas med kännbara viten.
  • Arbete mot mäns våld ska byggas in i det ordinarie personalarbetet på alla arbetsplatser, och förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp ska kartläggas i medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal.
  • Upprepade sexuella trakasserier ska alltid vara skäl för uppsägning och inte enbart för omplacering som ofta är fallet idag.
  • Fackförbund ska systematiskt arbeta med dessa frågor i kontakt med fackombud och anställda, och stötta kvinnor i att anmäla och driva ärenden.
  • Fler fall av sexuella trakasserier och övergrepp ska drivas i Arbetsdomstolen.
  • Regeringen ska ta upp arbetet mot sexuella trakasserier och våld i regleringsbrev och myndighetsdialoger och bygga in dessa frågor i det pågående arbetet med statens värdegrund.
  • Förutom satsningar på kvinnojourer och andra som arbetar för att stoppa mäns våld i den privata sfären krävs motsvarande satsningar till organisationer som arbetar för jämställdhet i alla delar av samhället.
  • Många flickor riskerar att utsättas för våld och trakasserier i skolan och på fritidsgårdar som ofta domineras av pojkar. När regeringen nu skjuter till medel till fritidsverksamhet måste krav på jämställdhet och kunskap om mäns och pojkars våld integreras.

______

För kommentarer:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se
070-756 77 91

Läs mer om Sveriges Kvinnolobbys arbete med jämställdhetgranskning av budgetar här.