Remissvar: Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Vi har tagit del av utredningen Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Sveriges Kvinnolobby håller till största del med om de förslag och överväganden som utredningen redogör för men kritiserar att det saknas ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv i stora delar av betänkandet. Trots att de flesta av brotten som berörs framför allt begås av män mot kvinnor och flickor så berörs detta knappt.

Vi belyser också behovet av en könad förståelse av de brott som utreds. Gällande utredningens kapitel utnyttjande av barn för sexuell posering är det för oss viktigt att formuleringen ”barnpornografi” byts ut, då det normaliserar sexuell exploatering av barn. Vi saknar också ett starkare straffrättsligt skydd för barn mellan 15-18 år.

En ytterligare invändning görs mot utredningens bedömning om det inte behövs någon generell skärpning av straffen för sexualbrott och ändring av påföljderna för grov våldtäkt och oaktsam våldtäkt. Vi kräver ytterligare straffskärpningar för samtliga sexualbrott. Vidare påpekar Sveriges Kvinnolobby att sexualbrottsutredningar och arbetet med spårsäkring måste förbättras för att säkerställa en tryggare och mer rättssäker rättsprocess för våldsutsatta och för att fler förövare ska kunna fällas.

Läs hela vårt remissvar här.