Lever Sverige upp till de mänskliga rättigheterna?

För tredje gången i rad följs Sveriges åtaganden för de mänskliga rättigheterna upp i den så kallade Universal Periodic Review och granskas av FN. Den 14 oktober lämnade regeringen sin rapport. Det civila samhället får i samband med detta lämna in skuggrapporteringar till FN. FN-förbundet sammankallade delar av det civila samhället och har koordinerat en av skuggrapporterna, vilken överlämnades till FN i juni 2019. Sveriges Kvinnolobby finns med som undertecknare med en reservation, eftersom formen inte möjliggjorde för en förklaring för varför vi reserverade oss så vill vi nedan redogöra för varför vi reserverar oss mot och aktivt är emot denna skrivning och rekommendation.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här

Reservationer

I kapitlet om diskriminering av och våld mot kvinnor finns följande skrivning som Sveriges Kvinnolobby har reserverat sig emot.

Löpande text: “In contrary to the current restriction in legislation, Sweden should guarantee that a person’s gender identity is respected and that every person has the right to have their gender identity legally recognised according to self-identification.” (s.10)

Krav: “Amend the legislation regarding legal gender recognition to ensure all trans women regardless of age have the right to have their gender identity legally recognised.” (s.10)

Varför har vi reserverat oss?

Sveriges Kvinnolobby anser inte att den nuvarande lagstiftningen för juridiskt kön bör ändras till att utgå från självidentifierat kön och vi anser inte heller att åldersgränser ska sänkas för ändring av juridiskt kön. En ändring av lagen riskerar att underminera användandet och legitimiteten av könsuppdelad statistik vilken är avgörande för arbetet med jämställdhetsintegrering och det viktiga arbetet med jämställdhetsbudgetering. Det är en mycket allvarlig risk som Sverige som föregångsland i jämställdhetsarbete inte kan ta.

Se vårt remissyttrande här om ändring i folkbokföringslagen gällande juridiskt kön.